We zijn … pro

iCreate (Netherlands) - - Feature / Reviews -

bij­voor­beeld een af­beel­ding uit Be­stan­den ge­mak­ke­lijk naar een Pa­ges- do­cu­ment.

iOS zal waar­schijn­lijk nooit zo uit­ge­breid wor­den als ma­cOS, maar met de elf­de uit­voe­ring lijkt het toch echt een licht­ge­wicht al­ter­na­tief te wor­den. De­ze re­view heb­ben we bij­voor­beeld he­le­maal op de iPad Pro met de bè­ta van iOS 11 ge­schre­ven, in­clu­sief on­der­zoek doen, beeld- ma­te­ri­aal ver­za­me­len en al het an­de­re wat bij de­ze klus komt kij­ken. Dat ging hart­stik­ke goed! Voor som­mi­ge za­ken moet je mis­schien net wat an­ders te werk gaan dan je ge­wend bent op een Mac, maar het is ze­ker niet slech­ter. De iPad is een fan­tas­tisch stuk­je hard­wa­re. Al­le on­der­de­len zijn het bes­te van het bes­te en be­ter dan, of in ie­der ge­val ge­lijk­waar­dig aan, een pro­fes­si­o­ne­le lap­top. Daar­bij ko­men han­di­ge ex­tra mo­ge­lijk­he­den zo­als een ca­me­ra en des­ge­wenst 4G- func­ti­o­na­li­teit. Maar als je de­ze iPad nu koopt, dan draait er iOS 10 op, en daar­mee breng je de iPad Pro bij ver­re niet aan zijn gren­zen. Het is een ta­blet waar­op je ook nog pri­ma kunt ty­pen (dank­zij het Smart Key­board) en te­ke­nen (dank­zij de Ap­ple Pen­cil), maar het is geen ver­van­ging voor je lap­top. iOS 11, dat half sep­tem­ber wordt ver­wacht, brengt daar ver­an­de­ring in. Voor­al de nieu­we mul­ti­tas­king­mo­ge­lijk­he­den en het be­stands­be­heer ma­ken de iPad ein­de­lijk in­te­res­sant als een ech­te pro­duc­tie­ma­chi­ne. Dat het kan, be­ves­tigt de­ze re­view. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.