De eer­ste iPho­ne-re­views

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

De iPho­ne mag uit­ein­de­lijk een groot suc­ces zijn ge­wor­den, maar de eer­ste re­cen­sen­ten wa­ren niet hon­derd pro­cent over­tuigd. De re­view van News­week was grotendeels po­si­tief, maar de si­te merk­te op dat het ty­pen op glas niet zo fijn was als op een toet­sen­bord. Bo­ven­dien werd je beeld­scherm de he­le tijd sme­rig om­dat je er met vin­gers op tik­te. Waar ze ook een punt had­den: de iPho­ne had al­leen ED­GE, geen 3G, en dat was een groot ge­mis. Bo­ven­dien ging de ac­cu niet heel lang mee. Aan dat laat­ste zijn we in­mid­dels wel ge­wend. Ars Tech­ni­ca was heel en­thou­si­ast over het con­cept van de iPho­ne, maar het viel over de ho­ge prijs (wie had ver­wacht dat­ie nog duur­der zou wor­den?) en het ge­brek aan apps. Dat laat­ste be­sef­te Ap­ple een jaar la­ter ge­luk­kig ook. Toen werd de App Sto­re ge­lan­ceerd. Een bij­zon­der mooie ana­ly­se kwam van Mar­ketWatch. Zij stel­den dat Ap­ple be­ter met­een de stek­ker uit het pro­ject kon trek­ken om­dat de markt voor mo­bie­le te­le­foons veel te ‘com­pe­ti­tief’ zou zijn en dat de iPho­ne bin­nen drie maan­den als ou­der­wets zou wor­den er­va­ren. Hun ad­vies was het de­sign aan Sams­ung te ver­ko­pen. Dat bleek uit­ein­de­lijk niet no­dig, want het Zuid­Ko­re­aan­se be­drijf ko­pi­eer­de het ge­woon.

In Ne­der­land kwam de eer­ste iPho­ne nooit of­fi­ci­eel uit, maar toch had­den ge­noeg si­tes er een re­view over. Twea­kers plaatste al­leen een cy­nisch com­men­taar: ‘Of de te­le­foon wer­ke­lijk zo goed is, valt te be­twij­fe­len. Maar de mar­ke­ting­af­de­ling van Ap­ple heeft in elk ge­val fan­tas­tisch werk af­ge­le­verd.’ De website TechCrunch meld­de dat de iPho­ne te vroeg uit­ge­bracht werd en dat het tou­chs­creen al snel nut­te­loos zou blij­ken. Het vir­tu­e­le toet­sen­bord zou vol­gens de si­te zo han­dig zijn als een kies­schijf bij het ty­pen van e­mails en sms’jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.