Sams­ung moet Ap­ple $ 539 mil­joen be­ta­len van­we­ge ‘schaam­te­loos ko­pi­ë­ren’ iPho­ne

Sams­ung gro­te ver­lie­zer in sle­pen­de pa­tent­zaak.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

V an­we­ge het schen­den van ver­schil­len­de Ap­ple-pa­ten­ten moet Sams­ung een scha­de­ver­goe­ding be­ta­len van ruim een half mil­jard dol­lar. Dat heb­ben ju­ry­le­den van de fe­de­ra­le recht­bank in Ca­li­for­nië don­der­dag na een lang­sle­pen­de pa­tent­strijd be­paald. De zaak speel­de al sinds 2011.

Het Zuid-Ko­re­aan­se be­drijf schond drie ont­werp­pa­ten­ten van Ap­ple: zo­wel bij de af­ge­ron­de hoe­ken van de iPho­ne, de rand aan de voor­kant en het ont­werp van de pic­to­gram­men op het be­gin­scherm, had Sams­ung wel érg goed bij Ap­ple ge­spiekt. On­der meer de Ga­laxy S 4G en de Ga­laxy S2 lij­ken sterk op de ori­gi­ne­le iPho­ne. Daar­naast maak­te Sams­ung in­breuk op twee ge­brui­ker­spa­ten­ten. Dit komt Sams­ung nu, na een sle­pen­de pa­tent­strijd van ze­ven jaar, op een boe­te te staan van 539 mil­joen dol­lar.

Ho­ger be­roep

Eer­der oor­deel­de de rech­ter al dat Sams­ung een scha­de­ver­goe­ding van 399 mil­joen dol­lar moest be­ta­len. Het Ko­re­aan­se be­drijf ging ech­ter in be­roep, om­dat dit een ‘dis­pro­por­ti­o­neel’ be­drag zou zijn voor de ont­werp­schen­ding. De Ame­ri­kaan­se fe­de­ra­le recht­bank boog zich op­nieuw over de zaak en stel­de de scha­de­ver­goe­ding ver­vol­gens op­nieuw vast. Dat leid­de dus tot een nog ho­ge­re boe­te voor Sams­ung. Ap­ple is blij met de uit­spraak. ‘Het is een feit dat Sams­ung ons ont­werp schaam­te­loos heeft ge­ko­pi­eerd. We zijn blij dat de ju­ry heeft be­paald dat Sams­ung een scha­de­ver­goe­ding moet be­ta­len van­we­ge het ko­pi­ë­ren van on­ze pro­duc­ten.’ Het ver­schul­dig­de be­drag is gi­gan­tisch, maar maak je om Sams­ung maar geen zor­gen. Het be­drijf boek­te in 2017 nog een re­cord­winst van 40 mil­jard dol­lar. Dat be­te­kent dat de tech-reus on­ge­veer een week­je no­dig heeft om het geld bij el­kaar te krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.