Mul­ti­play­er-ga­mes in AR

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Vo­rig jaar in­tro­du­ceer­de Ap­ple aug­men­ted re­a­li­ty (AR) voor de iPho­ne en iPad en dat wordt dit jaar nog spec­ta­cu­lair­der met ARKit 2. Het fra­me­work voor AR heeft een ver­be­ter­de ge­zicht­strac­king, re­a­lis­ti­sche­re weer­ga­ve, ob­jecther­ken­ning in 3D en ge­deel­de AR-er­va­rin­gen. Voor­al dat laat­ste is in­te­res­sant. Jij bent hier­bij niet de eni­ge die de vir­tu­e­le we­reld ziet; een an­der ziet het ook, van­uit zijn of haar ei­gen per­spec­tief. Dit maakt bij­voor­beeld mul­ti­play­er-ga­mes in AR mo­ge­lijk. Speel je AR-schaak, dan ziet je te­gen­stan­der de zet­ten die jij in de AR-we­reld doet van­uit zijn ei­gen kant. Lego is in ie­der ge­val en­t­hou­si­ast en kreeg tij­dens de key­no­te de ruim­te om een vir­tu­e­le we­reld rond Lego-bouw­wer­ken te to­nen, waar­door kin­de­ren een AR-ga­me kun­nen spe­len bij een echt ge­bouwd Lego-huis. Het zag er mooi uit, maar wij zien hier nog steeds het prak­tisch nut niet van in. Kun­nen kin­de­ren niet be­ter ge­woon éch­te Lego-blok­jes in hun hand de jne mo­to­riek oe­fe­nen, in plaats van in een 3D-we­reld op een iPad?

Het aan­tal prak­ti­sche AR-apps in de App Sto­re is tot dus­ver niet over­wel­di­gend. Hier hoopt Ap­ple ver­an­de­ring in te bren­gen, door het nieu­we be­stands­for­maat USDZ te lan­ce­ren. Ap­ple hoopt dat dit het over­koe­pe­len­de for­maat wordt om AR-ob­jec­ten te de­len; zo­als ‘pdf’ dat is voor do­cu­men­ten. Ook doet Ap­ple zelf vast een duit in het zak­je: de Me­a­su­re-app maakt je li­ni­aal over­bo­dig. De app meet de breed­te, leng­te en hoog­te van een ob­ject waar je op het scherm op tikt. Dat lijkt ons van meet af aan een suc­ces.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.