Zo ver­an­der­de de iPho­ne on­ze maat­schap­pij Zak­lamp Mo­bie­le ga­me­con­so­les

De iPho­ne heeft ons ge­drag ver­an­derd en een he­le­boel an­de­re pro­duc­ten ver­van­gen. Kort­om, on­ze he­le sa­men­le­ving is ver­an­derd, dank­zij de iPho­ne.

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

Bij zijn in­tro­duc­tie stel­de Ste­ve Jobs dat de iPho­ne drie pro­duc­ten zou ver­van­gen: de iPod, de mo­bie­le te­le­foon en een in­ter­net­ap­pa­raat. Maar in de tien jaar die volg­den, heeft de smartpho­ne veel meer pro­duc­ten uit de win­kel­schap­pen ver­dron­gen. Je zou er een rug­zak mee kun­nen vul­len. Daar­om heb­ben we een lijst met pro­duc­ten ver­za­meld die de iPho­ne over­bo­dig heeft ge­maakt.

Re­ken­ma­chi­ne

Een zak­lamp in huis, of een klein lamp­je aan de sleu­tel­han­ger, was in veel om­stan­dig­he­den han­dig. Is het te­gen­woor­dig er­gens maar een beet­je don­ker, dan flit­sen er over­al di­ver­se smartpho­nes aan. De flit­ser van de iPho­ne doet im­mers uit­ste­kend dienst als zak­lamp.

Mp3-spe­ler Vas­te te­le­foon

De ou­de­re jeugd van te­gen­woor­dig ge­bruik­te al geen vas­te te­le­foon met kies­schijf meer, maar hun kin­de­ren we­ten waar­schijn­lijk niet eens meer wat een te­le­foon met ka­bel en zon­der scherm is. De vas­te te­le­foon­lijn ver­dwijnt, en dat geldt al he­le­maal voor de te­le­foon­cel. Dit laat­ste was waar­schijn­lijk ech­ter ook wel gebeurd als we al­leen maar ‘dom­me’ mo­bie­le te­le­foons had­den ge­had. Voor de ge­mid­del­de za­ken­man was een re­ken­ma­chi­ne op zak geen over­bo­di­ge luxe. De iPho­ne heeft dit he­le­maal over­bo­dig ge­maakt. De stan­daard cal­cu­la­tor laat je al­le huis­tuin­en­keu­ken­be­re­ke­nin­gen uit­voe­ren, voor de ho­ge­re wis­kun­de heb je apps die dia­gram­men te­ke­nen en ver­ge­lij­kin­gen op­los­sen. Mocht je je iPho­ne maar ge­brui­ken tij­dens een wis­kun­de­ten­ta­men ... In de ‘ze­ro’s’ (2000­2009) was het heel ge­woon om twee ver­schil­len­de tech­ni­sche ap­pa­ra­ten mee te ne­men: je mo­bie­le te­le­foon en je mu­ziekspe­ler (cd­spe­ler, mp3­spe­ler of een iPod). Dank­zij de iPho­ne met een uit­ge­brei­de Mu­ziek­app (die vroe­ger nog ‘iPod’ heet­te), be­waar je nu al je mu­ziek op je mo­bie­le te­le­foon. Ga­me Boy Ad­van­ce, So­ny PlaySta­ti­on Por­ta­ble, Nin­ten­do DS – als je je vroe­ger ver­veel­de, ga­me­de je op een van de­ze mo­bie­le spel­con­so­les, ook wel hand­helds ge­noemd. In­mid­dels heb­ben we een an­de­re ‘held’ die net zo goed in on­ze hand past en daar­naast een on­ge­lo­fe­lij­ke hoe­veel­heid ga­mes biedt die vaak gra­tis zijn ook nog. Zelfs een ga­me­reus als Nin­ten­do ging over­stag door ga­mes voor de iPho­ne uit te bren­gen.

