The next big thing?

Hoe suc­ces­vol je pro­duct ook is, er ligt al­tijd iets nieuws op de loer. Wel­ke pro­duc­ten zou­den de iPho­ne over­bo­dig kun­nen ma­ken?

iCreate (Netherlands) - - Feature / 10 Jaar iPhone -

Smart­wat­ches

Veel ex­perts be­schou­wen wea­ra­bles, of spe­ci­fie­ker nog smart­wat­ches, als het vol­gen­de gro­te ding dat de we­reld gaat ver­an­de­ren. De eer­ste ‘draag­ba­re com­pu­ters’ zijn al uit, maar hoe­wel Ap­ple met de Watch goed boert, is de gro­te re­vo­lu­tie nog uit­ge­ble­ven. Voor­als­nog zijn de smart­wat­ches door­geef­lui­ken van de te­le­foon en ver­e­del­de stap­pen­tel­lers. Maar mis­schien mis­sen we nog hun iPho­ne­mo­ment waar­op al­les ver­an­dert. Wie weet moet zo’n re­vo­lu­tie de­ze keer wel van een an­der be­drijf ko­men ...

AR en VR

Ook op het ge­bied van aug­men­ted re­a­li­ty (AR) en vir­tu­al re­a­li­ty ( VR) is al aar­dig wat gebeurd. Hoe­wel de Goog­le Glass gran­di­oos flop­te, zijn met na­me de VR­bril­len al aan een voor­zich­ti­ge op­mars be­zig. Ze heb­ben al­leen nog de na­de­len dat ze oer­le­lijk en lomp zijn, en dat ze je af­slui­ten van de bui­ten­we­reld. Voor de éch­te door­braak van een AR­bril zal de­ze waar­schijn­lijk toch weer be­hoor­lijk veel weg heb­ben van die bril van Goog­le. Wellicht zorgt Ap­ple zelf weer voor die re­vo­lu­tie, want het be­drijf is vol­op be­zig met AR.

Elek­tri­sche en zelf­rij­den­de au­to’s

Als er één be­drijf is dat in de­ze tij­den met zijn pro­duc­ten even­veel op­hef ver­oor­zaakt als Ap­ple, dan is het wel Te­sla met zijn elek­tri­sche au­to’s. Zon­der ook maar één fo­to te heb­ben ge­zien, be­stel­den meer dan hon­derd­dui­zend men­sen af­ge­lo­pen jaar de Te­sla Mo­del E en de­den ze een aan­be­ta­ling van dui­zend eu­ro. Is de next big thing dus dat we vol­le­dig elek­trisch rij­den en de au­to niet meer hoe­ven te be­stu­ren? Het lijkt on­ver­mij­de­lijk; vol­gens de voor­spel­lin­gen gaan de eer­ste au­to­no­me au­to’s in 2020 al de weg op.

Hy­per­loop

Wie heeft er nog au­to­no­me au­to’s no­dig? De hy­per­loop is een con­cept waar­bij cap­su­les door een lucht­le­di­ge buis sui­zen met een rot­vaart van bo­ven de 1000 km/h. Dat klinkt fu­tu­ris­tisch, maar stu­den­ten van de TU Delft ver­we­zen­lijk­ten on­langs het con­cept in een wed­strijd, uit­ge­schre­ven door Te­sla­op­rich­ter Elon Musk. Er is nog één test no­dig om de laat­ste pro­cent twij­fel over de wer­king weg te ne­men. ‘Die test moet er bin­nen twee jaar ko­men’, al­dus Edou­ard Schnei­ders, team­lei­der van het TU­stu­den­ten­team. ‘Daar­na denk ik dat we bin­nen vier jaar écht een hy­per­loop­tra­ject zou­den kun­nen heb­ben – mits er een bouw­be­drijf de in­ves­te­ring aan­durft.’ Het zou de we­reld een stuk klei­ner ma­ken: in een half uur van Am­ster­dam naar Pa­rijs, in 1,5 uur in Bar­cel­o­na. Het zou in 2023 al wer­ke­lijk­heid kun­nen zijn.

Iets heel an­ders

Het zou ook zo­maar kun­nen dat we nog geen idee heb­ben van de vol­gen­de gro­te re­vo­lu­tie. Als wij het zou­den we­ten, zou­den we hoogst­waar­schijn­lijk niet voor een Ap­ple­ma­ga­zi­ne wer­ken, maar al lang naar Si­li­con Val­ley (of die an­de­re nieu­we, hip­pe plek) zijn ver­trok­ken. Weet jij wat het vol­gen­de gro­te ding gaat wor­den? Laat het ons we­ten via re­dac­tie@icre­a­te­ma­ga­zi­ne.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.