iPad Pro: kracht ten over­vloe­de Pro-for­maat

De iPad is al ja­ren de al­ler­bes­te ta­blet die je kunt ko­pen. Dat ver­an­dert niet met de nieu­we iPad Pro, de voor­sprong wordt al­leen maar gro­ter. Maar pas met iOS 11 kun die je al die kracht echt be­nut­ten.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Reviews -

I ets meer dan een jaar na­dat Ap­ple de 9,7inch iPad Pro uit­bracht, volgt nu de eer­ste ver­nieu­wing van de Pro-lijn van de ta­blet. De 12,9-inch iPad Pro is nog snel­ler ge­wor­den en heeft een veel be­ter scherm, de 9,7-inch va­ri­ant heeft plaats­ge­maakt voor een nieuw 10,5-inch mo­del, met de­zelf­de interne ver­be­te­rin­gen die de gro­te heeft. Hoe­veel fa­bri­kan­ten van ta­blets denk je dat er in de tus­sen­tijd in de buurt zijn ge­ko­men van de snel­heid, kracht en het ge­bruiks­ge­mak van Ap­ple’s ou­de iPad Pro? Juist, geen en­ke­le.

Toch heb­ben de hard­wa­re- de­sig­ners bij Ap­ple er weer al­les aan ge­daan om een nóg be­te­re en snel­le­re ta­blet te ont­wer­pen. En dat ter­wijl we af­ge­lo­pen jaar al schre­ven dat de iPad Pro te krachtig is voor zijn be­stu­rings­sys­teem iOS. Het lijkt er bij­na op dat Ap­ple met de iPad voor­al nog wil la­ten zien wat het kan, want de he­le markt voor ta­blets blijft krim­pen en ook de af­zet van de iPads stag­neert. An­der­zijds is de­ze iPad er niet voor ge­maakt om met iOS 10 ge­bruikt te wor­den. Dit na­jaar komt iOS 11, en die nieu­we ver­sie zit bom­vol met nieu­we func­ties spe­ci­aal voor Ap­ple’s ta­blet. In com­bi­na­tie met iOS 10 lijkt de iPad Pro op een Fer­ra­ri door een woon­erf. Pas met iOS 11 mag je de snel­weg op.

Pro-ver­schil

Wat maakt een Pro een Pro? In eer­ste in­stan­tie is dat een he­le reeks aan func­ties die een door­snee ge­brui­ker niet per se op een iPad no­dig heeft: een gro­ter, ge­la­mi­neerd scherm, een snel­le­re en krach­ti­ge­re pro­ces­sor, be­te­re ca­me­ra’s, on­der­steu­ning van de Ap­ple Pen­cil, een aan­slui­ting voor een toet­sen­bord (Smart Key­board) en twee ex­tra spea­kers voor be­ter ge­luid. Zo­als ge­brui­ke­lijk bij Ap­ple be­taal je voor die Pro-func­ties de hoofd­prijs. Het 10,5inch mo­del be­gint bij 739 eu­ro (64 GB en wi­fi), voor 512 GB op­slag en mo­biel in­ter­net be­taal je 1219 eu­ro. De 12,9- inch Pro is ver­krijg­baar van­af 909 eu­ro, de prijs kan op­lo­pen tot 1389 eu­ro. En dan heb je er nog geen Ap­ple Pen­cil (119 eu­ro) en Smart Key­board (179 eu­ro) bij. Ter ver­ge­lij­king: de ge­wo­ne iPad die in april uit­kwam, be­gint bij slechts 409 eu­ro. Voor wat de mees­te men­sen met een iPad doen – brow­sen, le­zen, film­pjes kij­ken – is dat mo­del pri­ma.

Kort­om, een goed uit­ge­rus­te iPad Pro kost even­veel als een Mac­Book (Pro). Dus is het al­leen maar eer­lijk om hem ook als ech­te lap­top te tes­ten. Wil je lie­ver een ta­blet-re­view? Lees dan het ka­der ‘De iPad Pro als ta­blet’ op pa­gi­na 25. Voor­heen wa­ren de twee for­ma­ten iPad Pro in­tern niet het­zelf­de, nu is dat wel het ge­val. Het 10,5inch scherm is he­le­maal nieuw; het is de evo­lu­tie van het 9,7-inch scherm dat de iPad al sinds jaar en dag heeft. De­ze 0,8 inch lij­ken een klei­ne stap, zo­wel op pa­pier als op het eer­ste oog. Dat ver­an­dert als je de ta­blet gaat ge­brui­ken. De ex­tra scherm­ruim­te komt voor­al ten goe­de aan het soft­wa­re-toet­sen­bord. Dat is vol­gens Ap­ple nu even groot als een ‘echt’ toet­sen­bord van vol­le­dig for­maat (full si­ze, in Ap­ple’s mar­ke­ting-praat­je). En in­der­daad, ty­pen gaat nu net wat ge­mak­ke­lij­ker dan voor­heen. Voor lan­ge­re tek­sten ge­ven we de voor­keur nog steeds aan het Smart Key­board – dat zou­den we so­wie­so met­een ko­pen bij de iPad Pro. Door het gro­te­re for­maat is de re­so­lu­tie van de klei­ne Pro ui­ter­aard ook ge­groeid, en wel naar 2224 x 1668 pixels. Apps moe­ten eerst geup­da­tet wor­den om van die ex­tra scherm­ruim­te gebruik te ma­ken, an­ders wor­den ze uit­ver­groot.

De hel­der­heid van het scherm is op bei­de Pro-mo­del­len ver­hoogd naar 600 nits – dat is nog

Een com­pleet uit­ge­rus­te iPad Pro kost even veel als een Mac­Book.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.