Agen­da

Soms is een fy­sie­ke agen­da voor thuis of op je werk best han­dig, maar meest­al is de agen­da op je iPho­ne toch han­di­ger. Het is na­me­lijk veel ge­mak­ke­lij­ker om af­spra­ken toe te voe­gen, te de­len en con­stant neu­ro­tisch te chec­ken. Bo­ven­dien ver­wij­der en ver­zet je af­spra­ken zon­der door te stre­pen of te gum­men.

Fo­to- en vi­deo­ca­me­ra’s

De ca­me­ra op de iPho­ne is echt ont­zet­tend goed. De iPho­ne 7 Plus met zijn dub­be­le ca­me­ra komt wat de kwa­li­teit be­treft zelfs in de buurt van een di­gi­ta­le spie­gel­re­flex. De 12­me­ga­pixel ca­me­ra maakt ge­wel­di­ge por­tret­ten, ver­vaagt de ach­ter­grond au­to­ma­tisch en schiet film­pjes in 4K. Ook on­der slech­te licht­om­stan­dig­he­den zijn de fo­to’s het aan­zien meer dan waard en er zijn zelfs op­zet­lens­jes waar­mee je an­de­re fo­to’s kunt ma­ken. Bo­ven­dien heeft ie­der­een hem al­tijd op zak. Com­pact­ca­me­ra’s zijn uit het straat­beeld ver­dwe­nen, al­leen pro­fes­si­o­ne­le fo­to­gra­fen heb­ben nog een ‘ech­te’ ca­me­ra no­dig.

Kom­pas

Heb je ooit een kom­pas ge­bruikt? Waar­schijn­lijk niet. En nu hoeft het ook niet meer, want er zit stan­daard een kom­pas in de iPho­ne. De vraag is of je hem nu wel gaat ge­brui­ken, want … nou … lees maar ver­der.

Kaar­ten en na­vi­ga­tie­sys­te­men

Als we vroe­ger op va­kan­tie gin­gen, dan had­den we kaar­ten no­dig! Een we­gen­kaart van heel Eu­ro­pa zo­dat we wis­ten waar die weg naar Ro­me nu daad­wer­ke­lijk liep, en dan nog een plat­te­grond van de stad als we uit­ein­de­lijk (na ve­le rond­dwa­lin­gen en ge­kib­bel) wa­ren aan­ge­ko­men. Het na­vi­ga­tie­sys­teem los­te dit pro­bleem al op, tot­dat de iPho­ne stan­daard Goog­le Maps en la­ter Ap­ple Kaar­ten kreeg.

Hor­lo­ges en wek­kers

Men­sen dra­gen nog steeds hor­lo­ges en heb­ben klok­ken aan de muur han­gen, maar voor ve­len vol­doet de iPho­ne om de tijd af te le­zen, de wek­ker te zet­ten of een ti­mer te zet­ten voor de spa­ghet­ti. Al in 2011 was er een stu­die die uit­wees dat meer dan zes­tig pro­cent van de men­sen tus­sen 16 en 34 hun te­le­foon als het klok­je in hun le­ven be­schou­wen.

Vlieg­tic­kets, con­cert­kaart­jes, bo­nus­kaart

Als je nou op reis gaat of een kaartje voor een con­cert koopt, is er vrij­wel al­tijd een op­tie om het tic­ket naar je iPho­ne te ver­stu­ren en daar in Wal­let te be­wa­ren. Dat is niet al­leen han­dig om­dat het veel tijd be­spaart, je redt ook een paar bo­men om­dat je geen A4’tjes ver­spilt. En ook de Bo­nus­kaart van de plaat­se­lij­ke su­per­markt is te­gen­woor­dig op­ge­sla­gen op je te­le­foon.

Sms’jes

Stuur jij nog sms’jes? Waar­schijn­lijk niet. Een ap­pje is na­me­lijk goed­ko­per en han­di­ger. En daar­om is het aan­tal ver­stuur­de sms’jes de laat­ste ja­ren ge­ni­hi­leerd. Men­sen zijn over­ge­stapt op What­sApp, Fa­cebook Mes­sen­ger en con­sor­ten. Zelfs bel­len doen we te­gen­woor­dig al vaak via al­ter­na­tie­ve dien­sten zo­als Fa­ceTi­me en Sky­pe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.