De nieuw­ste iPho­nes ver­ge­le­ken

Het nieu­we vlag­gen­schip heeft het groot­ste scherm ooit, maar is het ook een gro­te stap voor­uit? En hoe­veel min­der is zijn bud­get­vrien­de­lij­ke­re broer?

iCreate (Netherlands) - - Review Iphone Xs Max En Iphone Xr -

Ap­ple sier­de de tien­de ver­jaar­dag van de iPho­ne vo­rig jaar op met de meest span­nen­de nieu­we iPho­ne die het be­drijf tot dan toe maak­te: de iPho­ne X. Met zijn com­pleet rand­lo­ze ont­werp, zon­der Touch ID en mét ge­zichts­her­ken­ning, zou het unie­ke ont­werp de ba­sis leg­gen voor de toe­komst. De drie nieuw­ste toe­stel­len van Ap­ple – de XS, XS Max en XR – bou­wen voort op die stan­daard. De eer­ste oogt bij­na iden­tiek aan de X van vo­rig jaar. De twee­de heeft het groot­ste iPho­ne-scherm ooit. En de der­de, de iPho­ne XR, is mis­schien wel de in­te­res­sant­ste. De XR be­zit bij­na al­le ge­a­van­ceer­de tech­no­lo­gie van het vlag­gen­schip, maar dan in een goed­ko­per, maar bij­na iden­tiek jas­je. Wat merk je in de prak­tijk van het enor­me prijs­ver­schil? Zijn het scherm, de ca­me­ra en het ont­werp van de XS echt zo­veel be­ter? Of heb je voor hon­der­den eu­ro’s min­der ook een su­per­vet­te iPho­ne, die niet zo gek veel on­der­doet voor het pa­ra­de­paard­je? Wij tes­ten de iPho­ne XS Max en de iPho­ne XR.

Ont­werp

La­ten we be­gin­nen met het ont­werp van het vlag­gen­schip. De XS is ver­krijg­baar in twee for­ma­ten, waar­bij de iPho­ne XS bij­na iden­tiek is aan de X van vo­rig jaar. Daar­naast is er een Plus-ver­sie: de iPho­ne XS Max. An­ders dan an­de­re ja­ren zijn de ver­schil­len tus­sen de klei­ne en de gro­te ver­sie mi­ni­maal. Het on­der­scheid zit hem in de scherm­groot­te en de ca­pa­ci­teit van de bat­te­rij. De ca­me­ra is exact het­zelf­de, en ook aan het ont­werp is nau­we­lijks ge­sleu­teld. Als je weet hoe de iPho­ne X er­uit­ziet, dan kun je je de iPho­ne XS en iPho­ne XS Max dus wel in­den­ken. Een vol­le­dig gla­zen ont­werp, één en al oled op de voor­kant, geen thuis­knop en bo­ven een klei­ne hap uit het dis­play.

Aan de on­der­kant van de iPho­ne vin­den we zo on­ge­veer de eni­ge ui­ter­lij­ke ver­an­de­ring: een deel van de luid­spre­ker maakt plaats voor een an­ten­ne­band, die daar zit van­we­ge de eSIM – daar­mee voeg je een twee­de te­le­foon­num­mer toe. He­laas on­der­steu­nen de Ne­der­land­se pro­vi­ders de eSIM op het mo­ment van schrij­ven niet.

Ver­der ziet de iPho­ne XS er pre­cies zo uit als de X. Daar is ove­ri­gens niets mis mee. De iPho­ne kreeg vo­rig jaar al een prach­tig, ha­gel­nieuw ont­werp en nog steeds is het ui­ter­lijk mo­dern en stijl­vol. De fo­cus ligt dit jaar dan ook niet op het ont­werp, maar op wat je niet ziet: de tech­niek, zo­als de ca­me­ra, de pro­ces­sor en de ac­cu.

