Chi­que mo­ni­tor met chi­que func­ties

iCreate (Netherlands) - - Review -

Een re­view van een mo­ni­tor is niet het span­nend­ste werk van een iCre­a­te­re­dac­teur. Dat dach­ten wij eerst ook bij de Asus MX34VQ. Hij meet 34 inch en heeft 3440 x 1440 pixels. Zo ver, zo saai. Daar komt nog bij dat de beeld­kwa­li­teit ook niet heel bij­zon­der is. Het zijn ech­ter de aan­vul­len­de func­ties die de Asus toch span­nend ma­ken. In te­gen­stel­ling tot de re­so­lu­tie en beeld­kwa­li­teit zijn de bij­zon­der smal­le ran­den na­me­lijk wel in­druk­wek­kend, even­als de krom­ming van het scherm. Bij te­le­vi­sies vin­den we dit een gim­mick, maar bij een mo­ni­tor – waar je veel dich­ter­bij zit – is het wel fijn. En dan nog iets unieks voor een mo­ni­tor: goe­de spea­kers! Min­der te­vre­den zijn we daar­en­te­gen over de er­go­no­mie. Net als bij een iMac kun je de MX34VQ al­leen voor- of ach­ter­over kan­te­len (-5 tot +15 gra­den). De al­ler­leuk­ste func­tie van de Asus zijn ech­ter noch de krom­ming noch de spea­kers. Het is de voet! De­ze is niet al­leen mooi vorm­ge­ge­ven, hij laadt ook je te­le­foon draad­loos op met de Qi-stan­daard. Nu zeg jij: ‘ Leuk, maar wat heb ik er­aan met een iPho­ne?’ De hui­di­ge mo­del­len kun je niet recht­streeks via Qi op­la­den, maar de ge­ruch­ten dat de iPho­ne 8 die func­tie wel krijgt, zijn erg hard­nek­kig. Hoe han­dig dat op­la­den is, zien we nu al bij on­ze col­le­ga’s met een An­droid­te­le­foon. Hier­door is de Asus wellicht de ul­tie­me mo­ni­tor voor toe­kom­sti­ge iPho­ne 8- ei­ge­na­ren. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.