Tips van de re­dac­tie

iCreate (Netherlands) - - Voorwoord -

De re­dac­teu­ren van iCre­a­te de­len hun fa­vo­rie­te tips voor je Ap­ple-ap­pa­ra­ten.

Je zult ze steeds va­ker te­gen­ko­men: fo­to’s in raw-for­maat. Dit for­maat le­vert de hoog­ste mo­ge­lij­ke kwa­li­teit van fo­to’s, waar­door je ze ach­ter­af uit­ge­breid kunt na­be­wer­ken. Zo’n fo­to her­ken je op de Mac aan de be­stands­ex­ten­sie die er­ach­ter wordt weer­ge­ge­ven. El­ke ca­me­ra­fa­bri­kant heeft een an­de­re naam voor de­ze ex­ten­sie. So­ny ge­bruikt bij­voor­beeld .arw, .srf en .sr2, Ca­non heeft .cr2 en een raw-fo­to van Ni­kon krijgt de ex­ten­sie .nef. Vaak zul je een raw-fo­to moe­ten om­zet­ten naar een jpeg of png, om­dat ver­schil­len­de apps en web­si­tes het for­maat niet on­der­steu­nen. Open hier­voor Fo­to’s op de Mac. Im­por­teer de raw-fo­to’s via ‘Ar­chief>Im­por­teer’, se­lec­teer de ge­ïm­por­teer­de fo­to’s en ex­por­teer ze met ‘Ar­chief>Ex­por­teer>Ex­por­teer ... fo­to’s’. Geef bij ‘Soort fo­to’ aan of je er een jpeg, ti of png van wilt ma­ken en klik op ‘Ex­por­teer’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.