Ju­weel­tjes in de App Sto­re

Ap­ple be­kroont jaar­lijks apps met een op­val­lend de­sign. Dit zijn de win­naars van dit jaar.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Dit jaar wer­den voor de twin­tig­ste keer de Ap­ple De­sign Awards uit­ge­reikt. Met de­ze prijs zet Ap­ple ta­lent­vol­le, cre­a­tie­ve en kunst­zin­ni­ge app- ont­wik­ke­laars in het zon­ne­tje. Zij heb­ben apps ge­maakt met een bij­zon­der de­sign: noem je de­ze apps mooi, dan doe je ze daar­mee ei­gen­lijk te­kort – hoe­wel de win­nen­de apps ook es­the­tisch zeer ver­ant­woord zijn. Maar de apps blin­ken voor­al uit om­dat ze in­no­va­tief zijn, ver­ras­send han­dig, of op een com­pleet an­de­re ma­nier wer­ken dan je zou ver­wach­ten. Dit jaar vie­len er twaalf apps in de prij­zen: vijf ga­mes en ze­ven apps uit een an­de­re ca­te­go­rie. Ze tre­den in de voet­spo­ren van Cros­sy Road, Mo­nu­ment Val­ley en Ever­no­te. Op de ko­men­de pa­gi­na’s stel­len we de win­nen­de apps van dit jaar al­le­maal aan je voor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.