Ho­mePod de­ze maand te koop in Frank­rijk en Duits­land

En dank­zij de re­lea­se van iOS 11.4 kent hij met­een een ex­tra truc­je.

iCreate (Netherlands) - - Inhoud -

Sinds 18 ju­ni brengt Ap­ple de Ho­mePod uit in een reeks nieu­we lan­den: Ca­na­da, Frank­rijk en Duits­land. Het is daar­mee voor het eerst dat de slim­me spea­ker voet aan de grond heeft ge­kre­gen op het vas­te­land van Eu­ro­pa. Daar heb­ben we in Ne­der­land en Bel­gië ook baat bij, want dat be­te­kent dat je nu een mo­del kunt be­mach­ti­gen met een Eu­ro­pe­se stek­ker. Dat scheelt toch wat ge­doe.

Ap­ple’s slim­me spea­ker was sinds fe­bru­a­ri van dit jaar al ver­krijg­baar in een aan­tal En­gels­ta­li­ge lan­den. Van meet af aan werd al be­loofd dat Ho­mePod nog dit voor­jaar zijn de­buut zou ma­ken in de bo­ven­ge­noem­de lan­den. Dat is dus ge­lukt, zij het op de val­reep. We we­ten ove­ri­gens nog niet of en wan­neer Ho­mePod naar Ne­der­land komt. In Ame­ri­ka kost Ho­mePod $ 349, in Eu­ro­pa kun je dat dol­lar­te­ken ver­van­gen door een eu­ro­te­ken.

iOS 11.4

De up­da­te naar iOS 11.4 heeft er­voor ge­zorgd dat Ho­mePod nu ook het Frans en het Duits mach­tig is. Maar er is meer: AirPlay 2 voor mul­ti­room­au­dio is uit. Hier­mee kun je de­zelf­de mu­ziek af­spe­len over ver­schil­len­de spea­kers in huis (zie pa­gi­na 10). Niet al­leen is de Ho­mePod de eer­ste spea­ker die dit on­der­steunt; AirPlay 2 maakt het ook mo­ge­lijk om twee Ho­mePods in te stel­len als ste­reo­paar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.