Niet te­ke­nen met de Ap­ple Pen­cil in Num­bers

iCreate (Netherlands) - - Lezersvragen -

Het ge­bruik van de Ap­ple Pen­cil is sinds de laat­ste up­da­te in Num­bers echt on­mo­ge­lijk ge­wor­den. Voor­heen kon ik die ge­brui­ken om een cel, ko­lom of re­gel te se­lec­te­ren. Het vul­len ging ui­ter­aard met het toet­sen­bord. Maar nu … zo­dra je met de Pen­cil het scherm aan­raakt, wil die iets gaan te­ke­nen. Se­lec­ties moe­ten met de vin­gers ge­beu­ren. Is het niet mo­ge­lijk om een keu­ze te ma­ken voor de wer­king van de Pen­cil, zo­dat er weer se­lec­ties ge­maakt kun­nen wor­den? Ik heb bij de in­stel­lin­gen niets kun­nen vin­den. Mvg, Jim De­ze vraag kre­gen we va­ker en ook op on­der meer het dis­cus­sie-plat­form van Ap­ple wordt er vol­op over ge­klaagd. Zo­dra de punt van de Ap­ple Pen­cil op de iPad landt, be­gint-ie prompt met te­ke­nen. Dat is he­laas geen fout­je, maar een func­tie. In de an­de­re iWork­pro­gram­ma’s, Pa­ges en Key­no­te, treedt min of meer het­zelf­de pro­bleem op. Hart­stik­ke ir­ri­tant als je iets an­ders bent ge­wend en ho­pe­lijk komt Ap­ple naar aan­lei­ding van de­ze klach­ten­re­gen met een soft­wa­re-up­da­te om dit eu­vel te ver­hel­pen. Tot die tijd moet je weer ou­der­wets met je vin­ger na­vi­ge­ren …

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.