Be­ter dan een puz­zel­boek­je

iCreate (Netherlands) - - Apps -

‘De klok geeft aan dat het 15:30 uur is. Het zou leuk zijn als de wij­zers van de klok twaalf uur ’s nachts zou­den aan­ge­ven. Hoe vaak moet je de klok mi­ni­maal aan­ra­ken om de ge­wens­te tijd aan te ge­ven?’ Las­tig hè? En dit is pas de twee­de puz­zel uit de ga­me Lay­ton’s Mys­tery Jour­ney voor iOS, de op­vol­ger van de be­ken­de Lay­ton-reeks van de Nin­ten­do DS en 3DS. Hie­rin speel je Ka­triel­le Lay­ton die ver­slaafd is aan het op­los­sen van mys­te­ries en puz­zels.

Daar­om heeft ze een de­tec­ti­ve­bu­reau mid­den in Lon­den ge­o­pend en daar krijgt ze al snel gro­te za­ken bin­nen. Aan jou de taak om de­ze op te los­sen. Je wan­delt door Lon­den, on­der­vraagt men­sen en on­der­zoekt voor­wer­pen. Zo nu en dan krijg je ge­wel­dig ge­a­ni­meer­de film­pjes te zien, die het span­nen­de ver­haal la­ten voort­schrij­den. Veel va­ker dan de film­pjes krijg je ech­ter puz­zels voor­ge­scho­teld. De­ze heb­ben ver­der niets of heel wei­nig met de ca­se te ma­ken, maar zor­gen er wel voor dat Ka­triel­le een bril­jan­te in­ge­ving krijgt of een ge­tui­ge zich toch nog een paar de­tails her­in­nert. En zo is een zaak snel op­ge­lost en ga je ver­der met de vol­gen­de.

Het prin­ci­pe van het spel is ge­wel­dig voor de iPho­ne. Er werd ech­ter wei­nig moei­te ge­daan om de ga­me goed voor iOS aan te pas­sen. Zo slaat de ga­me jouw voort­gang niet au­to­ma­tisch op, dat moet hand­ma­tig. En ook de iet­wat om­slach­ti­ge tou­ch­be­stu­ring kan zijn 3DS-wor­tels (die heeft een sty­lus!) niet ver­ber­gen. Mis­schien is het dan al­leen maar lo­gisch dat Lay­ton’s Mys­tery Jour­ney met 18 eu­ro bij­na net zo veel kost als een ga­me voor con­so­les. Daar krijg je ech­ter een uit­ste­ken­de puz­zel­ga­me met een su­per­leuk ver­haal en gro­te om­vang voor te­rug. En weet je het ant­woord op de puz­zel van het be­gin van de­ze re­view al? Het staat om­ge­draaid on­der aan de­ze pa­gi­na. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.