Op­slag van de ou­de stem­pel Aan­slui­tin­gen en ac­ces­soi­res

iCreate (Netherlands) - - Feature / Reviews -

den­ken dat die elk jaar snel­ler wor­den­de Macs op een ge­ge­ven mo­ment een punt be­rei­ken waar­op ge­noeg wel ge­noeg is. Dat Macs zo snel zijn dat je die nieu­we pro­ces­sors niet meer merkt. He­laas werkt dit zo niet. De snel­le­re ap­pa­ra­ten gaan hand in hand met meer­ei­sen­de be­stu­rings­sys­te­men en pro­gram­ma’s. Het an­de­re gro­te unie­ke ver­koop­ar­gu­ment van desktop­com­pu­ters is de op­slag­ca­pa­ci­teit. Met een Mac­Book Pro krijg je door­gaans 256 GB SSD­op­slag­ge­heu­gen, de iMac is stan­daard voor­zien van 1 te­r­aby­te. Maar laat je niet fop­pen: bij de in­stap 4K­iMac is dit een ou­der­wet­se har­de schijf. Die zijn niet meer van de­ze tijd – ze zijn be­scha­di­gings­ge­voe­lig en bo­ven­al traag. Als­of je een Fer­ra­ri koopt met een scoo­ter­mo­tor­tje er­in. Het is een leep truc­je van Ap­ple, want het is ab­so­luut aan te ra­den om te up­gra­den naar een Fu­si­on Dri­ve. Dat be­te­kent wel weer dat die iMac 120 eu­ro duur­der wordt.

Wat is het al­ter­na­tief? Cloud­op­slag. Die is na­me­lijk ook niet meer zo duur. Voor drie eu­ro in de maand heb je 200 GB ex­tra, voor een tien­tje heb je 2 TB. Stel dat je toch die Mac­Book Pro met 256 GB zou ne­men, dan breid je dit dus uit naar 456 GB – voor veel men­sen zal dat vol­doen­de zijn. Voor de iMac met har­de schijf gaat dit cloud­al­ter­na­tief ech­ter niet op. Want je kunt nog zo­veel op­slag­ruim­te bij­ko­pen, zo lang het ba­sis­sys­teem niet op SSD draait, zal je com­pu­ter traag blij­ven.

Toch blijft de op­slag­ruim­te een ex­tra wa­pen van de iMac. Voor groot­ge­brui­kers, zo­als lief­heb­bers of be­wer­kers van fo­to en film, is er niets zo pret­tig als al­le con­tent op­ge­sla­gen op de har­de schijf van je Mac. En ook al knijpt Ap­ple je dan stie­kem nog 120 eu­ro uit voor een Fu­si­on Dri­ve, dit ben je na een jaar ook kwijt als je 2 TB iCloud­op­slag ge­bruikt. En die kos­ten lo­pen de ja­ren er­na ge­woon door. Nóg een voordeel van de iMac ten op­zich­te van MacBooks: geen ge­brek aan aan­slui­tin­gen. In dit draad­lo­ze tijd­perk moet je het op MacBooks doen met één, twee of vier usb­c­poor­ten. Ui­ter­aard is de iMac ook over­stag, want het mul­ti­func­ti­o­ne­le usb­c biedt ab­so­luut voor­de­len. Aan de ver­trouw­de ach­ter­kant zit­ten twee poor­ten met Thun­der­bolt 3, of­wel usb­c, die tot 40 Gbps da­ta kun­nen over­zet­ten. Maar voor ou­de ac­ces­soi­res zijn bij de iMac geen adap­ters no­dig. Er zit­ten vier usb 3­poor­ten en je kunt in­ter­net en een kop­te­le­foon ook ge­woon be­draad aan­slui­ten. Zelfs de sleuf voor SD­kaar­ten is in stand ge­hou­den.

