De smartpho­ne, zo­als Ap­ple de­ze had be­dacht, werd on­ze per­ma­nen­te be­ge­lei­ding. Op één paard In­vloed op de maat­schap­pij

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

Om mu­ziek, con­tact­per­so­nen, af­spra­ken en fo­to’s met de iPho­ne te syn­chro­ni­se­ren, ge­bruik­te Ap­ple een be­proefd con­cept. Net als bij de iPod speel­de iTu­nes hie­rin de hoofd­rol. Het be­he­ren van de in­houd op de iPho­ne was hier­door erg ge­mak­ke­lijk. Ook had de iPho­ne voor toen­ma­li­ge be­grip­pen een reus­ach­ti­ge op­slag­ca­pa­ci­teit van 4 of 8 GB. Be­gin 2008 volg­de een ver­sie met 16 GB – een op­slag­va­ri­ant die tot af­ge­lo­pen jaar in het port­fo­lio bleef. Bij de ont­wik­ke­ling van de iPho­ne had het be­drijf ‘op één paard ge­wed’, zo ver­klaar­de mar­ke­ting­baas Phil Schil­ler ach­ter­af, toen hij moest ge­tui­gen tij­dens de gro­te pa­tent­rechts­zaak met Sams­ung. Ter­wijl de iPod net een reus­ach­tig suc­ces was ge­wor­den – eind 2006 maak­ten de iPod­ver­ko­pen de helft van Ap­ple’s ge­he­le om­zet uit – in­ves­teer­de Ap­ple bij­zon­der veel man­kracht en geld in de ont­wik­ke­ling van een com­pleet nieu­we pro­duct­ca­te­go­rie. Ap­ple had daar­bij ove­ri­gens niet al­leen de toen nog klei­ne smartpho­ne­markt in ge­dach­te, maar met­een de he­le markt voor mo­bie­le te­le­foons. De­ze was veel gro­ter dan de markt voor mp3­spe­lers en te­ge­lij­ker­tijd ook de groot­ste concurrent voor de iPod, al­dus Jobs. Ap­ple’s doel voor de iPho­ne in 2008 was een markt­aan­deel van één pro­cent – dus tien mil­joen ver­koch­te ap­pa­ra­ten.

Ka­ri­ge spe­ci­fi­ca­ties

Als je van­daag de dag naar de spe­ci­fi­ca­ties van de eer­ste iPho­ne kijkt, zou je je bij­na af­vra­gen hoe de­ze te­le­foon zo’n suc­ces kon wor­den. Het was meer een zo­ge­he­ten ‘mi­ni­mal via­ble pro­duct’: een pro­duct dat net ge­noeg func­ties had om het op de markt te bren­gen. Es­sen­ti­ë­le on­der­de­len en func­ties zo­als on­der­steu­ning voor 3G, een GPS­chip, apps van an­de­re ont­wik­ke­laars en een vi­deo­ca­me­ra za­ten niet in de eer­ste iPho­ne. De concurrentie had de­ze des­tijds al. En toch werd de iPho­ne een door­slaand suc­ces. Dank­zij mul­ti­touch, de een­vou­di­ge be­die­ning, het op OS X ge­ba­seer­de be­stu­rings­sys­teem en een éch­te brow­ser, werd een ste­vig fun­da­ment ge­legd.

De concurrentie

De concurrentie kon – en wil­de – de ver­an­de­rin­gen in de markt niet zien. Met ge­lach en ge­speeld on­ge­loof re­a­geer­de toen­ma­li­ge Mi­cro­soft­baas op de pre­sen­ta­tie van de iPho­ne: ‘500 dol­lar voor een te­le­foon met con­tract!? Dat is de duur­ste te­le­foon ter we­reld! En hij is niet ge­schikt voor za­ke­lij­ke klan­ten, om­dat hij geen toet­sen­bord heeft!’ ‘ Palm had ja­ren no­dig ge­had om te be­grij­pen hoe je een goe­de te­le­foon bouwt,’ leg­de Palm­baas Ed Coo­li­gan uit. ‘ Het kan niet dat de­ze pc­men­sen zo­maar bin­nen­ko­men en de te­le­foon op­nieuw uit­vin­den.’

Ze had­den het al­le­maal gru­we­lijk mis en faal­den in het ver­volg. Mi­cro­soft kwam ja­ren la­ter met Win­dows Pho­ne, kocht No­kia, maar kwam niet uit het ni­che­be­staan op de mo­bie­le markt. Ook Palm is te­gen­woor­dig ge­de­gra­deerd tot een voet­noot in de ge­schie­de­nis. Goog­le daar­en­te­gen had snel door dat touch­be­die­ning de toe­komst was en re­a­geer­de. An­droid, een be­stu­rings­sys­teem dat oor­spron­ke­lijk voor Black­Ber­ry­ach­ti­ge ap­pa­ra­ten met toet­sen­bord was ge­maakt, werd om­ge­bouwd voor be­die­ning met je vin­gers. In­mid­dels zijn we tien jaar ver­der en heeft de iPho­ne veel meer ge­daan dan de we­reld ver­o­ve­ren. De smartpho­ne, zo­als Ap­ple de­ze had be­dacht, werd on­ze da­ge­lijk­se be­ge­lei­ding, on­ze per­ma­nen­te toe­gang tot in­for­ma­tie, com­mu­ni­ca­tie en me­dia. Met al­le kan­sen er­van en on­ge­ken­de mo­ge­lijk­he­den, maar ook nieu­we pro­ble­men zo­als de ‘ fear­of­mis­sing­out’ – de angst zon­der iPho­ne iets te mis­sen. De smartpho­ne is niet meer uit ons da­ge­lijks le­ven weg te den­ken. Het is een al­tijd toe­gan­ke­lij­ke, on­uit­put­te­lij­ke bron van in­for­ma­tie en heeft ver­an­derd hoe we com­mu­ni­ce­ren, rei­zen en le­ven.

Com­ple­te in­du­strie­ën zit­ten mid­den in een ver­an­de­rings­pro­ces door mo­bie­le dien­sten en het ge­mak­ke­lij­ke­re con­tact door smartpho­nes. De me­dia en de reis­bran­che, au­to­fa­bri­kan­ten, de re­tail, de ge­zond­heids­zorg ... Te­ge­lij­ker­tijd heeft de smartpho­ne de ba­sis ge­legd voor het groot­scha­li­ge de­len van ‘ fa­ke news’, om nog maar te zwij­gen over al­le mo­ge­lij­ke in­bra­ken in on­ze pri­va­cy. Maar la­ten we eer­lijk zijn: de iPho­ne heeft de we­reld meer goeds ge­daan dan kwaads. Toch?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.