Mac­Book Pro: een niet zo ge­ni­a­le touch?

Het is al weer een half jaar ge­le­den dat we de nieu­we Mac­Book Pro test­ten. Hoe den­ken we na een zes maan­den in­ten­sief gebruik over de Touch Bar?

iCreate (Netherlands) - - Follow Up -

In ok­to­ber af­ge­lo­pen jaar pre­sen­teer­de Ap­ple een ge­üp­da­te­te Mac­Book Pro met een een com­pleet nieuw de­sign. De nieu­we Pro werd zo dun en licht dat hij de Mac­Book Air de­gra­deer­de tot een lom­pe schoot­com­pu­ter. Daar­naast was de hard­wa­re weer he­le­maal bij de tijd, dank­zij nieu­we pro­ces­sors van In­tel, grap­hics van AMD en nieu­we aan­slui­tin­gen in de vorm van Thun­der­bolt 3. Maar tij­dens Ap­ple’s gro­te up­da­tes komt er vaak nog iets bij­zon­ders bij. Dit was bij de Mac­Book Pro de Touch Bar. In plaats van de func­tie­toet­sen als bo­ven­ste rij van het toet­sen­bord kreeg de nieu­we Pro een smal tou­chs­creen op ba­sis van OLED. De­ze moest de han­dig­heid van een tou­chs­creen, be­kend van iPho­ne en iPad, naar de Mac bren­gen. Is dit ge­lukt? Nu Ap­ple de Mac­Book Pro weer ver­nieuwd heeft, von­den wij het tijd voor een fol­low­up­re­view van de Touch Bar.

Eer­ste be­zwa­ren

Veel be­zwa­ren die men­sen in het be­gin bij de Touch Bar had­den, ble­ken ach­ter­af geen groot pro­bleem te zijn. Zo werd ge­dacht dat het op­lich­ten­de en ver­an­de­ren­de tou­chs­creen af zou lei­den van wat er op het hoofd­scherm ge­beurt. Maar de Touch Bar ver­an­dert al­leen als er ook iets op het hoofd­scherm ge­beurt, en dat is gro­ter en trekt daar­om meer aan­dacht. De niet meer fy­sie­ke Esc­knop bleek na een kor­te ge­wen­nings­pe­ri­o­de zijn werk ook pri­ma te doen. Qua werk­wij­ze heb­ben we wei­nig ne­ga­tiefs over de Touch Bar op te mer­ken.

Wei­nig on­der­steu­ning

Dat geldt ech­ter niet voor de toe­pas­sin­gen van de Touch Bar. Het tou­chs­creen werd aan­ge­kon­digd als gro­te re­vo­lu­tie. In sub­me­nu’s ver­stop­te func­ties van pro­gram­ma’s wor­den uit­ge­licht in de Touch Bar en kun­nen met een tik wor­den ge­bruikt – in plaats van met een in­ge­wik­kel­de snel­toets. In on­ze eer­ste re­view con­clu­deer­den we dat de Touch Bar veel po­ten­tie had, maar dat het idee in de mees­te apps nog niet goed uit­ge­werkt was.

Daar is in een half jaar tijd he­laas wei­nig ver­an­de­ring in ge­ko­men. Een paar pro­gram­ma’s heb­ben on­der­steu­ning voor de Touch Bar ge­kre­gen, maar het zijn nooit re­vo­lu­ti­o­nai­re nieu­we func­ties. Net als bij Ap­ple’s eigen pro­gram­ma’s zijn de Touch Bar­toe­pas­sin­gen on­der te ver­de­len in twee ca­te­go­rie­ën. Er zijn apps die te ba­sa­le func­ties in de Touch Bar zet­ten, an­de­re ma­ken het weer te in­ge­wik­keld met sub­me­nu’s. In bei­de ge­val­len ben je toch eer­der ge­neigd om de goe­de op­tie op het hoofd­scherm op te zoe­ken of je hebt de goe­de snel­toets toch al in je vin­gers. Al­leen als de Touch Bar iets gra­fisch toe­voegt, bij­voor­beeld het kla­vier in Ga­ra­geBand en Lo­gic, dan biedt­ie meer­waar­de. Maar dit blijft voor­be­hou­den aan slechts een hand­vol pro­gram­ma’s. We had­den ge­hoopt dat Ap­ple voor High Sier­ra ook wat span­nen­de ver­nieu­win­gen voor de Touch Bar in pet­to zou heb­ben, maar he­laas ... er werd met geen woord over ge­rept.

Emo­ji’s en Touch ID

Zo blijft ons gebruik van de Touch Bar na een half jaar voor­al be­perkt tot Touch ID (su­per­han­dig) en emo­ji’s. Dank­zij de vin­ger­af­druks­can­ner hoe­ven we nau­we­lijks meer ons wacht­woord in te voe­ren en dat scheelt be­hoor­lijk wat tijd. En door de emo­ji­kie­zer in de Touch Bar heb­ben we heel snel een mail­tje of ap­pje van de no­di­ge fri­vo­li­teit voor­zien.

Zijn emo­ji’s en Touch ID de meer­prijs van een Mac­Book Pro met Touch Bar waard? Wat ons be­treft niet. Wellicht heeft Ap­ple dit op ba­sis van de ver­koop­cij­fers ook al door en heeft het daar­om een twee­de Mac­Book Pro­mo­del zon­der Touch Bar ge­pre­sen­teerd. De­ze be­gint al bij 1499 eu­ro en is daar­mee 500 eu­ro goed­ko­per dan het mo­del met Touch Bar. Je hebt min­der op­slag en een iet­wat tra­ge­re pro­ces­sor, maar de ac­cu gaat wel lan­ger mee. Dat vin­den wij een pri­ma deal. (Sven La­mers)

De Touch Bar werkt, ont­wik­ke­laars we­ten al­leen niet waar­voor. Con­clu­sie

Mac­Book Pro | Van­af € 1499 www.ap­ple.com/nl/mac­book­pro Plus: Su­per­snel, gaaf de­sign, Touch ID heel han­dig. Min: Touch Bar is toch niet wat we er­van ver­wacht had­den.   

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.