De ac­ces­soi­res die je stan­daard bij de iMac krijgt, zijn het Ma­gic Key­board de Ma­gic Mou­se 2. Bei­de be­tref­fen de nieuwste va­ri­ant, met in­ge­bouw­de ac­cu. Het toet­sen­bord is in de laat­ste uit­voe­ring lek­ker plat, maar heeft nog niet de vlin­der­toet­sen van de MacBooks. Des­on­danks typt het ve­der­licht en is het een gro­te voor­uit­gang ten op­zich­te van zijn voor­gan­ger. Het Ma­gic Key­board heeft sinds kort ook een XL­uit­voe­ring met nu­me­riek deel – dit kost der­tig eu­ro ex­tra. Ook de muis is de nieuwste va­ri­ant, met de op­laad­poort wat vreemd aan de on­der­kant. Track­pad­lief­heb­bers kun­nen de muis ook in­rui­len voor het Ma­gic Track­pad 2, te­gen een meer­prijs van zes­tig eu­ro.

Heel veel waar voor je geld

Wie er­voor kiest om een iMac te ko­pen, maakt een heel be­wus­te keu­ze. De be­wus­te keu­ze om een bu­reau­op­stel­ling te pre­fe­re­ren bo­ven de mo­bi­li­teit van een Mac­Book. De be­wus­te keu­ze om veel interne op­slag te heb­ben in plaats van een ex­ter­ne of cloud­aan­vul­ling. En de be­wus­te keu­ze om een prach­tig scherm en bo­ven­al prach­tig ap­pa­raat op het bu­reau te plaat­sen. Het eni­ge al­ter­na­tief is om het bes­te van twee we­rel­den te com­bi­ne­ren: een Mac­Book die je thuis of op kan­toor aan­sluit op een mo­ni­tor. Maar wie dat wil doen, zal heel snel con­clu­de­ren dat de iMac ei­gen­lijk een koop­je is. Tel maar mee.

Wil je een Mac­Book die qua pro­cess­or­kracht ver­ge­lijk­baar is met de 4K­iMac, dan kom je uit bij de 13­inch Mac­Book Pro met 3,1­GHz pro­ces­sor. Die kost 1999 eu­ro. Om toch zo nu en dan in desktop­mo­dus te kun­nen wer­ken, moet je daar een aan­tal ac­ces­soi­res bij ko­pen. Al­ler­eerst een beeld­scherm. Het 4K­dis­play waar Ap­ple de iMac mee heeft uit­ge­rust, heeft 4096 x 2304 pixels op een scherm van 21,5 inch. Dat is on­ge­ë­ve­naard.

Als­of je een Fer­ra­ri koopt met een scoo­ter­mo­tor­tje er­in.

De mees­te fa­bri­kan­ten hou­den het bij 3840 x 2160 pixels en meest­al heb­ben ze daar een gro­ter scherm voor no­dig, zo­als 23,8 of 27 inch. Ter ver­ge­lij­king: Ap­ple stopt in de 27­inch iMac 5120 x 2880 pixels. Maar goed, stel dat je met een iets min­der scherm ge­noeg neemt, dan kwa­men we bij on­ze prijs­ver­ge­lij­ker uit op ten min­ste 329 eu­ro. Daar­naast heb je dan een toet­sen­bord en muis of track­pad van Ap­ple no­dig: min­stens 208 eu­ro. En dan nog ex­tra op­slag: een ex­ter­ne schijf van 1 TB kost min­stens 50 eu­ro, om die aan te slui­ten op de usb­c­poort van de Mac­Book leg je nog eens 25 eu­ro weg voor de adap­ter. Om met een Mac­Book de iMac te be­na­de­ren, ben je dus ten min­ste 2611 eu­ro kwijt. Dui­zend eu­ro meer dan met een iMac mét Fu­si­on Dri­ve! Had­den we al ge­zegd dat de iMac ei­gen­lijk een koop­je is? (Daan Jeu­ken)

Con­clu­sie

21,5-inch iMac met Re­ti­na 4K-dis­play | Van­af € 1499 www.ap­ple.com/nl/imac Plus: Prach­tig scherm, veel op­slag, veel aan­slui­tin­gen, re­la­tief goed­koop. Min: 10­jaar oud ontwerp, niet er­go­no­misch, stan­daard geen Fu­si­on Dri­ve. 

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.