Prach­tig beeld

iCreate (Netherlands) - - Feature / Reviews -

en een bult ach­ter­op. De evo­lu­tie is ook dui­de­lijk zicht­baar in de voet, die ook steeds dun­ner is ge­wor­den. Maar in de ba­sis is dit nog steeds de iMac uit 2007. En tóch oogt hij nog steeds hip. Hoe doet Ap­ple dat toch?

Des­on­danks mag je, als je wat kri­ti­scher gaat kij­ken, best wel wat kant­te­ke­nin­gen plaat­sen bij het ontwerp van de iMac. Want wat het meest op­valt is de 2,5 cen­ti­me­ter dik­ke zwar­te rand rond­om het scherm. Om heel eer­lijk te zijn is het echt niet meer van de­ze tijd. An­de­re fa­bri­kan­ten van mo­ni­to­ren zou­den daar ge­na­de­loos voor af­ge­straft wor­den, Ap­ple komt er­mee weg.

Een an­de­re kri­ti­sche kant­te­ke­ning be­treft de er­go­no­mie van de iMac – júíst de re­den waar­om veel men­sen een iMac ver­kie­zen bo­ven een Mac­Book. Een bu­reau, met een scherm op af­stand en toet­sen­bord en muis bin­nen hand­be­reik is be­ter voor je hou­ding dan een lap­top waar je ge­neigd bent in te dui­ken. Maar om heel eer­lijk te zijn, is de iMac ook ver­re van perfect. Het scherm staat na­me­lijk te laag, waar­door je, ze­ker bij de 21,5­inch va­ri­ant, nog steeds naar be­ne­den zit te kij­ken. Niet zo ex­treem als bij een Mac­Book, maar vol­gens de er­go­no­mie­coa­ches hoor je recht naar vo­ren te kij­ken. Dan kijk je dus fi­naal over de iMac heen. Ei­gen­lijk zou je een sta­pel boe­ken on­der die voet moe­ten leg­gen, maar dat ziet er dan weer niet fraai uit. Met bei­de te­kort­ko­min­gen komt Ap­ple weg en de iMac wordt nog steeds ge­kocht om­dat hij mooi is. Maar je moet wel con­clu­de­ren dat dit ontwerp op zijn laat­ste be­nen loopt. Ze­ker nu het ap­pa­raat heel ge­richt op er­go­no­mie wordt ge­kocht, is de­ze be­hui­zing ei­gen­lijk niet meer houd­baar. We kun­nen niet wach­ten tot Ap­ple de iMac weer op­nieuw uit­vindt. Of Ap­ple zich hier­bij laat op­ja­gen door on­ze wen­sen, wa­gen we ech­ter te be­twij­fe­len. Waar de iMac ech­ter wel bij­zon­der voor­uit­stre­vend in is, is het beeld­scherm. Het 4K­scherm ho­ger dan bij de vo­ri­ge iMac (500 nits, voor de ken­ners). De P3­kleur­weer­ga­ve kent 1 mil­jard kleu­ren, waar­bij de na­druk wordt ge­legd op na­tuur­ge­trou­we en ge­ba­lan­ceer­de kleu­ren.

Om dat al­les aan te drij­ven, heeft de iMac de nieuwste Ra­de­on Pro 555 gra­fi­sche kaart met 2 GB vi­deo­ge­heu­gen. De­ze maakt vi­deo be­wer­ken an­der­half keer snel­ler, ga­men drie keer snel­ler en 3Dgrap­hics twee keer snel­ler. De twee­hon­derd eu­ro duur­de­re va­ri­ant is uit­ge­voerd met een Ra­de­on Pro 560 met 4 GB vi­deo­ge­heu­gen. Bei­de ver­sies heb­ben stan­daard ove­ri­gens 8 GB werk­ge­heu­gen.

Zo­als ei­gen­lijk stan­daard bij Mac­up­da­tes heeft ook de pro­ces­sor een boost ge­kre­gen. In

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.