Dan de iPho­ne XR. Dit mag dan wel het in­stap­mo­del zijn, maar het voelt ab­so­luut als­of je een high- end smartpho­ne in je han­den hebt. Met het gro­te scherm, de af­ge­ron­de hoe­ken en de in­ke­ping heeft de XR de mo­der­ne looks van de X en XS. Wel zijn de zwar­te ran­den rond­om het lcd­scherm een frac­tie bre­der, maar dat zie je al­leen als je eer­der de iPho­ne X hebt ge­bruikt. De re­den voor de for­se­re ran­den is ove­ri­gens dui­de­lijk: de vol­le­di­ge tech­no­lo­gie voor de ach­ter­grond­ver­lich­ting van het lcd-scherm is er­in ver­stopt, iets waar­in Ap­ple als eer­ste smartpho­ne­fa­bri­kant is ge­slaagd. Hier­door zijn er geen su­per­dik­ke ran­den bo­ven en on­der het scherm no­dig en heeft de XR een prach­tig scherm dat zich bij­na van rand tot rand uit­strekt.

Ook de be­hui­zing is iets an­ders. De band rond­om het toe­stel is ge­maakt van een goed­ko­per ma­te­ri­aal: alu­mi­ni­um in plaats van roest­vrij­staal. Dat ziet er ech­ter ook ele­gant uit; het zijn geen iPho­ne 5C-toe­stan­den. Dat geldt ook voor de kleur. De gla­zen rug van on­ze iPho­ne XR glanst in een blin­ken­de kleur die schit­te­rend is. Daar­bij kun je bij de XR kie­zen uit rood, geel, blauw, ko­raal, of het min­der uit­bun­di­ge wit of zwart. Bij de iPho­ne XS heb je de keu­ze uit spa­ce­grijs, zil­ver en goud. In ie­der ge­val ge­ven bei­de toe­stel­len je he­le­maal het pre­mi­um- ge­voel. Daar hoef je dus niet de duur­ste iPho­ne voor te heb­ben.

Oled ver­sus led

Een be­lang­rijk ver­schil tus­sen de twee is het ty­pe scherm. Op pa­pier is het scherm van de iPho­ne XS (Max) su­pe­ri­eur aan dat van de XR. Dat komt voor­al door het prij­zi­ge oled-scherm, dat veel voor­de­len heeft ten op­zich­te van het lcd van de XR. Pixels kun­nen bij­voor­beeld in­di­vi­du­eel vol­le­dig uit­ge­scha­keld wor­den. Dit le­vert een zeer hoog con­trast op; zwart is diep­zwart, wit is spier­wit en bij al­les daar­tus­sen zijn er meer kleur­gra­da­ties mo­ge­lijk. Daar­naast zijn de scher­men ener­gie­zui­ni­ger en heb­ben ze geen ach­ter­grond­ver­lich­ting no­dig, wat het toe­stel ook dun­ner maakt. Ver­der is de re­so­lu­tie van de XS be­ter. De iPho­ne XS Max heeft net als zijn voor­gan­ger een re­so­lu­tie van 458 pixels per inch (ppi). Bij de iPho­ne XR ligt de pixel­dicht­heid op 326 ppi. Ook ont­breekt er bij de XR een on­der­steu­ning voor Dol­by Vi­si­on en HDR.

Bei­de toe­stel­len ge­ven je vol­le­dig het pre­mi­um-ge­voel.

Wat je in de prak­tijk merkt van die ver­schil­len? Vrij wei­nig. Nog steeds is de lcd-tech­no­lo­gie van Ap­ple ge­wel­dig. Wij kun­nen de ont­bre­ken­de pixels op de XR niet waar­ne­men. Dat be­te­kent niet dat er iets mis is met on­ze ogen. Als je de iPho­ne voor je houdt (en dat is meest­al op een af­stand van zo’n 25 cen­ti­me­ter), kun je on­ge­veer 300 pixels per inch waar­ne­men. Ho­ge­re waar­den dan 326 ppi klin­ken cool, maar het ver­schil zal je niet of nau­we­lijks op­val­len. Als het gaat om de scherm­tech­no­lo­gie en het be­kij­ken van 4Kvi­deo’s zijn de ver­schil­len gro­ter, maar we moe­ten de iPho­nes naast el­kaar leg­gen om goed te zien dat het wit van het oled wit­ter is, en het zwart zwar­ter.

