Ap­ple werkt met Volks­wa­gen aan zelf­rij­den­de bus­jes

Als shuttle­dienst voor de me­de­wer­kers van Ap­ple.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Ap­ple heeft een deal ge­slo­ten met Volks­wa­gen over zelf­rij­den­de bus­jes: de voer­tui­gen zijn be­doeld om Ap­ple-me­de­wer­kers te ver­voe­ren. Volks­wa­gen T6 Trans­por­ter-bus­jes wor­den om­ge­bouwd tot zelf­rij­den­de shut­tle­bus­jes om per­so­neel tus­sen de ver­schil­len­de ge­bou­wen van Ap­ple te pen­de­len. De naam van de shutt­le-ser­vi­ce wordt PAIL: Palo Alto to In­fi­ni­ty Loop.

Vol­gens in­si­ders is Ap­ple de af­ge­lo­pen ja­ren ook in ge­sprek ge­weest met BMW en Mer­ce­desBenz voor het ont­wik­ke­len van zelf­rij­den­de elek­tri­sche au­to’s. Die on­der­han­de­lin­gen lie­pen uit­ein­de­lijk stuk van­we­ge het wen­sen­lijst­je van Ap­ple. Ap­ple wil­de naar de zin van de au­to­fa­bri­kan­ten te veel con­tro­le over het de­sign en over de da­ta.

Pro­ject Ti­tan

De sa­men­wer­king met Volks­wa­gen be­ves­tigt dat Ap­ple de plan­nen rond­om een zelf­rij­den­de au­to nog niet vol­le­dig in de ijs­kast heeft ge­zet. An­der­zijds is het al­le­maal min­der groots en mee­sle­pend dan wat ooit de be­doe­ling was. Ap­ple zou in het ge­heim heb­ben ge­werkt aan een ei­gen zelf­rij­den­de au­to. In­mid­dels is pro­ject Ti­tan iets min­der am­bi­ti­eus en lijkt Ap­ple zich te fo­cus­sen op soft­wa­re voor zelf­rij­den­de au­to’s. De­ze kan dan door au­to­fa­bri­kan­ten wor­den in­ge­bouwd in hun voer­tui­gen. Een heu­se ‘Ap­ple Car’ hoe­ven we in de na­bije toe­komst dus niet te ver­wach­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.