Sport­maatje

iCreate (Netherlands) - - Apps -

Als je wat ef­fec­tie­ver wilt fit­nes­sen, kun je een per­so­nal trai­ner in de arm ne­men. Hij maakt een pro­gram­ma op maat, de­mon­streert hoe je de oe­fe­ning goed uit­voert en moe­digt je aan. Su­per­han­dig, maar wel prij­zig. Een goed­ko­pe­re op­tie is de app Full Fit­ness. De­ze fun­geert als een han­di­ge vir­tu­e­le coach en is een goe­de toe­voe­ging voor zo­wel de be­gin­nen­de als de ge­vor­der­de fit­nes­ser.

Aan de hand van tekst­in­struc­ties, fo­to’s en vi­deo’s legt Full Fit­ness de uit­voe­ring van hon­der­den oe­fe­nin­gen uit, waar­door je een he­le­boel nieu­we work- outs on­der de knie krijgt. De oe­fe­nin­gen zijn ge­sor­teerd op de li­chaams­de­len buik­spie­ren, ar­men, borst, be­nen, schou­ders en te­rug. Te­rug? Daar be­doelt de ont­wik­ke­laar de rug mee. Er zijn wat Goog­le Trans­la­te-fout­jes in de app ge­slo­pen. Bo­ven­dien zijn ver­schil­len­de tek­sten zelfs vol­le­dig in het En­gels be­schre­ven, zo­als de in­struc­ties.

Maar voor wie een beet­je met de­ze taal uit de voe­ten kan, is Full Fit­ness de ide­a­le fit­nessbud­dy. Voor de be­gin­ner zijn de tien­tal­len trai­nings­sche­ma’s bruik­baar. Ze zijn ge­richt op ver­schil­len­de doe­len, zo­als het ver­lie­zen van buik­vet of het op­bou­wen van spier­mas­sa. Ook kun je je eigen trai­nings­sche­ma sa­men­stel­len, in­plan­nen en de voort­gang van el­ke oe­fe­ning re­gi­stre­ren. In gra­fie­ken il­lu­streert Full Fit­ness hoe de voort­gang ver­loopt en dat mo­ti­veert je om nét dat beet­je ex­tra te ge­ven.

De app be­vat ook een ca­lo­rie­ën­tel­ler, maar ne­geer die maar. De tel­ler is vol­le­dig En­gels­ta­lig, dus de Ne­der­land­se voe­dings­pro­duc­ten zijn hem vreemd. Han­di­ger is dan de BMI-tool, die bij­houdt of je pro­gres­sie maakt in je Bo­dy Mass In­dex. Voor € 3,49 staat Full Fit­ness op je iPho­ne of iPad. In-app aan­ko­pen kent Full Fit­ness niet, dus je hebt dan ook met­een toe­gang tot al­le func­ties. (Koen van Eke­ren)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.