Anek­do­tes uit de ont­wik­ke­ling van ‘Pro­ject Pur­ple’

De iPho­ne ging bij Ap­ple in­tern lan­ge tijd als het strikt ge­hei­me ‘Pro­ject Pur­ple’ door het le­ven. Voor de tien­de ver­jaar­dag kwam een aan­tal anek­do­tes van de ont­wik­ke­ling naar bui­ten.

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

… over het tou­chs­creen

To­ny Fa­dell, uit­vin­der van de iPod en be­trok­ken bij de iPho­ne, werd ooit door Ste­ve Jobs ge­roe­pen om­dat­ie iets ‘wil­de la­ten zien’. Ze gin­gen naar een ka­mer met een mul­ti­touch beeld­scherm ter groot­te van een ta­fel­ten­nis­ta­fel. Hier­mee kon toen een Mac wor­den be­stuurd, die van bo­ven­af werd ge­pro­jec­teerd, zelfs met meer­de­re han­den te­ge­lijk. Jobs wil­de het con­cept ver­klei­nen naar een 3,5­inch scherm. De ba­sis voor de mul­ti­touch­be­die­ning op de iPho­ne werd ge­legd.

… over het toet­sen­bord

In 2006, één jaar voor de re­lea­se van de eer­ste iPho­ne, wa­ren er nog gro­te pro­ble­men met het vir­tu­e­le toet­sen­bord. Het was zo moei­lijk om een mail­tje te ty­pen dat som­mi­ge team­le­den ge­woon stop­ten om op de Mac ver­der te ty­pen. Soft­wa­re­lei­der Scott For­stall riep al­le soft­wa­re­ont­wik­ke­laars bij el­kaar, liet ze al­le­maal hun hui­di­ge werk neer­leg­gen en gaf al­len twee we­ken de tijd om een nieuw toet­sen­bord te ont­wer­pen. Dit leid­de uit­ein­de­lijk tot een slim toet­sen­bord dat voor­spel­lin­gen deed over wel­ke let­ter je no­dig had. Typ­te je bij­voor­beeld een K, dan was de kans groot dat je daar­na een A of E zou ty­pen. Zon­der dat je het zag, werd het raak­vlak voor de­ze let­ters dan ver­groot. Zelfs van­daag de dag werkt het toet­sen­bord van de iPho­ne op ba­sis van dit prin­ci­pe.

… over het ui­ter­lijk

De iPho­ne had er zo­maar uit kun­nen zien als een iPod, in­clu­sief klikwiel. Maar hoe­wel het klikwiel uit­ste­kend was om items in lijst­jes te selecteren, was het een dra­ma om num­mers en tekst in te voe­ren. Daar­om ging dit ontwerp al snel de prul­len­mand in. Je ziet het con­cept op de fo­to hier­on­der.

… over de ge­brui­kers­in­ter­fa­ce

De eer­ste ver­sie van iPho­ne OS werd com­pleet in Ado­be Pho­to­shop ont­wor­pen. Nu denk je mis­schien: dit is toch niet zo gek? Toch wel, want voor het ont­wer­pen van ge­brui­kers­in­ter­fa­ces wordt nor­ma­li­ter spe­ci­a­lis­ti­sche­re soft­wa­re ge­bruikt. Toen de men­sen van Ado­be dit ja­ren la­ter hoor­den, kon­den zij het zelf niet ge­lo­ven.

… over de iPad

Hoe­wel Ap­ple’s ta­blet ná de iPho­ne uit­kwam, was de iPad al lan­ger in ont­wik­ke­ling en vorm­de hij de ba­sis voor de te­le­foon. De ta­blet heet­te toen nog Q79 en dat was een ex­pe­ri­men­teel ap­pa­raat zon­der toet­sen­bord. De ont­wik­ke­ling er­van werd ech­ter al vroeg ge­stopt met als voor­naams­te re­den dat het te duur was. Toen de ont­wik­ke­ling van de iPho­ne op gang kwam, werd het con­cept ech­ter uit de kast ge­haald, met als doel het klei­ner te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.