EEN OUD CON­CEPT

iCreate (Netherlands) - - Genius / Differential Privacy -

Di eren­ti­al Pri­va­cy is noch nieuw, noch door Ap­ple be­dacht. Het idee ach­ter Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy komt oor­spron­ke­lijk niet van Ap­ple, maar van Mi­cro­soft! Cyn­thia Dwork, in­for­ma­ti­cus en on­der­zoe­ker aan het Mi­cro­soft Re­search Lab Si­li­con Val­ley, ont­wik­kel­de het con­cept in 2006 al. Meer on­der­zoek ge­beur­de sa­men met Aa­ron Roth, een pro­fes­sor in com­pu­ter­we­ten­schap­pen aan de Uni­ver­si­teit van Pen­n­syl­vania. Uit de­ze sa­men­wer­king ont­ston­den een aan­tal pu­bli­ca­ties. Aan de hand van een ex­pe­ri­ment leg­gen ze uit hoe Dif­fe­ren­ti­al Pri­va­cy werkt. Re­spon­den­ten werd ge­vraagd of ze ooit iets ge­sto­len had­den. Voor­dat ze ant­woord­den moesten ze (in het ge­heim) een munt gooi­en: bij munt moesten ze de vraag eer­lijk beantwoorden, bij kop gooi­den ze de munt op­nieuw. De­ze keer moesten ze bij kop ‘Ja’ zeg­gen en bij munt ‘Nee’. De­ze Ja’s en Nee’s ver­oor­zaak­ten veel ruis, maar de­ze ruis was ge­lijk ver­deeld over bei­de ant­woor­den; als de groep maar groot ge­noeg is gooit im­mers vijf­tig pro­cent munt en vijf­tig pro­cent kop. Om­dat de toe­vals­fac­tor be­kend was, kon de­ze ruis uit de he­le steek­proef wor­den ge­haald en leverde het on­der­zoek toch de goe­de re­sul­ta­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.