Op weg naar de smart­car

‘Maak van je au­to een smart­car’, zo luidt de slo­gan van Pa­ce. We kij­ken of de func­ties daad­wer­ke­lijk zo slim zijn als be­loofd.

iCreate (Netherlands) - - Review -

Met de iPho­ne ont­ke­ten­de Ap­ple de re­vo­lu­tie van de smartpho­nes. Sinds­dien moet zo’n beet­je al­les ‘slim’ wor­den, van hor­lo­ges tot ther­mo­sta­ten en wa­ter­ko­kers. Ook au­to’s krij­gen te­gen­woor­dig steeds meer slim­me func­ties, zo­als uit­ge­brei­de­re boord­com­pu­ters, au­to­ma­ti­sche nood­op­roe­pen en een rit­ten­re­gi­stra­tie. Maar ter­wijl je an­de­re pro­duct­ca­te­go­rie­ën ge­mak­ke­lijk ver­vangt van­we­ge de nieu­we func­ties, is dat bij een au­to een beet­je een du­re in­ves­te­ring.

Waar­om dus niet je ou­de bak ach­ter­af slim ma­ken? Laat dat pre­cies zijn wat Pa­ce be­looft. Pa­ce is een klei­ne don­gel (qua groot­te ver­ge­lijk­baar met een Ap­ple Watch) die je op de OBD-2-poort van je au­to aan­sluit. Nooit van die aan­slui­ting ge­hoord? Bij ga­ra­ges wordt de OBD-2 bij­voor­beeld ge­bruikt om fou­ten van je au­to uit te le­zen. Sinds 2001 is de­ze aan­slui­ting in Eu­ro­pa verplicht voor ben­zi­ne­au­to’s, die­sels volg­den in 2004. In de prak­tijk heb­ben ook ou­de­re mo­del­len (van­af 1996) vaak een OBD-2-port. Bij twij­fel con­sul­teer je de website van Pa­ce.

Au­to-in­stal­la­tie

Het in­stal­le­ren van Pa­ce is een kwes­tie van de OBD-2-aan­slui­ting zoe­ken (Goog­le en You­Tu­be zijn je vrien­den), de don­gel aan­slui­ten en met de app op je te­le­foon ver­bin­ding ma­ken. Dat werk­te bij ons vlek­ke­loos. Ver­vol­gens komt er zo­dra je de au­to start bin­nen een paar se­con­den au­to­ma­tisch een kop­pe­ling tot stand. Het hoofd­scherm van de app toont al­le ge­ge­vens die je van een boord­com­pu­ter ver­wacht; snel­heid, mo­tor­be­las­ting, koel­vloei­stof­tem­pe­ra­tuur, brand­stof­ver­bruik, noem maar op. Zelfs de span­ning van de ac­cu en de druk van de tur­bo (mits je au­to die heeft), zijn te zien. Dat com­bi­neert Pa­ce met een be­re­ken­de ‘ Eco-Sco­re’ om aan te ge­ven hoe zui­nig je rijdt. De app geeft ook tips om die sco­re te ver­be­te­ren. Daar­naast laat de app via GPS we­ten waar je bent en toont die op de mees­te we­gen ook hoe snel je mag rij­den en de ver­keers­druk­te.

Nog slim­mer

De bo­ven­ge­noem­de func­ties zijn leuk, maar Pa­ce is nog slim­mer. Zo zit er een Vind- mijn­au­to-func­tie in. Met­een na­dat je de mo­tor stopt en de ver­bin­ding ver­bro­ken wordt, slaat de app de laat­ste lo­ca­tie van je au­to op. Daar­naast laat hij ook zien hoe­lang je hem ge­par­keerd hebt. Bij­zon­der han­dig in de stad als je maar een be­paal­de tijd op een plek mag staan met een par­keer­schijf. Ook han­dig is dat je fout­co­des van de au­to kunt uit­le­zen. Met be­hulp van de uit­ge­brei­de uit­leg er­bij, weet je of het ver­stan­dig is om met­een naar de ga­ra­ge te gaan of dat je nog even door kunt rij­den. Ten slot­te neemt Pa­ce je brand­stofad­mi­ni­stra­tie over. Voer na het tan­ken in de app even een paar waar­des in en je krijgt na ver­loop van tijd een mooi over­zicht van al je tank­beur­ten.

Min­der slim

Pa­ce heeft ei­gen­lijk nóg meer func­ties, maar de­ze wer­ken he­laas (nog) niet of niet goed in Ne­der­land. In Duits­land, waar Pa­ce van­daan komt, toont de app bij­voor­beeld ook het goed­koop­ste tank­sta­ti­on in de om­ge­ving. Ook kun je bij on­ze oos­ter­bu­ren au­to­ma­tisch de hulp­dien­sten la­ten in­for­me­ren als je een on­ge­luk hebt ge­had. En ten slot­te houdt Pa­ce mooi een rit­ten­re­gi­stra­tie bij, in­clu­sief al­le ge­ge­vens die de Be­las­ting­dienst no­dig heeft. Jam­mer ge­noeg wordt die re­gi­stra­tie in het Duits ge­ëx­por­teerd. Dat komt dan toch een beet­je raar over bij je aan­gif­te.

De fa­bri­kant heeft ons ech­ter la­ten we­ten dat er­aan ge­werkt wordt om Pa­ce be­ter aan de Ne­der­land­se markt aan te pas­sen. De eer­ste vruch­ten hier­van pluk­ken we al: zo is de app sinds kort ook al ge­deel­te­lijk naar het Ne­der­lands ver­taald. Pa­ce maakt je au­to nu dus al slim, maar in de toe­komst wordt die wellicht nog slim­mer. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.