Fi­nal Cut Pro

Maak je vi­deo aan­trek­ke­lij­ker met tem­po­wis­se­lin­gen.

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Speel met de snel­heid van je vi­deo

Het ver­snel­len of ver­tra­gen van een vi­deo kan gi­gan­tisch veel im­pact heb­ben. Spec­ta­cu­lai­re ac­tie­beel­den geef je een prach­tig dra­ma­tisch ef­fect mee door de beel­den te ver­tra­gen, en met ver­snel­lin­gen zorg je voor een in­te­res­sant ti­me­lap­se-ach­tig ef­fect. Ook kun je het tem­po op­schroe­ven om de kij­ker met­een mee te ne­men naar waar het in de vi­deo om draait.

Fi­nal Cut Pro be­schikt over Re­ti­mer­ge­reed­schap­pen waar­mee je de­ze tem­po­wis­se­lin­gen in­zet. Hier­bij is het be­lang­rijk om te we­ten dat het bij een slow­mo­ti­on erg veel uit­maakt met hoe­veel fra­mes per se­con­de (fps) de op­na­me is ge­scho­ten. Ver­tra­gen­de beel­den bij een vi­deo met 25 fps le­ve­ren al gauw een schok­ke­rig re­sul­taat op. Hoe groot het ver­schil is bij een op­na­me met 60 fps, ont­dek je in de­ze work­shop.

Naast het ver­snel­len en ver­tra­gen maak je ken­nis met een func­tie die we je niet wil­len ont­hou­den: Speed Ramp. Die zorgt dat de snel­heid bin­nen de clip op ver­schil­len­de plek­ken ver­an­dert. Je stelt zelf in hoe snel of lang­zaam die ver­schil­len­de tem­po­wis­se­lin­gen gaan. Zo ver­an­dert een sta­tisch shot al gauw in een span­nen­de scè­ne.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.