Hoe (be)valt-ie?

iCreate (Netherlands) - - Voorwoord -

‘ Waar ge­bruik je die Ap­ple Watch nou ei­gen­lijk voor?’ Als ik een kwart­je kreeg voor el­ke keer dat me dat de af­ge­lo­pen ja­ren is ge­vraagd, had ik bij­na een nieu­we kun­nen ko­pen. Van­af ver­sie 1 heeft Ap­ple in mij een fan. Maar wel een­tje die moei­te heeft om die lief­de te ver­kla­ren. Ik voel me als een voet­bal­sup­por­ter van een club die nooit een prijs wint.

‘Ik lees mijn be­richt­jes zon­der dat ik op mijn te­le­foon hoef te kij­ken.’ ‘Ik zet er met een hoop ge­prie­gel een an­der mu­ziek­je mee op, zo­dat ik mijn te­le­foon van meer dan dui­zend eu­ro in mijn broek­zak kan la­ten.’ ‘Ik neem de te­le­foon op als ik die kwijt ben.’ ‘Als ik een dag te wei­nig heb be­wo­gen, zorgt die Watch er­voor dat ik om half 12 nog naast mijn bed work-outs lig te doen – ter­wijl ik daar dan he­le­maal geen zin in heb.’ Op het mo­ment dat ik de ant­woor­den uit­spreek, weet ik dat ik de vraag­stel­lers niet weet te over­tui­gen. Wat is dat toch?

De Se­ries 4 lost mijn pro­ble­men niet op. De nieu­we func­ties zijn een su­per­ge­a­van­ceer­de (maar hier nog niet ge­ac­ti­veer­de) ECG-scan, en val­de­tec­tie. Geen lij­pe, dit-had-ik-al­tijd-al-wil­len-heb­ben-snuf­jes voor een 32-ja­ri­ge. En ja, een gro­ter scherm.

Ster­ker nog, al­leen de re­view zorg­de dit jaar al voor pro­ble­men. Lau­ra was on­ze ge­luk­ki­ge, maar ze maak­te zich voor­af voor­al zor­gen. ‘Ik ben bang dat dat ding bij el­ke steen­tje waar­over ik strui­kel, denkt dat ik op de grond lig.’ Nou, vol­gens de me­tin­gen liep ze keu­rig in het ga­reel. We wis­ten niet wat een ge­ba­lan­ceer­de col­le­ga wij heb­ben, tot­dat de Watch het ons ver­tel­de.

En dus mocht ik Lau­ra hel­pen. Als voor­ma­lig ster-links­back van het plaat­se­lij­ke vier­de elf­tal weet ik hoe een schwal­be er van dicht­bij uit­ziet. Met de Watch 4 ste­vig om de pols, stort­te ik me in de huis­ka­mer ter aar­de. Mijn zoon wist niet of hij moest schrik­ken of la­chen. Hij koos voor het laat­ste, maar gaf wel ‘een kus­je er­op’. En de Watch? Die vroeg me of hij de am­bu­lan­ce moest bel­len.

Hoe ga ik dit nu aan mijn vrien­den uit­leg­gen?

Daan Jeu­ken djeu­[email protected]

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.