Hoe Ap­ple je pri­va­cy be­schermt

Ook Ap­ple ver­za­melt wel de­ge­lijk ge­brui­kers­ge­ge­vens, maar dank­zij wat Ap­ple noemt ‘Di eren­ti­al Pri­va­cy’ zijn die ge­ge­vens niet naar jou te her­lei­den.

iCreate (Netherlands) - - Genius / Differential Privacy -

Wat is het gro­te ver­schil tus­sen Ap­ple en Goog­le? Bei­de be­drij­ven zijn ge­ves­tigd in Si­li­con Val­ley. Bei­de ma­ken te­le­foons, com­pu­ters en de bij­be­ho­ren­de soft­wa­re. Maar waar Ap­ple voor­al geld ver­dient aan de ver­koop van zijn pro­duc­ten, haalt Goog­le het mees­te geld bin­nen met op maat ge­sne­den ad­ver­ten­ties. De zoek­reus ver­za­melt elk klein beet­je in­for­ma­tie over jou om in het ver­volg de best pas­sen­de ad­ver­ten­ties te to­nen. Die in­for­ma­tie komt niet al­leen ten gunste van de ad­ver­teer­der – je hebt er als ge­brui­ker ook echt iets aan. De ge­ge­vens wor­den na­me­lijk ook ge­bruikt om de apps en dien­sten van Goog­le te ver­be­te­ren. Zo doet het Goog­le-toet­sen­bord op An­droid heel goe­de sug­ges­ties voor wat je wilt ty­pen en is Goog­le Fo­to’s ont­zet­tend goed in het her­ken­nen van voor­wer­pen.

Ap­ple daar­en­te­gen ver­za­mel­de tot voor kort zo min mo­ge­lijk da­ta over jou. Het zet­te de­ze hou­ding zelfs in als een soort ver­koop­ar­gu­ment: Ap­ple waar­borgt je pri­va­cy en weet zo min mo­ge­lijk over jou. Door de­ze hou­ding werd het ech­ter steeds moei­lij­ker om te wed­ij­ve­ren met Goog­le (en An­droid), dat dank­zij die ve­le ge­ge­vens ook heel leu­ke func­ties kon­den bie­den. Zo­wel Goog­le als Ap­ple ge­brui­ken te­gen­woor­dig kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie om hun dien­sten te ver­be­te­ren. Maar waar Goog­le zijn KI voort­du­rend kan voe­ren met nieu­we en re­le­van­te ge­ge­vens van de ge­brui­ker, had Ap­ple dat soort da­ta ge­woon niet. Het was dui­de­lijk: om niet ach­ter te blij­ven, moest Ap­ple be­gin­nen met het ver­za­me­len van ge­brui­kers­ge­ge­vens. Maar hoe doe je dat, zon­der je ‘pri­va­cy-min­ded’ doel­groep weg te ja­gen? Daar heeft Ap­ple iets op ver­zon­nen, te we­ten Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy.

Ano­niem is niet ge­noeg

Op het eer­ste ge­zicht lijkt ano­ni­mi­se­ring, dus het ver­wij­de­ren van al­le per­soons­ge­bon­den in­for­ma­tie, de meest voor de hand lig­gen­de keu­ze om de pri­va­cy van ge­brui­kers te be­scher­men. Maar in de prak­tijk werkt dit he­laas niet zo­als ge­wenst. Toen vi­deo­st­rea­ming­dienst Net­flix in 2007 mil­joe­nen ano­nie­me film-top­lijs­ten van zijn ge­brui­kers pu­bli­ceer­de – met als doel om een be­ter sug­ges­tie­sys­teem te be­den­ken – had­den twee we­ten­schap­pers bin­nen de kort­ste ke­ren de ge­ge­vens aan de bij­be­ho­ren­de per­so­nen ge­kop­peld. Ze ver­ge­le­ken de ge­ge­vens met de ge­brui­ker­shit­lijs­ten op het even­eens open­ba­re IMDb en kwa­men op die ma­nier ach­ter de na­men. Met Ap­ple’s Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy is dat niet mo­ge­lijk, ook bij gro­te hoe­veel­he­den ge­ge­vens. Maar hoe werkt het?

Di eren­ti­al Pri­va­cy

Het doel van Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy is het mo­ge­lijk ma­ken van sta­tis­ti­sche ana­ly­ses van gro­te steek­proe­ven (dus de ge­ge­vens van al­le ge­brui­kers), zon­der dat de­ze ge­ge­vens her­leid kun­nen wor­den naar be­paal­de per­so­nen. Hier­voor wor­den de ver­za­mel­de ge­ge­vens wil­le­keu­rig ver­an­derd, op een ma­nier waar­bij sta­tis­ti­sche ana­ly­ses en eva­lu­a­ties mo­ge­lijk blij­ven. Te­ge­lij­ker­tijd kun­nen er op in­di­vi­du­eel ni­veau geen con­clu­sies meer wor­den ge­trok­ken, om­dat niet meer be­kend is of de ge­ge­vens klop­pen.

Te ab­stract? Stel, je luis­tert naar een klas­siek mu­ziek­stuk. Met Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy wordt ruis aan het stuk toe­ge­voegd. De me­lo­die is nog steeds goed te ho­ren, maar de af­zon­der­lij­ke in­stru­men­ten zijn niet meer te iden­ti­fi­ce­ren. Be­lang­rijk hier­bij is dat de ruis al op jouw ap­pa­raat wordt toe­ge­voegd, en niet pas in de cloud van het be­drijf. Wil je het nog nauw­keu­ri­ger we­ten? Lees dan het ka­der hier­naast.

Goe­de aan­pak

Een ding mo­ge dui­de­lijk zijn: met Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy be­wijst Ap­ple dat het jouw pri­va­cy echt be­lang­rijk vindt. Te­ge­lij­ker­tijd moet Ap­ple blij­ven op­pas­sen dat Goog­le geen gro­te voor­sprong neemt op het ge­bied van kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie. Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy is voor dit doel de bes­te ma­nier. Ap­ple krijgt de ge­ge­vens die het moet heb­ben om zijn dien­sten te ver­be­te­ren, maar jouw pri­va­cy komt daar­bij niet in het ge­ding.

Wil je je pri­va­cy nog be­ter be­scher­men of wil je dat zelfs Ap­ple geen ge­ge­vens van jou mag ge­brui­ken? Op de vol­gen­de drie pa­gi­na’s ge­ven we tips voor nog meer pri­va­cy op je Mac, iPho­ne en iPad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.