Deel je Ga­ra­geBand­pro­jec­ten met iOS

To e me­lo­die­tjes die je ge­maakt hebt op je iPad of iPho­ne kon je al een tijd­je al op de Mac ope­nen. Van­af nu deel je ook je Mac­pro­jec­ten met iOS, voor de ul­tie­me mu­zi­ka­le wis­sel­wer­king.

iCreate (Netherlands) - - Workshop / GarageBand -

ls je veel be­zig bent met mu­ziek ma­ken en schrij­ven, dan weet je dat in­spi­ra­tie op de vreemd­ste mo­men­ten op­steekt. Je gaat net van huis weg, stapt in de trein en in­eens hoor je in je hoofd een swin­gen­de over­gang om die las­ti­ge brid­ge met het re­frein te ver­bin­den, bij­voor­beeld. Of je wilt de ba­sis van een num­mer mee­ne­men naar de band­re­pe­ti­tie om er daar ver­der aan te wer­ken. Maar je pro­ject staat thuis op je Mac, of je hebt geen zin om naast je zwa­re gi­taar­tas en ef­fec­ten­bak ook je Mac­Book nog mee te sle­pen. Zou het op dit soort mo­men­ten niet han­dig zijn om je projecten op je iPho­ne of iPad te heb­ben staan en er hier­op aan ver­der te wer­ken? Dat kan! Van­af de re­cent­ste ver­sie van Ga­ra­geBand deel je projecten ge­mak­ke­lijk met Ga­ra­geBand voor iOS. Via iCloud wor­den de projecten ge­deeld met je iPho­ne en iPad. Hier­op kun je ver­vol­gens nieu­we spo­ren toe­voe­gen, die op hun beurt weer vol­le­dig en au­to­ma­tisch ge­ïm­por­teerd wor­den in het pro­ject op je Mac zo­dra je dit op­nieuw opent. Op het mo­ment van schrij­ven had­den we nog even een klei­ne om­weg no­dig om de juis­te iCloud-map te selecteren, maar als je die een­maal hebt ge­no­men, werkt het perfect. A

1. Deel naar iOS

Open op je Mac een Ga­ra­geBand-pro­ject dat je met je iPad wilt kun­nen ope­nen. Ga ver­vol­gens naar ‘Deel>Pro­ject naar Ga­ra­geBand voor iOS’.

4. Deel met iCloud

Tik rechts­bo­ven op ‘Se­lec­teer’. Tik op het num­mer dat je net hebt aan­ge­maakt en op het iCloud-wolk­je links­bo­ven. Tik nog­maals om het num­mer te uplo­a­den naar iCloud.

7. Op de iPad/iPho­ne

Het pro­ject ver­schijnt op je iPad of iPho­ne. Tik er­op om dit te ope­nen en hier nieu­we spo­ren aan toe te voe­gen. Tik links­bo­ven op ‘Mijn num­mers’ om het pro­ject weer op te slaan.

2. Ga­ra­geBand voor iOS (?)

Als iCloud Dri­ve in­ge­vuld staat als lo­ca­tie, dan moet je die wij­zi­gen in de map Ga­ra­geBand voor iOS – iCloud. Be­staat de­ze nog niet op jouw Mac? Volg dan de vol­gen­de stap­pen.

5. Voilà, de map

Als je nu op de Mac naar de iCloud-map in Fin­der gaat, zul je zien dat daar de map ‘Ga­ra­geBand voor iOS’ is ver­sche­nen. Ga nu weer te­rug naar je Ga­ra­geBand-pro­ject op de Mac.

8. Nieu­we spo­ren im­por­te­ren

Zo­dra je het pro­ject op­nieuw opent in Ga­ra­geBand op je Mac, krijg je de mel­ding dat er nieu­we spo­ren zijn toe­ge­voegd en of je de­ze wilt toe­voe­gen. Dat is ge­mak­ke­lijk.

3. Maak iOS-pro­ject aan

Open Ga­ra­geBand op je iPho­ne of iPad. Staat daar al een pro­ject? Mooi! Zo niet, tik links­bo­ven op het plus­je en ‘Maak nieuw num­mer’. Neem iets wil­le­keu­rigs op en tik links­bo­ven op ‘Mijn num­mers’.

6. Deel nu echt

Ga op­nieuw naar ‘Deel>Pro­ject naar Ga­ra­geBand voor iOS’. Klik op het v’tje naast de pro­ject­naam om de map ‘Ga­ra­geBand voor iOS’ te selecteren. Klik op ‘Be­waar’.

9. Op­nieuw de­len

De nieu­we spo­ren zijn on­der aan het pro­ject te vin­den. Je kunt hier al­les mee doen wat je ge­wend bent. Je neemt het pro­ject nog­maals mee on­der­weg door dit op­nieuw te de­len met iOS.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.