Lek­ker le­zen

iCreate (Netherlands) - - Apps -

Je wilt zo graag je hal­ve boe­ken­kast nog een keer le­zen, maar het komt er maar niet van. Geen nood, ook daar zijn apps voor. De app Book­out helpt je bij het meer le­zen en bij­hou­den van je lees­sta­tis­tie­ken. Via de app geef je aan wel­ke boe­ken je al eer­der hebt ge­le­zen, wilt le­zen of aan het le­zen bent. Van elk boek geef je aan hoe ver je ge­vor­derd bent. Door een doel per maand (in een aan­tal uren dat je wilt le­zen) in te ge­ven, helpt de app je om dat doel te ha­len. Boe­ken toe­voe­gen werkt via het scan­nen van een ISBN- co­de, in­ge­bouw­de on­li­ne zoek­func­tie, of ou­der­wets hand­ma­tig in­tik­ken van de ti­tel, schrij­ver en aan­tal blad­zij­des.

Door di­rect in de app in te log­gen zo­dra je be­gint en stopt met le­zen in een boek, of je lees­ses­sie ach­ter­af hand­ma­tig in te voe­ren, bouw je mooie sta­tis­tie­ken op en houd je het over­zicht van je lees­ac­ti­vi­tei­ten. Zo zie je in de gra­fiek heel ge­mak­ke­lijk hoe­veel pa­gi­na’s of uren je hebt ge­le­zen in de af­ge­lo­pen week en maand. Om je te mo­ti­ve­ren zijn er veel achie­ve­ments te ha­len, zo­als dui­zend pa­gi­na’s le­zen, het aan­ma­ken en de­len van een in­fo­grap­hic over je eer­ste boek of het le­zen van tien boe­ken. En in de sta­tis­tie­ken staat bo­ven­aan heel groot je ‘rea­ding streak’: hoe­veel da­gen je ach­ter el­kaar hebt ge­le­zen. De boe­ken zijn te fil­te­ren op au­teur, da­tum waar­op je ze hebt toe­ge­voegd of ti­tel. Ge­le­zen boe­ken kun je uit het over­zicht ha­len. In de gra­tis ver­sie van de app kun je maxi­maal tien boe­ken toe­voe­gen. Via een in-app aan­koop van de pro-ver­sie (€ 5,49) ver­val­len de ad­ver­ten­ties, kun je on­be­perkt boe­ken toe­voe­gen, een jaar­lijks doel op­ge­ven, fo­to’s van je fa­vo­rie­te quo­tes toe­voe­gen en meer sta­tis­tie­ken ont­gren­de­len. (Alie­ke van Som­me­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.