Een iPad met Fa­ce ID

iCreate (Netherlands) - - Feature Wwdc18 -

Er wer­den tij­dens de key­no­te dit jaar he­le­maal geen nieu­we pro­duc­ten ge­lan­ceerd. Wat heeft bo­ven­staan­de kop dan met iOS 12 te ma­ken? Nou, het be­stu­rings­sys­teem zit vol met aan­wij­zin­gen dat Ap­ple bin­nen­kort een iPad met Fa­ce ID uit­brengt, waar­schijn­lijk de iPad Pro. Aan­wij­zing 1: in iOS 12 kun je voor het eerst een twee­de ge­zicht re­gi­stre­ren voor Fa­ce ID, zo­dat je part­ner je toe­stel ook kan ge­brui­ken. Dit is na­tuur­lijk een ide­a­le func­tie voor de iPad, die vaak door meer­de­re ge­zins­le­den wordt ge­bruikt. Aan­wij­zing 2: de veeg­be­we­gin­gen van de iPad, zo­als het ope­nen van het Be­die­nings­pa­neel en slui­ten van apps, ko­men in iOS 12 over­een met die van de iPho­ne X. De thuis­knop is ei­gen­lijk al niet meer no­dig. Aan­wij­zing 3: de klok is ver­scho­ven naar links en maakt daar­mee ruim­te voor de notch, waar de Tru­eDepth-ca­me­ra voor Fa­ce ID in is ver­werkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.