Een ge­mis dat waar­schijn­lijk meer ge­brui­kers da­ge­lijks zul­len voe­len, is dat de iPho­ne XR geen druk­ge­voe­lig scherm met 3D Touch meer heeft. Dit moest plaats­ma­ken voor de nieu­we tech­niek voor de ach­ter­grond­ver­lich­ting van het lcd­scherm. In plaats van 3D Touch is er iets wat Ap­ple Hap­tic Touch noemt. In plaats van har­der, druk je wat lan­ger, waar­bij het scherm op die plek voor een lich­te tril­ling zorgt, zo­dat je een klik-il­lu­sie krijgt. In het be­gin is dat even wen­nen. Het werkt lang­za­mer en het voelt als een stap­je te­rug, sinds de iPho­ne 6s. Bo­ven­dien is Hap­tic Touch geen vol­waar­di­ge ver­van­ging, want het werkt (nog) niet op app-pic­to­gram­men (die be­gin­nen bij een lan­ge druk te wie­be­len) en bin­nen apps. Op slechts en­ke­le plek­ken kun je er wat mee, zo­als in het Be­die­nings­pa­neel of het Ca­me­ra-icoon op het toe­gangs­scherm. Toch is het in ie­der ge­val goed dat er een al­ter­na­tief is voor 3D Touch en Ap­ple heeft be­loofd dat Hap­tic Touch in de toe­komst op meer­de­re plek­ken in het sys­teem zal op­dui­ken.

De groot­ste ooit

De iPho­ne XS Max en iPho­ne XR zit­ten al­le­bei ge­van­gen in een im­po­sant li­chaam. Ter­wijl de klei­ne­re XS een scherm­groot­te van 5,8 inch heeft, doet de XS Max het met een enorm 6,5-inch dis­play. Met een dia­go­naal van 6,1 inch valt het fy­siek van de iPho­ne XR pre­cies tus­sen de XS-mo­del­len in. Daar­mee heb­ben de toe­stel­len de groot­ste scher­men voor een iPho­ne ooit.

Als je ooit een Plus-mo­del hebt ge­had, weet je on­ge­veer hoe de iPho­ne XS Max of iPho­ne XR in je broek­zak zit­ten. Het past net (ten­min­ste, in een he­ren­broek). De gro­te scher­men zor­gen er­voor dat je je duim nog ver­der naar bo­ven of be­ne­den moet strek­ken om de bo­venen on­der­kant van het scherm te be­rei­ken. Met de iPho­ne XS lukt het me net om met één hand het be­die­nings­pa­neel naar be­ne­den te ve­gen. Bij de iPho­ne XR en iPho­ne XS Max lukt dat niet. Jam­mer, want het liefst houd je je iPho­ne met één hand vast om met je duim te ty­pen, ve­gen, tik­ken en scrol­len. iOS 12 stuurt je te vaak naar de bo­ven­kant van het scherm om het toe­stel goed met één hand te kun­nen ge­brui­ken. Ac­ti­veer je de func­tie ‘Be­reik­baar­heid’ (waar­bij je de in­houd van het scherm naar be­ne­den schuift), dan biedt dat ove­ri­gens wel

Ap­ple heeft be­loofd dat Hap­tic Touch op meer­de­re plek­ken in het sys­teem zal op­dui­ken.

enig soe­laas, maar het blijft be­hel­pen.

Van de hand­zaam­heid moe­ten de te­le­foons het dus niet heb­ben, maar de gro­te dis­plays ma­ken veel goed. We von­den net­flixen met de iPho­ne

We zou­den wil­len dat het gras in de ach­teruin echt zo groen was.

