Split­ter Crit­ters

Het schat­ti­ge beest­je op het (s)nip­per­tje ge­red.

iCreate (Netherlands) - - Feature / Apple Design Awards -

Vroe­ger had je het spel Lem­mings. Lem­min­gen lie­pen keu­rig in lan­ge rij­en ach­ter el­kaar aan, tot­dat ze op een ob­sta­kel stuit­ten – dan maak­ten ze rechts­om­keert. Dat was in ie­der ge­val het bes­te sce­na­rio, want va­ker wan­del­den ze sto­ï­cijns een gru­we­lij­ke dood te­ge­moet. Hield je ze niet te­gen, dan ku­kel­den ze zó in een af­grond, ver­zo­pen ze in een wa­ter­bas­sin of kook­ten ze in la­va. Al­le lem­min­gen heb­ben in­mid­dels zelf­moord ge­pleegd, maar nu heb­ben we Split­ter Crit­ters.

De Split­ter Crit­ters hop­pen net zo­als de lem­min­gen dom­mig ach­ter el­kaar aan, op zoek naar hun ufo. Aan jou de taak om ze naar hun ruim­te­schip te bren­gen, maar de­ze dier­tjes la­ten zich net zo­min stu­ren. Ook hier moet je de om­ge­ving waar­in ze rond­dar­te­len ma­ni­pu­le­ren en dat ge­beurt op een ma­nier die je mis­schien niet ver­wacht had. Als je goed kijkt, zie je dat het he­le land­schap is op­ge­bouwd uit stuk­ken pa­pier. Door een lijn over het scherm te trek­ken, scheur je het land­schap door­mid­den. Even schui­ven met de ver­schil­len­de stuk­ken, weer aan el­kaar plak­ken en kijk: de beest­jes kun­nen door.

In de eer­ste le­vels is het al­le­maal nog ge­mak­ke­lijk te over­zien, maar dat ver­an­dert al snel als er een blik kod­di­ge bui­ten­aard­se we­zens wordt open­ge­trok­ken. En al snel blijkt dat in de kleu­ri­ge we­reld van de Split­ter Crit­ters een een­vou­dig knip- en-plak­di­plo­ma niet vol­staat …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.