Sa­fa­ri

Het uit­ty­pen van ver­ga­de­rin­gen of in­ter­views is van­af nu ver­le­den tijd. Een slim trans­crip­tie-pro­gram­ma ver­an­dert het ge­spro­ken woord in di­gi­ta­le tekst.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Zet een au­dio-op­na­me om naar tekst

Als je ooit au­dio hebt moe­ten trans­cri­be­ren, dan weet je dat dit be­hoor­lijk wat tijd in be­slag neemt. Het kan uren kos­ten om op pa­pier te krij­gen wat er ge­zegd werd in een ver­ga­de­ring, in­ter­view, ver­hoor of col­le­ge. Ge­luk­kig dui­ken er steeds be­te­re pro­gram­ma’s op die spraak om­zet­ten naar di­gi­ta­le tekst. Een van de meest ge­waar­deer­de dien­sten is Trint, dat werkt met kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie om je op­na­me uit te schrij­ven. En dat le­vert ver­ras­send goe­de tek­sten op. Een frag­ment met een goe­de op­na­me­kwa­li­teit re­sul­teert in een nauw­keu­ri­ge trans­crip­tie, waar­aan niet zo gek veel ge­sjoe­meld hoeft te wor­den. En ook als de kwa­li­teit – en daar­mee de trans­crip­tie – niet mee­valt, werkt dit nog al­tijd snel­ler dan al­les zelf uit te ty­pen.

Trint heeft ook een iOS-app, maar in de­ze work­shop gaan we aan de slag in Sa­fa­ri op de Mac. In het pro­gram­ma kun je on­der meer mp3, mp4, wav en aac uplo­a­den. Het om­zet­ten van au­dio naar tekst gaat snel. Naast de goe­de kwa­li­teit van de trans­crip­ties zijn de be­wer­kings­op­ties erg fijn; je cor­ri­geert tekst een­vou­dig ter­wijl je de au­dio te­rug­luis­tert. He­laas is de dienst niet gra­tis, maar de zes­tien eu­ro die Trint je per uur kost ver­dien je ook zo te­rug door het werk dat het je be­spaart. Bo­ven­dien krijg je het eer­ste half uur aan au­dio­trans­crip­tie ca­deau!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.