X al een feest, maar met de gro­te­re scher­men van de XS Max en XR ko­men vi­deo’s nog be­ter tot hun recht. Ook voor ga­mes le­vert de gro­te­re scherm­di­a­go­naal voor­de­len op. Het oogt niet al­leen fraai­er, maar knop­pen en an­de­re ele­men­ten wor­den ook gro­ter weer­ge­ge­ven, waar­door de spel­len zich be­ter la­ten be­die­nen. Ver­der maakt het for­maat van de dis­plays het brow­sen in Sa­fa­ri pret­ti­ger. In de lig­gen­de mo­dus scha­ke­len veel web­si­tes over naar een weer­ga­ve waar­bij ook de zij­balk te zien is – net als voor­heen op de Plus-iPho­nes. Houd je je iPho­ne ge­woon recht­op, dan past er ook meer in­houd op het scherm. Een nieuws­be­richt op nu. nl laat ten op­zich­te van de iPho­ne XS bij­voor­beeld een ali­nea ex­tra zien. Dit geldt ten­min­ste voor Ap­ple’s brow­ser – de mees­te apps van der­den pas­sen zich (nog) niet aan de scher­men van de nieuw­ste iPho­nes aan. De in­houd wordt dan slechts gro­ter weer­ge­ge­ven, in plaats van dat er echt iets wordt ge­daan met de ex­tra be­schik­ba­re ruim­te. Dat laat­ste mag Ap­ple wat ons be­treft nóg va­ker doen. De scher­men van de iPho­nes doen lang­za­mer­hand niet heel veel on­der voor het dia­go­naal van 7,9 inch van de iPad mi­ni; ze­ker de iPho­ne XS Max is een soort mi­ni­ta­blet. De toe­stel­len zou­den zich per­fect le­nen voor de Split View-func­tie van de iPad, waar­bij twee apps te­ge­lijk wor­den weer­ge­ge­ven. Maar de on­der­steu­ning voor een ge­splitst scherm is er nog steeds niet op de iPho­ne, ter­wijl het toch bij­zon­der po­pu­lair is bij an­de­re smartpho­nes.

Een groot licht bij slecht licht

De ca­me­ra van de iPho­ne X was al ver­ba­zing­wek­kend goed. Op pa­pier lijkt de XS (Max) de­zelf­de ca­me­ra te heb­ben. Aan de ach­ter­kant zit­ten twee 12-me­ga­pixel­ca­me­ra’s. De een is een groot­hoek­lens, de an­der een te­le­lens. Ze heb­ben de­zelf­de dia­frag­ma­waar­de als voor­heen: f/1.8 en f/2.4. Toch is Ap­ple er op­nieuw in ge­slaagd om nóg meer uit die mi­nus­cu­le len­zen te per­sen. De sen­so­ren heb­ben bij­voor­beeld gro­te­re pixels, waar­door de iPho­ne meer licht kan van­gen. Dat is goed te zien als je bin­nens­huis bij wei­nig licht fo­to­gra­feert. We ver­ge­le­ken de fo­to’s van de XS Max met die van de iPho­ne X: de plaat­jes zijn merk­baar be­ter. Ze heb­ben meer scherp­te en la­ten min­der ruis zien.

On­ge­twij­feld heeft nieu­we soft­wa­re-tech­niek daar ook veel mee te ma­ken: Smart HDR. De­ze tech­niek wordt ook ge­bruikt bij de ca­me­ra van de iPho­ne XR. Smart HDR maakt ne­gen fo­to’s met ver­schil­len­de be­lich­ting, laat er in­ge­wik­kel­de be­re­ke­nin­gen op los en com­bi­neert de bes­te de­len tot één fo­to. In scè­nes met zo­wel don­ke­re als lich­te ge­bie­den zorgt dit er­voor dat de ver­schil­len­de de­len van de fo­to op­ti­maal ver­licht zijn. Ook valt het op dat de iPho­nes on­ge­loof­lijk goed over­weg kun­nen met te­gen­licht – voor ca­me­ra’s is dit een van de moei­lijk­ste si­tu­a­ties. Bij veel te­gen­licht ver­an­dert het on­der­werp bij de mees­te ca­me­ra’s in een zwar­te sil­hou­et, maar Smart HDR slaagt er bij­zon­der goed in om de he­le fo­to mooi be­licht te hou­den. Het ver­bluf­fen­de ver­schil met de iPho­ne X zie je goed op de vol­gen­de pa­gi­na.

