Si­ri Short­cuts

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Si­ri krijgt de nieu­we snel­kop­pe­lin­gen-app Short­cuts. De­ze lijkt als twee drup­pels wa­ter op de po­pu­lai­re au­to­ma­ti­se­rings-app Work ow, die Ap­ple eer­der over­nam. Met Short­cuts stel je snel­toet­sen in om je iPho­ne stap voor stap be­paal­de ac­ties uit te la­ten voe­ren. Bij Work ow was er slechts een be­perkt aan­tal bouw­ste­nen daar­voor be­schik­baar; in iOS 12 kun­nen ont­wik­ke­laars de ac­ties al­vast in hun apps bou­wen en ver­schij­nen de­ze au­to­ma­tisch in Short­cuts. Zo maak je bij­voor­beeld een snel­kop­pe­ling met het com­man­do ‘Naar huis’. Zeg je dit te­gen Si­ri, dan krijg je de rou­te, ont­vangt je part­ner een be­richt dat je on­der­weg bent en wordt je fa­vo­rie­te af­speel­lijst ge­start. Su­per­han­dig, al blijft de vraag hoe­veel men­sen dit gaan ge­brui­ken. Work ow kan dit ook, voor de Mac geldt het­zelf­de voor Au­to­ma­tor. Toch zijn bei­de apps slechts po­pu­lair bij een klei­ne ni­che ge­brui­kers. Ho­pe­lijk maakt Ap­ple Short­cuts toe­gan­ke­lij­ker. Maar so­wie­so wordt het voor apps van der­den nog ge­mak­ke­lij­ker om Si­ri-in­te­gra­tie toe te voe­gen. Si­ri vra­gen om mu­ziek in Spo­ti­fy af te spe­len? Met Short­cuts waar­schijn­lijk bin­nen­kort re­a­li­teit. Daar­naast wordt Si­ri weer een stuk­je slim­mer. De spraak­as­sis­tent geeft je in iOS 12 be­te­re sug­ges­ties, op ba­sis van ge­ge­vens als lo­ca­tie en da­tum. Weet Si­ri bij­voor­beeld dat je een Agen­da-af­spraak hebt voor een bios­coop lm, dan vraagt hij je om je iPho­ne op Niet sto­ren te zet­ten zo­dra je de zaal bin­nen­wan­delt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.