iPho­ne 2018-ge­ruch­ten: de laat­ste rod­dels

De nieu­we iPho­ne-mo­del­len ver­wach­ten we in sep­tem­ber en de ge­ruch­ten wordt steeds con­cre­ter.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Ap­ple pre­sen­teert dit na­jaar waar­schijn­lijk drie nieu­we iPho­ne-mo­del­len. Hier­bij gaat het om een up­da­te van het hui­di­ge vlag­gen­schip (de iPho­ne X), een gro­te­re ver­sie (de iPho­ne X Plus) en een mo­del dat veel weg heeft van de iPho­ne X, maar goed­ko­per is dank­zij het lcd-scherm: een 6,1-inch lcd-iPho­ne. Ap­ple is na­tuur­lijk al­les­be­hal­ve loslippig, maar de ge­ruch­ten zijn de laat­ste tijd in een stroom­ver­snel­ling ge­raakt. Dit zijn de high­lights van de laat­ste tijd – som­mi­ge er­van te nut­ti­gen met wat kor­rel­tjes zout.

Snel­la­der mee­ge­le­verd

De iPho­ne 8 en X zijn ge­schikt voor snel­la­den, maar met de adap­ter die stan­daard wordt mee­ge­le­verd, gaat dat je niet luk­ken. Koop je op dit mo­ment een iPho­ne, dan tref je in de doos een 5W-adap­ter aan. Bij de mo­del­len van 2018 schijn je er een 18W-adap­ter bij te krij­gen, waar­mee het op­la­den ze­ker twee keer zo snel gaat. Het ligt voor de hand dat de nieu­we iPho­nes daar­om ook ge­le­verd wor­den met een Lightning-naar-usb- c-ka­bel. Ook hui­di­ge iPho­nes kun je hier­mee op­la­den.

Fel­le kleur­tjes

De goed­koop­ste van de drie nieu­we iPho­nes ziet er in al­les uit als een iPho­ne X, maar heeft een lcd­scherm. Ap­ple zou op zoek zijn naar een ma­nier om die iPho­ne vi­su­eel te on­der­schei­den van de ove­ri­ge mo­del­len en kleur­tjes zou­den daar­bij hel­pen. Het idee van iPho­nes in ver­schil­len­de fel­le kleu­ren komt niet vol­le­dig uit de lucht val­len. Vijf jaar ge­le­den koos Ap­ple voor een soort­ge­lij­ke stra­te­gie met de iPho­ne 5c: een iPho­ne 5 in een kleur­rij­ke, plas­tic be­hui­zing. Of dat zo’n ge­slaag­de op­zet was, la­ten we even in het mid­den …

For­maat

De groot­ste iPho­ne van het stel, zeg maar de iPho­ne X Plus, is met een scherm van 6,5 inch ste­vig aan de maat. Toch wordt de­ze nieu­we iPho­ne al met al niet heel veel gro­ter dan de iPho­ne 8 Plus die een scherm van 5,5 inch heeft. Dat komt door de ran­den rond­om het scherm: bij de iPho­ne 8 (Plus) zijn die nog­al fors, bij de iPho­ne X Plus is er nau­we­lijks spra­ke van een rand en is de voor­kant een en al scherm.

Fa­ce ID horizontaal

Fa­ce ID (ge­zichts­her­ken­ning) op de iPho­ne X werkt mo­men­teel al­leen als je het toe­stel in por­tret­mo­dus houdt. Recht­op, met de Tru­eDepth- ca­me­ra aan de bo­ven­kant. Mo­ge­lijk scant hij straks ook horizontaal. Lo­gisch ook, want een iPho­ne X Plus is bij­na een iPad mi­ni, en ve­len zul­len daar­om ge­neigd zijn om de­ze horizontaal te hou­den. Ove­ri­gens lijkt de kans op een iPad Pro met Fa­ce ID nog lang niet ver­ke­ken; ook daar­bij zou Fa­ce ID in land­schaps­mo­dus dus van pas ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.