On­der ide­a­le licht­om­stan­dig­he­den zijn de ver­schil­len tus­sen de iPho­ne X en iPho­ne XS Max iets min­der spre­kend, maar op dit vlak deed de iPho­ne X het al meer dan uit­ste­kend. Op de mees­te fo­to’s lij­ken de plaat­jes van de iPho­ne XS Max wel iets meer de­tail te heb­ben. Ook ogen de kleu­ren vaak wat fraai­er – soms zelfs fraai­er dan ze wer­ke­lijk zijn. We zou­den wil­len dat het gras in de ach­ter­tuin echt zo groen was. Wat dat be­treft lijkt het er­op dat Ap­ple meer soft­wa­ret­ruc­jes ge­bruikt om de fo­to’s te ver­be­te­ren. Dat lijkt bij ge­zich­ten zelfs iets veel te ge­beu­ren. Bij fo­to’s van per­so­nen ziet de huid er vaak erg glad­ge­stre­ken uit. Bij man­nen die niet op­ge­maakt zijn, is het als­of ze foun­da­ti­on op heb­ben. Bij vrou­wen met ma­ke-up, lijkt de huid soms dicht ge­pla­muurd. Voor­al on­der om­stan­dig­he­den met wei­nig licht is dit ef­fect goed te zien. Vol­gens een fo­to- ex­pert van de ca­me­ra-app Ha­li­de is er ech­ter geen spra­ke van een schoon­heids­fil­ter, zo­als we dit ken­nen van Azi­a­ti­sche te­le­foon­boe­ren. Het ro­ze per­zik­huid­je zou een bij­kom­stig­heid zijn van Smart HDR. Met de func­tie wor­den fo­to’s door­gaans met een kor­te slui­ter­tijd ge­scho­ten, waar­door de iso-waar­de om­hoog moet. Om te voor­ko­men dat de fo­to’s hier­door veel ruis krij­gen, ge­bruikt Ap­ple een agres­sie­ve­re ruis­on­der­druk­king. Die veegt ech­ter ook de de­tails in een ge­zicht weg, waar­door het lijkt als­of je voor­de­li­ge fo­to na een Pho­to­shop-ses­sie of een uur­tje in de vi­sa­gie tot stand is ge­ko­men. Een min­punt­je, maar Ap­ple heeft be­ves­tigd dit op te los­sen in iOS 12.1, dat tij­dens on­ze test nog niet is ver­sche­nen.

Wat we voor­al leuk vin­den aan de ca­me­ra, is dat je kunt spe­len met de scherp­te­diep­te van por­tret fo­to’s – een op­tie die de XR ook heeft. Die por­tret­mo­dus ken je mis­schien al van ou­de­re iPho­nes met twee len­zen: het on­der­werp komt prach­tig scherp in beeld, ter­wijl de ach­ter­grond ver­vaagt. Nieuw is dat je nu ach­ter­af kunt be­pa­len hoe sterk die on­scherp­te op de ach­ter­grond is. Hoe meer je de re­ge­laar rich­ting het groot­ste dia­frag­ma duwt, hoe wa­zi­ger de ach­ter­grond wordt. Dat zorgt voor een cool spie­gel­re­flex-ach­tig ef­fect. In iOS 12.1 voegt Ap­ple ook een func­tie toe waar­bij de schuif­re­ge­laar voor het diep­te- ef­fect al in beeld komt nog voor­dat je een fo­to maakt.

