De vol­gen­de re­vo­lu­tie

De iPho­ne heeft in tien jaar de we­reld ver­an­derd. Maar hoe gaat het nu ver­der?

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

De komst van de mo­der­ne smartpho­nes, waar­van de iPho­ne in 2007 de ba­sis vorm­de, heeft on­ze he­le sa­men­le­ving ver­an­derd. Ie­der­een heeft al­tijd toe­gang tot een on­be­perk­te hoe­veel­heid in­for­ma­tie, fo­to­gra­fe­ren is een deel van ie­ders le­ven en je staat dank­zij so­ci­al me­dia en mes­sen­ger­dien­sten al­tijd in con­tact met vrien­den en fa­mi­lie, waar ter we­reld die zich ook be­vin­den. On­ze iPho­ne­ver­sla­ving gaat zo ver dat we hem da­ge­lijks meer dan tach­tig keer ont­gren­de­len – zo blijkt uit on­der­zoek. En als we kij­ken naar wat er de ko­men­de tien jaar gaat ko­men, zal die ver­sla­ving, of af­han­ke­lijk­heid, waar­schijn­lijk al­leen maar er­ger wor­den.

1. Uni­ver­seel be­taal­mid­del

Als je bij de kas­sa van de su­per­markt staat, merk je al de eer­ste te­ke­nen: bij­na nie­mand be­taalt nog con­tant. Zelfs een bank­pas in de be­taal­ter­mi­nal stoppen en je pin­co­de in­ty­pen is al­weer ou­der­wets. Nieu­we­re be­taal­pas­sen wer­ken dank­zij near­field­com­mu­ni­ca­ti­on (NFC) con­tact­loos. Je houdt je bank­pas bij de ter­mi­nal en je hebt al be­taald. Met Ap­ple Pay (en an­de­re be­taal­dien­sten) wordt dat in de toe­komst nog ge­mak­ke­lij­ker. In plaats van je pin­pas houd je je iPho­ne er­voor en be­taal je het vol­le­di­ge be­drag met je vin­ger­af­druk.

2. Af­stands­be­die­ning voor je huis

Op je iPho­ne staat al de app Wo­ning – al heb je de­ze mis­schien nog nooit ge­bruikt. De­ze app maakt het in de toe­komst mo­ge­lijk om al­le elek­tro­ni­sche ap­pa­ra­tuur in je huis met je te­le­foon te be­die­nen. ’s Och­tends al­vast het kof­fie­ap­pa­raat aan­zet­ten als je op­staat, ’s mid­dags de ver­war­ming aan als je van­af het werk ver­trekt en ’s avonds de rol­lui­ken naar be­ne­den – al­le­maal met een tik of spraak­op­dracht op je iPho­ne.

3. Smartpho­ne in de au­to

Je te­le­foon tij­dens het rij­den ge­brui­ken blijft een van de groot­ste ge­va­ren in het ver­keer. Bel­lend of ap­pend let je niet op de an­de­re weg­ge­brui­kers, om maar te zwij­gen over het feit dat je het stuur met maar één hand vast­houdt. Maar ook daar komt nu al ver­an­de­ring in. Met CarPlay be­dien je je iPho­ne net zo vei­lig als je au­to­ra­dio, na­me­lijk via een scherm­pje op het dash­board. In de toe­komst is het voor te stel­len dat je zelfs een vol­le­di­ge iOS in de au­to krijgt. Som­mi­ge au­to’s zijn nu al uit­ge­rust met 4G, dus die stap is he­le­maal niet meer zo groot. Al zou het kun­nen dat je dat dan al­leen in de Ap­ple Car krijgt.

4. Ge­zond­heids­goe­roe’s

Dank­zij de iPho­ne we­ten we nu al veel be­ter hoe het met on­ze ge­zond­heid ge­steld is. Als je de app Ge­zond­heid voedt met al­ler­lei ge­ge­vens

(au­to­ma­tisch, hand­ma­tig of met ex­tra ap­pa­ra­tuur) dan krijg je een com­pleet over­zicht van hoe­veel je op een dag be­weegt, of je ook ge­noeg vi­ta­mi­nes naar bin­nen werkt et ce­te­ra. Nu werkt dit nog voor­al be­schrij­vend, maar de ver­wach­ting is dat de­ze apps – me­de met de ont­wik­ke­ling van smart­wat­ches – ook pre­ven­tief gaan wer­ken. De mel­ding die je nu al krijgt dat je te lang zit, wordt dan aan­ge­vuld met waar­schu­win­gen over je bloed­sui­ker­spie­gel, hart­slag of dran­kin­na­me. Pas op, je wordt dron­ken! Poké­mon GO maak­te aug­men­ted re­a­li­ty voor het eerst tast­baar voor ie­der­een, maar met ARKit in iOS 11 wor­den daad­wer­ke­lijk prak­ti­sche toe­pas­sin­gen mo­ge­lijk. Even kij­ken hoe een bank­stel van de Ikea zou staan in jouw huis­ka­mer? Met iOS 11 kan het. De voor­wer­pen zien er dank­zij licht­re­flec­ties en scha­du­wen ont­zet­tend re­a­lis­tisch uit. Een an­de­re ont­wik­ke­laar ont­wierp een nauw­keu­ri­ge rol­maat­app, waar­mee je tot op de mil­li­me­ter nauw­keu­rig al­les kunt me­ten. Der­ge­lij­ke toe­pas­sin­gen zul­len de ko­men­de ja­ren een enor­me vlucht ne­men en een gro­te im­pact heb­ben op het da­ge­lijks le­ven. Het ver­leng­de daar­van is een bril die de we­reld om je heen ver­mengt met di­gi­ta­le pro­jec­ties – het schijnt dat Ap­ple er bin­nens­ka­mers al druk mee in de weer is.

6. Be­te­re ac­cu’s

Het con­cept van de li­thi­um­ion­ac­cu, die nu nog in al­le mo­bie­le ap­pa­ra­ten wordt ge­bruikt, stamt al­weer uit de ja­ren 70. De laat­ste ja­ren zijn er een hoop nieu­we concepten voor­bij­ge­ko­men die al­leen nog uit­ge­werkt moe­ten wor­den. Over tien jaar moet het on­der­hand toch wel mo­ge­lijk zijn om een iPho­ne eens per maand in vijf mi­nu­ten op te la­den?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.