Phi­lips 278E8QJAB

iCreate (Netherlands) - - Lezers Vragen -

Het 27-inch Full HD LED-scherm van Phi­lips is een scherm dat veel iCre­a­te-le­zers graag op hun bu­reau zien staan. Het dis­play is niet al­leen haar­scherp, maar ver­toont met de Ul­tra Wi­de-Co­lor-tech­no­lo­gie ook prach­ti­ge kleu­ren. Voor­al gra sche ont­wer­pers we­ten wel raad met het Phi­lips-scherm, zo bleek uit de ve­le in­zen­din­gen. Eén van hen is de 16-ja­ri­ge Gun­nar Zwart. De jon­ge le­zer heeft sinds kort al een eigen be­drijf in web­de­sign, vi­deo en gra sche vorm­ge­ving. Gun­nar doet het nu met een re­la­tief klein 13-inch Mac­Book-scherm en ver­wacht dat het dis­play hem voor­uit helpt in zijn werk. Dat den­ken wij ook! Veel ple­zier en cre­a­ti­vi­teit ge­wenst, Gun­nar!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.