Bend­ga­te: Ap­ple wist voor­af dat iPho­ne 6 (Plus) te buig­zaam was

Ap­ple ken­de het pro­bleem als zijn broek­zak.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Her­in­ner je je ‘bend­ga­te’ nog? In 2014 ble­ken de iPho­ne 6 en de 6 Plus wel héél erg snel krom te trek­ken. De iPho­ne 6 (Plus) was de eer­ste echt gro­te iPho­ne die Ap­ple maak­te en al vrij snel na re­lea­se werd het pro­bleem dui­de­lijk. Uit nu opgedoken do­cu­men­ten blijkt dat Ap­ple voor­af al wist dat de iPho­ne wat zwak­ker was dan ge­woon­lijk.

Bij een rechts­zaak rond­om bend­ga­te zijn pa­pie­ren bo­ven ko­men drij­ven die uit­wij­zen dat Ap­ple voor­af op de hoog­te was van de kwets­baar­heid. Uit tests die Ap­ple zelf voor de re­lea­se al uit­voer­de op de toe­stel­len, bleek dat ze een stuk min­der sterk wa­ren dan hun di­rec­te voor­gan­gers. De iPho­ne 6 had 3,3 keer meer kans om te ver­bui­gen dan de iPho­ne 5s. De iPho­ne 6 Plus bleek nog ge­voe­li­ger, hier­bij was de kans op bui­gen maar liefst 7,2 keer zo groot.

Bend­ga­te

Bend­ga­te trad op bij nor­maal ge­bruik van de iPho­ne: het kon al ge­beu­ren als je je iPho­ne in je broek­zak droeg. Al snel ver­sche­nen er YouTu­be­vi­deo’s met grap­jas­sen die de iPho­nes met hun blo­te han­den bo­gen: bend­ga­te was ge­bo­ren. Dat iPho­nes zo ge­mak­ke­lijk ver­bo­gen kon­den wor­den, zorg­de nog voor een an­der pro­bleem: Touch Di­sea­se. Bij iPho­nes die hier­door ge­plaagd wer­den, ver­scheen bo­ven­aan in het scherm een grij­ze flik­ke­ren­de balk. Het scherm re­a­geer­de bo­ven­dien niet meer goed op aan­ra­kin­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.