Ap­ple heeft groot­ste plan­nen met aug­men­ted re­a­li­ty

De eer­ste de­mo’s zien er bij­zon­der veel­be­lo­vend uit.

iCreate (Netherlands) - - Nieuws top 10 -

Ap­ple zet vol in op aug­men­ted re­a­li­ty (AR), een veel­be­lo­ven­de tech­niek die vol­gens veel ken­ners de vol­gen­de tech-re­vo­lu­tie op gang gaat bren­gen. Om meer AR-ken­nis in huis te ha­len heeft de tech- gi­gant het Duit­se be­drijf Sen­soMo­to­ric In­stru­ments (SMI) over­ge­no­men. Dat is ge­spe­ci­a­li­seerd in beeld­her­ken­nings­sys­te­men die voor AR- en vir­tu­al re­a­li­ty- doel­ein­den ge­bruikt kun­nen wor­den. Met be­hulp van ca­me­ra’s en an­de­re sen­so­ren her­kent de tech­niek van het be­drijf waar een per­soon naar kijkt.

Ap­ple zou de tech­niek bij­voor­beeld in een AR-bril kun­nen bou­wen – de­ze heeft het be­drijf vol­gens ge­ruch­ten op de plan­ning staan. Als de bril in­der­daad met de­ze nieu­we tech­niek komt, kun je er­van uit­gaan dat het nog meer­de­re ja­ren duurt voor­dat de­ze echt ge­lan­ceerd wordt.

AR in iOS 11

Een stuk dich­ter­bij ligt de lan­ce­ring van iOS 11, dat een ge­a­van­ceer­de vorm van AR on­der­steunt. De tech­no­lo­gie voegt een vir­tu­eel laag­je toe aan de wer­ke­lijk­heid. Ont­wik­ke­laars zijn al vol­op aan het ex­pe­ri­men­te­ren met Ap­ple’s ARKit, om te kij­ken wat er al­le­maal mo­ge­lijk is. En dat er veel gaafs aan zit te ko­men, blijkt uit al­le ga­ve de­mo’s die rond­gaan op het in­ter­net. Neem bij­voor­beeld de app ARu­ler, waar­in een AR­meet­lint is in­ge­bouwd. Hier­mee tik je op twee pun­ten in het scherm, waar­na een le­vens­echt meet­lint in je iPho­ne-scherm wordt uit­ge­rold om de af­stand te me­ten. En IKEA laat je met AR zijn meu­bels in jouw huis pro­jec­te­ren.

Nooit meer ver­dwa­len

Een an­der ex­pe­ri­ment laat zien hoe na­vi­ga­tie­sys­te­men met AR ver­be­terd kun­nen wor­den. Ont­wik­ke­laar And­rew Hart maak­te een ARKit-app waar­mee ver­dwa­len haast on­mo­ge­lijk wordt ge­maakt. In een vi­deo toont hij hoe hij naar de dichtst­bij­zijn­de St­ar­bucks loopt. Op de iPho­ne ziet hij over de straat een blau­we lijn lo­pen die hij moet vol­gen, en daar­bij ook nog niet-te-mis­sen ro­de pij­len (zie het plaat­je hier­naast). De uit­ein­de­lij­ke be­stem­ming wordt ook over­dui­de­lijk aan­ge­ge­ven, met een reus­ach­ti­ge speld die er­bo­ven zweeft. En door­dat hij op het scherm ook ge­woon de wer­ke­lijk­heid ziet, loopt hij al iPho­ne-kij­kend niet te­gen een lan­taarn­paal of au­to.

AR voegt een vir­tu­eel laag­je toe aan de wer­ke­lijk­heid.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.