‘Ap­ple Watch Se­ries 3 komt dit na­jaar’

En dit keer komt mo­biel in­ter­net er mis­schien écht.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

In sep­tem­ber ligt de nieu­we Ap­ple Watch Se­ries 3 mo­ge­lijk al in de win­kels. Het hor­lo­ge zou wor­den ge­pre­sen­teerd tij­dens de sep­tem­ber-key­no­te, die ver­der hoofd­za­ke­lijk in het te­ken staat van de iPho­ne 8.

De ge­ruch­ten zijn af­kom­stig van Qu­an­ta Com­pu­ter, een be­lang­rij­ke toe­le­ve­ran­cier van Ap­ple. Het be­drijf voor­spelt een ster­ke twee­de helft van 2017 en dat zou al­les te ma­ken heb­ben met de re­lea­se van een nieu­we Ap­ple Watch. Qu­an­ta Com­pu­ter is geen on­be­ken­de: het is mo­men­teel ook al le­ve­ran­cier van on­der­de­len voor de Ap­ple Watch Se­ries 2. De ou­de­re Ap­ple Watch-mo­del­len blij­ven ook ge­woon in het as­sor­ti­ment: het be­drijf Com­pal Elec­tro­nics zou ver­ant­woor­de­lijk zijn voor de pro­duc­tie hier­van. In april werd ook al ge­sug­ge­reerd dat de Ap­ple Watch Se­ries 3 dit na­jaar zou ver­schij­nen en toen wer­den de na­men van bei­de fa­bri­kan­ten ook al in dit ver­band ge­noemd.

Geen iPho­ne meer no­dig

Vol­gens de ge­ruch­ten heeft de der­de ge­ne­ra­tie Ap­ple Watch een sterk ver­be­ter­de bat­te­rij. Daar­door kan de Ap­ple Watch ook wor­den in­ge­zet als slaap­trac­ker. Ook lijkt het er­op dat de Ap­ple Watch mo­biel in­ter­net krijgt, wat be­te­kent dat je het hor­lo­ge ook los van je iPho­ne kunt ge­brui­ken. Vo­rig jaar werd over de Ap­ple Watch Se­ries 2 ook al ge­dacht dat- ie mo­biel in­ter­net zou krij­gen, maar dat bleek toen nog te zwaar te zijn voor de bat­te­rij. Qua de­sign zijn er waar­schijn­lijk geen dras­ti­sche ver­nieu­win­gen. Wat ech­ter heel goed zou kun­nen, is een over­vloed aan nieu­we Watch­band­jes. Mo­ge­lijk krij­gen die zelfs aan­vul­len­de func­ties voor me­di­sche doel­ein­den, bij­voor­beeld een glu­co­se­me­ter voor dia­be­tes- pa­ti­ën­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.