Num­bers

Num­bers helpt je met de nieu­we Slim­me ca­te­go­rie­ën.

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Cre­ëer meer over­zicht in gro­te ta­bel­len

Num­bers heeft weer eens een up­da­te ge­kre­gen met mooie nieu­we func­ties. Door de gloed­nieu­we don­ke­re mo­dus maakt het pro­gram­ma nu op­ti­maal ge­bruik van macOS Mo­ja­ve – je geeft het ‘een dra­ma­ti­sche en don­ke­re look’, al­dus Ap­ple. En je kunt ge­bruik­ma­ken van Con­ti­nu­ï­teits­ca­me­ra, waar­bij een fo­to die je maakt op je iPho­ne of iPad di­rect in de spread­sheet op je Mac ver­schijnt. Al­le­maal func­ties die het wer­ken met Num­bers een stuk leu­ker ma­ken. Maar de slim­ste toe­voe­ging aan de meest ac­tu­e­le ver­sie zijn zon­der meer de Slim­me ca­te­go­rie­ën. Num­bers hielp je al­tijd al om over­zicht te krij­gen in gro­te hoe­veel­he­den da­ta. Maar soms kan het een beet­je uit de hand lo­pen met je ver­za­mel­drift, en zie je door de bo­men het bos niet meer. Dan ko­men voort­aan de nieu­we Slim­me ca­te­go­rie­ën om de hoek kij­ken. Die hel­pen je om de ver­schil­len­de ge­ge­vens te groe­pe­ren op een ma­nier die jou het best uit­komt. En is je over­zicht he­le­maal naar jouw wens, dan maak je in een hand­om­draai nut­ti­ge be­re­ke­nin­gen. Schep sa­men met ons or­de in de cha­os van on­ze sjaal­ver­ko­pen. De win­ter is toch in aan­tocht, hè?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.