De plaat­jes wor­den dus niet al­leen be­ter; de iPho­ne maakt het fo­to­gra­fe­ren ook leu­ker. Voor­lo­pig ligt on­ze spie­gel­re­flex stof te hap­pen ...

De iPho­ne XR heeft de­zelf­de hoofd­ca­me­ra als de iPho­ne XS (Max) – een 12 MP- groot­hoek­ca­me­ra – en de­zelf­de Smart HDR-mo­ge­lijk­he­den. Wel moet de XR het stel­len zon­der de ca­me­ra met te­le­lens waar de an­de­re iPho­ne X-mo­del­len mee zijn uit­ge­rust. Met de te­le­lens van de X en de XS heb je tot twee keer op­ti­sche zoom en tot tien keer di­gi­ta­le zoom, bij de iPho­ne XR met zijn en­ke­le lens ben je be­perkt tot vijf keer di­gi­ta­le zoom. Bij di­gi­ta­le zoom heb je al­tijd last van kwa­li­teits­ver­lies. Be­kijk je je fo­to’s al­leen op de iPho­ne, dan merk je daar niet al te veel van, maar zie je de fo­to’s op een groot scherm of af­ge­drukt in een fo­to­boek, dan valt het mo­ge­lijk wel op.

Voor­heen wa­ren al­leen iPho­nes met een dub­be­le ca­me­ra ge­schikt voor de por­tret­mo­dus. De iPho­ne XR heeft ech­ter een pri­meur: het is de eer­ste iPho­ne die ook zul­ke prach­ti­ge por­tret­ten kan schie­ten zon­der de te­le­lens. Ap­ple weet de por­tret­mo­dus bij­zon­der knap na te boot­sen door mid­del van soft­wa­re-truc­jes. Ook de re­ge­laar waar­mee je het bokeh- ef­fect (scherp­te­diep­te) dra­ma­ti­scher maakt, is van de par­tij op de XR. Er zijn wel wat be­per­kin­gen. Zo werkt de por­tret­mo­dus met de iPho­ne XR al­leen met ge­zich­ten. Ver­schijnt er iets an­ders dan een mens voor de lens, dan spreekt de kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie je streng toe: ‘Geen per­soon ge­de­tec­teerd’. Af­druk­ken is dan on­mo­ge­lijk. Geen por­tret­mo­dus dus voor je in­st­agram­ma­ble maal­tijd, (niet) al­le­daags ob­ject of je fo­to­ge­nie­ke huis­dier – hoe lief hij of zij ook in de ca­me­ra kijkt. Er is nog een be­per­king: in plaats van vijf por­tre­t­ef­fec­ten, heb je er maar drie. To­neel-

Snel­heids­ver­schil­len tus­sen de XS en XR zijn niet merk­baar.

licht en To­neel­licht Mo­no ont­bre­ken. Bij de­ze twee ef­fec­ten wordt de ach­ter­grond he­le­maal zwart en ver­schijnt het on­der­werp in kleur of grijs­tin­ten. Wat ons be­treft zijn dit ook de minst aan­spre­ken­de ef­fec­ten. De sel­fie­ca­me­ra op de X, XS en de XR is ove­ri­gens iden­tiek, dus op je zelf­por­tret­ten kun je wel al­le vijf de ef­fec­ten los­la­ten.

De por­tret­mo­dus op de iPho­ne XR heeft bo­ven­dien voor­de­len die ab­so­luut noe­mens­waar­dig zijn. De por­tret­ten die je maakt on­der slech­te licht­om­stan­dig­he­den, zien er be­ter uit dan de po­gin­gen van de duur­de­re iPho­ne XS (Max). Dat komt door­dat er al­leen ge­bruik­ge­maakt wordt van de groot­hoek­lens, ter­wijl bij de XS ook de te­le­lens in ac­tie komt: die doet het nou een­maal min­der goed in het don­ker. De XS zoomt bo­ven­dien ver­der in op het ge­zicht ter­wijl er bij de XR meer te zien is van de om­ge­ving. Dat is iets wat je per­soon­lij­ke voor­keur kan heb­ben.

