Mon­teer een bel-scè­ne

Een te­le­foon­ge­sprek lijkt in het da­ge­lijks le­ven mis­schien niet zo heel span­nend, maar in een lm­pro­ject kun je er juist iets moois van ma­ken.

iCreate (Netherlands) - - Workshop / iMovie -

Het is wa­re film­ma­gie om iets on­be­nul­ligs zo op te bla­zen dat het zweet over je rug loopt van de span­ning. De held van het ver­haal krijgt een te­le­foon­tje van een on­be­kend num­mer. Met gro­te ogen neemt hij op: ‘ Hal­lo?’ Het is de schurk, die lang­zaam over de helft van het scherm ver­schijnt. Een span­nend mu­ziek­je zet in. Het lijkt in­eens een he­le ge­beur­te­nis zo’n te­le­foon­ge­sprek. Zo bont gaan we het in de­ze work­shop niet ma­ken, maar we la­ten wel de ba­sis zien van het mon­te­ren van een bel-scè­ne. Een goe­de voor­be­rei­ding is het hal­ve werk, ze­ker als het aan­komt op het com­bi­ne­ren van ver­schil­len­de beel­den. Wij la­ten het beeld in­glij­den van­af de on­der­kant. Wil je in je eigen pro­ject het beeld juist van de zij­kant in la­ten ko­men, zorg dan dat de hoof­den goed in het mid­den van het beeld staan. An­ders is de kans groot dat ze uit beeld ge­drukt wor­den, wat de scè­ne na­tuur­lijk een stuk min­der fraai maakt. Down­load voor nu de be­stan­den van on­ze website en mon­teer een bel-scè­ne.

1. Im­por­teer beel­den

Down­load de vi­deo’s van on­ze si­te. Sleep eerst ManTel in de tijd­lijn van een nieuw iMo­vie­pro­ject. Ver­vol­gens sleep je het shot VrouwTel pre­cies daar­bo­ven.

4. Speel af

Speel de scè­ne af. Het ziet er al goed uit, maar met wat ex­tra aan­dacht kan het nog be­ter. Om te be­gin­nen voe­gen we een Ken Burns-e ect toe aan het shot ManTel.

7. Snij bij tot vul­lend

Bij de vrouw doe je het­zelf­de, maar in plaats van Ken Burns kies je voor ‘Snij bij tot vul­lend’. Maak de recht­hoek iets klei­ner door een van de hoe­ken te ver­sle­pen.

2. Stel Split screen in

Se­lec­teer de vi­deo van de vrouw en klik bo­ven het voor­ver­to­nings­ven­ster op het lin­ker icoon­tje met de vier­kant­jes. Klik op ‘Cu­ta­way’ en se­lec­teer de op­tie ‘Split screen’.

5. Bij­snij­den

Het shot met de man heeft veel lo­ze ruim­te rechts en bij het in­glij­den valt zijn hoofd wat weg. Se­lec­teer dit shot in de tijd­lijn en klik op het vier­de icoon­tje bo­ven de voor­ver­to­ning: Bij­snij­den.

8. Au­dio-aan­pas­sing

Ctrl-klik in de tijd­lijn op het shot TelVrouw en kies ‘Kop­pel au­dio los’. Se­lec­teer het au­dio­spoor en zet de af­speel­kop na haar eer­ste woor­den. Toets ver­vol­gens Cmd+B om dit te split­sen.

3. Er­in glij­den

We la­ten het shot van de vrouw van­af de on­der­kant van het beeld lang­zaam om­hoog glij­den. Dit doe je door bij ‘Po­si­tie’ te kie­zen voor ‘On­der’. Veran­der ‘0’ se­con­den in ‘5’ en druk op En­ter.

6. Ken Burns

Kies voor de op­tie ‘Ken Burns’. Klik op het vlak ‘Ein­de’ en sleep dit he­le­maal naar links. In de loop van het shot zal nu lang­zaam in­ge­zoomd wor­den op het ge­zicht van de man.

9. Te­le­foon

Se­lec­teer het eer­ste au­dio­seg­ment, klik bo­ven de voor­ver­to­ning op de knop met de drie bol­le­tjes en kies bij Au­dio-e ect voor het e ect Te­le­foon. Dit maakt de scè­ne he­le­maal af.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.