Be­ter en goed­ko­per dan Pho­to­shop

iCreate (Netherlands) - - Review -

Sinds de pre­sen­ta­tie van iOS 11 op de iPad kun­nen zelfs de groot­ste nee-zeg­gers het niet meer ont­ken­nen: Ap­ple’s ta­blet doet weer een gro­te stap in de goe­de rich­ting om on­ze com­pu­ters te ver­van­gen. Qua pro­cess­or­kracht en gra­fisch ge­weld kwam hij al lang in de buurt van tra­di­ti­o­ne­le com­pu­ters, maar iOS bleef al­tijd een beet­je be­perkt ten op­zich­te van ma­cOS. Maar het nieu­we Dock, de ge­a­van­ceer­de drag-and- drop-mo­ge­lijk­he­den en het Mis­si­on Con­trol-ach­ti­ge ven­ster­be­heer la­ten ‘echt wer­ken’ op de iPad nu ein­de­lijk wer­ke­lijk­heid wor­den.

Het ge­tuigt dan ook van een heel goe­de ti­ming dat Se­rif, de ma­ker van het ge­wel­di­ge Pho­to­sho­pal­ter­na­tief Af­fi­ni­ty Pho­to, in de week van de WWDC een iPad-ver­sie van zijn fo­to­be­wer­ker lan­ceer­de.

A ni­ty Pho­to voor iPad

Af­fi­ni­ty Pho­to voor de Mac kwam uit in 2015 en ver­o­vert sinds­dien de har­ten van cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals. Het is aan­trek­ke­lij­ker ge­prijsd dan Pho­to­shop (en ver­krijg­baar zon­der abon­ne­ment), maar doet qua mo­ge­lijk­he­den en snel­heid nau­we­lijks on­der voor het be­ken­de­re pro­gram­ma van Ado­be. Op iOS neemt Af­fi­ni­ty he­le­maal het voor­touw: Pho­to­shop is hier al­leen be­schik­baar als een uit­ge­kle­de mo­bie­le ver­sie, bij Af­fi­ni­ty krijg je als het wa­re het Mac-pro­gram­ma in iPad-for­maat. Af­fi­ni­ty Pho­to werkt op al­le iPads van­af de Air 2, maar he­le­maal tot zijn recht komt de app na­tuur­lijk pas op een iPad Pro met de Ap­ple Pen­cil er­bij.

Wie ooit met Pho­to­shop heeft ge­werkt, vindt vrij snel zijn weg in Af­fi­ni­ty Pho­to. De me­nu’s zijn op een ver­ge­lijk­ba­re ma­nier in­ge­deeld, maar dank­zij de tou­ch­be­stu­ring op de iPad gaat selecteren van de­len van je af­beel­ding en het in­stel­len van ef­fec­ten nog in­tu­ï­tie­ver. Heb je nog nooit iets met fo­to­be­wer­king ge­daan, dan kun je twaalf uit­ge­brei­de tu­to­ri­als be­kij­ken en een in­ter­ac­tie­ve in­tro­duc­tie van de be­die­ning door­lo­pen. Ver­vol­gens open je nog een aan­tal voor­beeld­af­beel­din­gen waar­mee je kunt oe­fe­nen. Op die ma­nier heb je dus ook als be­gin­ner vrij snel de grond­be­gin­se­len van de fo­to­be­wer­king on­der de knie.

Pro­fes­si­o­ne­le tools …

Af­fi­ni­ty Pho­to biedt op de iPad een com­pleet ar­se­naal aan pro­fes­si­o­ne­le ge­reed­schap­pen die je in an­de­re apps te­ver­geefs zoekt of al­leen maar af­zon­der­lijk – dus één app per func­tie – krijgt. Dat be­gint bij on­der­steu­ning van CMYK, zo­dat je ook on­der­weg al een con­cept voor een pro­fes­si­o­neel ge­druk­te fly­er kunt ont­wer­pen, en van RAW­be­stan­den. Net zo be­lang­rijk zijn de ef­fec­ten voor fo­to’s. Af­fi­ni­ty Pho­to heeft al­les wat je ook van een Mac-pro­gram­ma ver­wacht, zo­als ro­de ogen cor­ri­ge­ren, on­scherp­te op­los­sen, ob­jec­ten ver­vor­men, scher­per ma­ken, ruis toe­voe­gen en kleu­ren aan­pas­sen. Daar­naast heb je la­gen met mas­kers, gra­di­ën­ten, een kloon- ge­reed­schap, even­als een func­tie om au­to­ma­tisch vlek­jes of he­le voor­wer­pen uit afbeeldingen te ver­wij­de­ren. Bij­zon­der on­der de in­druk wa­ren we van het slim­me se­lec­tie- ge­reed­schap, waar­mee je bij­voor­beeld heel ge­mak­ke­lijk men­sen in een por­tret vrij­staand maakt. Al­le ge­reed­schap­pen zijn op een han­di­ge ma­nier on­der­ver­deeld in ver­schil­len­de ca­te­go­rie­ën – zo­ge­he­ten Per­so­na’s. Hier­door zijn er nooit te veel op­ties te­ge­lijk zicht­baar op het scherm. Maar goed ook, want voor­al op de 9,7inch iPads zijn de knop­jes re­la­tief klein en wil het nog wel eens ge­beu­ren dat je op het ver­keer­de knop­je tikt.

… voor pro­fes­si­o­ne­le ge­brui­kers

Het is be­lang­rijk om te be­sef­fen dat Af­fi­ni­ty Pho­to echt een pro­fes­si­o­neel fo­to­be­wer­kings­pro­gram­ma is. Door de in­tro­duc­tie en tu­to­ri­als is de app wel toe­gan­ke­lijk voor beginners, maar als je door­gaans niet ver­der gaat dan met één tik een fil­ter toe­pas­sen en een paar stic­kers toe­voe­gen, dan is Af­fi­ni­ty niets voor jou. Wil je daar­en­te­gen een nog uit­ge­brei­der al­ter­na­tief voor het even­eens ge­wel­di­ge Pixel­ma­tor op iOS, dan ben je bij Af­fi­ni­ty aan het goe­de adres. Dichter bij een ech­te Pho­to­shop op de iPad kom je voor­als­nog niet. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.