Snel­ler dan die an­de­re Max

De ge­wel­di­ge ca­me­ra­pres­ta­ties van de iPho­ne XS Max zijn voor een groot deel toe te schrij­ven aan de krach­ti­ge A12 Bi­o­nic­chip, die de be­re­ke­nin­gen op de ge­ge­vens van de ca­me­ra­sen­sor los­laat. De nieu­we Neu­ral En­gi­ne van de A12 kan tot 5 bil­joen be­re­ke­nin­gen per se­con­de ver­wer­ken. De al enorm krach­ti­ge A11 van de iPho­ne X en iPho­ne 8 deed het met 600 mil­jard be­re­ke­nin­gen per se­con­de. Het in­te­res­san­te is dat ook de XR draait op de A12-chip, die vol­gens de eer­ste ben­ch­mark­tes­ten de krach­tig­ste te­le­foon­pro­ces­sor is op de markt. Daar­mee is ook de iPho­ne XR bij­zon­der ge­schikt om gra­fisch in­ten­sie­ve apps te draai­en, zo­als AR-apps of ga­mes. Snel­heids­ver­schil­len tus­sen de iPho­ne XS en iPho­ne XR zijn niet merk­baar.

Wat bij bei­de te­le­foons op­valt, is dat Fa­ce ID snel­ler werkt dan bij de iPho­ne X. We von­den het bij de iPho­ne X al snel gaan, maar als je je iPho­ne ge­mid­deld 163 keer per dag op­pakt (be­dankt voor de con­fron­te­ren­de cij­fers, Scherm­tijd) is elk beet­je tijd­winst mee­ge­no­men. Ten op­zich­te van de iPho­ne X mer­ken we in het da­ge­lijks ge­bruik wei­nig ver­schil bij het mul­ti­tas­ken, ga­men, of het ope­nen van apps: dat ging met de X al soe­pel. Toch be­te­kent dit niet dat je wei­nig aan de A12- chip hebt: de pro­ces­sor is weer een stuk toe­komst­be­sten­di­ger dan de vo­ri­ge ver­sie. Over een paar jaar wor­den de ver­schil­len waar­schijn­lijk dui­de­lij­ker, wan­neer de apps weer zwaar­der zijn ge­wor­den.

De gro­te scher­men van de iPho­ne XS Max en iPho­ne XR ver­brui­ken meer ener­gie, maar heb­ben dank­zij het gro­te for­maat ook een gro­te­re bat­te­rij. De XS Max heeft de groot­ste en houdt het be­dui­dend lan­ger vol dan de iPho­ne X. Op één ac­cu­la­ding hiel­den we het met ge­mak een dag vol – óók op de da­gen dat we een nieuw spel uit­pro­beer­den of op pad gin­gen voor de ca­me­ra­test. En als je je te­le­foon ‘s nachts ver­geet aan het stop­con­tact te han­gen, dan over­leeft het toe­stel zelfs bij­na een twee­de dag.

Je zou ver­wach­ten dat de iPho­ne XS Max door zijn gro­te­re bat­te­rij (met een ca­pa­ci­teit van 3174 mAh) ook een be­te­re ac­cu­duur dan de iPho­ne XR heeft (2942 mAh), maar niets is min­der waar. Het lcd-scherm van de XR ver­bruikt na­me­lijk min­der stroom, waar­door de­ze het nog lan­ger dan de XS Max uit­houdt. Nog nooit was de ac­cu­duur zo goed als bij het in­stap­mo­del.

Vo­rig jaar was het scherm van de iPho­ne X (links) nog het groot­ste ooit. Het 5,8-inch scherm wordt nu ruim­schoots over­trof­fen door de iPho­ne XR (6,1 inch) en iPho­ne XS Max (6,5 inch).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.