Kit­chen Sto­ries

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Kit­chen Sto­ries heeft iets weg van Pin­te­rest: een plat­form waar­op je be­staan­de re­cep­ten kunt bun­de­len tot een eigen kook­boek met fa­vo­rie­ten. Maar de pre­sen­ta­tie van de re­cep­ten is veel door­dach­ter.

Dui­de­lij­ke stap­pen met fo­to’s

De Ne­der­lands­ta­li­ge re­cep­ten in Kit­chen Sto­ries wor­den weer­ge­ge­ven in dui­de­lij­ke stap­pen die al­le­maal voor­zien zijn van een fo­to, zelfs op de Ap­ple Watch zijn die dui­de­lijk ge­noeg. Ook fijn is dat bij ie­de­re stap af­zon­der­lijk wordt aan­ge­ge­ven wel­ke in­gre­di­ën­ten en keu­ken­ge­reed­schap­pen je pa­raat moet heb­ben.

Veel vi­deo’s

Veel van de re­cep­ten wor­den ook com­pleet uit­ge­werkt in een vi­deo. Ook spe­ci­a­le tech­nie­ken – hoe ont­pit je een avo­ca­do, hoe scheid je ei­e­ren – wor­den vaak uit­ge­legd aan de hand van een vi­deo. Dat maakt dat Kit­chen Sto­ries uit­ste­kend tot zijn recht komt op de Ap­ple TV.

Kook­boe­ken en fa­vo­rie­ten

Kom je een re­cept te­gen dat je be­valt, dan zijn er twee han­di­ge ma­nie­ren om het la­ter weer te­rug te vin­den. Je kunt sim­pel­weg een li­ke ge­ven: al­le li­kes zijn ge­groe­peerd op één pa­gi­na on­der je pro­fiel. Voor wat meer or­de kun je ook kook­boe­ken sa­men­stel­len rond­om een zelf­ge­ko­zen the­ma.

Tal­lo­ze klei­ne han­dig­heid­jes

En juist die ma­ken dit een on­der­schei­den­de app. Kook je voor je­zelf of voor een heel wees­huis? De hoe­veel­he­den bij de in­gre­di­ën­ten wor­den di­rect om­ge­re­kend. Bood­schap­pen­lijst­je? Met één druk op de knop! Je leest en ziet wat an­de­ren van een re­cept bak­ten en krijgt wijn­ad­vies – en zo zijn er nog mas­sa’s de­tails.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.