Le­zers­vra­gen

iCreate (Netherlands) - - Voorwoord -

iCre­a­te-le­zers luch­ten hun hart en stel­len vra­gen over Ap­ple en ons blad.

Goe­den­avond re­dac­tie, Ik heb een proef­abon­ne­ment op Ap­ple Mu­sic voor drie maan­den en dat wil ik op­zeg­gen voor­dat die pe­ri­o­de a oopt. Kunt u mij ver­tel­len hoe ik dat het bes­te kan doen? Met vrien­de­lij­ke groe­ten, Bart van Dal­sen

De ge­mak­ke­lijk­ste ma­nier om een app-abon­ne­ment op te zeg­gen is als volgt: open op de iPho­ne de app In­stel­lin­gen en tik bo­ven­aan op je naam. Tik op ‘iTu­nes en App Sto­re’, ver­vol­gens op je Ap­ple ID en ‘ Toon Ap­ple ID’. Ga naar ‘Abon­ne­men­ten’ voor een over­zicht van je abo’s. Tik op het abon­ne­ment waar­over het gaat en tik op ‘An­nu­leer proef­abon­ne­ment’. Het proef­abon­ne­ment is daar­mee niet di­rect in­ac­tief, het blijft ge­woon door­lo­pen tot het ein­de van de af­ge­spro­ken gra­tis pe­ri­o­de.

Re­gel je het lie­ver via je Mac? Open dan de App Sto­re en klik rechts op ac­count. Er­gens in het over­zicht staat ‘Abon­ne­men­ten’; klik hier­ach­ter op ‘Be­heer’. Zoek de app waar­van je het abon­ne­ment wilt op­zeg­gen en klik op ‘ Wij­zig’. Nu krijg je ook hier de mo­ge­lijk­heid om je proef­abon­ne­ment te an­nu­le­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.