1. 4. Stel een VPN in op je Mac 2. 5. 3. 6.

Via een Vir­tu­al Pri­va­te Net­work surf je vei­li­ger op in­ter­net, voor­al op open­ba­re wi -net­wer­ken.

iCreate (Netherlands) - - Genius / Differential Privacy -

A ls je vaak op open­ba­re wi­fi-net­wer­ken surft of je in­ter­net­pri­va­cy nog be­ter wilt be­vei­li­gen, is een VPN-ver­bin­ding een ge­wel­di­ge op­los­sing. In plaats van di­rect met al­ler­lei web­si­tes en dien­sten ver­bin­ding te ma­ken, ge­beurt dat op een ver­sleu­tel­de ma­nier via een an­de­re par­tij, je VPN-dienst. De­ze bouwt dan de ver­bin­ding op met de in­ge­voer­de website. Dat heeft twee gro­te voor­de­len. Ten eer­ste ziet het (wi­fi-)net­werk waar­op je bent aan­ge­meld al­leen dat je ver­bin­ding maakt met de VPN- dienst – al­le ove­ri­ge con­tent wordt ver­sleu­teld en is niet in­zich­te­lijk. Ten twee­de lijkt het voor de web­si­tes die je be­zoekt als­of de VPN- dienst een di­rec­te ver­bin­ding op­bouwt. Ook de web­si­tes we­ten dus nooit door wie ze wor­den be­zocht en van­af waar. Daar­om zijn met een VPN ove­ri­gens ook ge­o­blok­ke­rin­gen voor bui­ten­land­se vi­deo- con­tent te om­zei­len. Zo kun je in Ne­der­land naar bui­ten­land­se vi­deo­dien­sten kij­ken, en van­uit het bui­ten­land naar bij­voor­beeld de Ne­der­land­se Net­flix.

Op iOS is het in­stel­len van een VPN een fluit­je van een cent. App in­stal­le­ren, stap­pen vol­gen en gaan. Op de Mac komt er iets meer bij kij­ken, maar dat leg­gen we in de on­der­staan­de zes stap­pen uit aan de hand van de VPN- dienst Tun­nelBear.

Down­load Tun­nelBear

Open Sa­fa­ri en ga naar www.tun­nelbear. com. Rechts­bo­ven vind je een grij­ze ‘Down­load’-knop. Klik daar­op en kies de Mac-ver­sie. Voer daar­na het ge­down­lo­a­de pro­gram­ma uit.

Spe­ci ek land of au­to­ma­tisch?

Als je het voor web­si­tes wilt la­ten lij­ken dat je ver­bin­ding maakt uit een be­paald land, dan kies je dat ui­ter­aard. Gaat het jou voor­al om pri­va­cy, kies dan ‘Au­to’ voor de snel­ste ver­bin­ding.

Hulp­pro­gram­ma

Kies dat je Tun­nelBear au­to­ma­tisch naar de Pro­gram­ma’s-map wilt ver­plaat­sen. Installeer ver­vol­gens het hulp­pro­gram­ma; hier­voor moet je je wacht­woord in­voe­ren.

Voor­keu­ren

Open nog even de ‘Pre­fe­ren­ces’ van Tun­nelBear via het tand­wiel­tje. On­der aan het tab­blad Ge­ne­ral vind je de op­tie ‘Ap­ple By­pass’. Zet daar een vin­kje, an­ders ra­ken iMes­sa­ge en Fa­ceTi­me in de war.

In­log­gen

Maak een nieuw ac­count aan, of, als je dat al op iOS hebt ge­daan, log di­rect in. Ver­vol­gens kun je via het icoon­tje in de me­nu­balk Tun­nelBear in­scha­ke­len en het land voor je VPN-ver­bin­ding kie­zen.

Ver­trouw­de net­wer­ken

Een VPN maakt je in­ter­net­ver­bin­ding iets tra­ger Op het tab­blad ‘Trusted Net­works’ voeg je daar­om vei­li­ge wi­fi-net­wer­ken toe die di­rec­te toe­gang tot in­ter­net mo­gen heb­ben.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.