10 tips & trucs voor leu­ke­re fo­to’s met je iPho­ne

voor leu­ke­re fo­to’s met je iPho­ne

iCreate (Netherlands) - - Inhound - Voor nog veel meer fo­to­gra­fie­tips lees je CHIP FO­TO Ma­ga­zi­ne. Ga naar www.chip­fo­to­ma­ga­zi­ne.nl

Zo maak je je fo­to’s nog mooi­er en in­te­res­san­ter.

01 Fo­to­gra­feer door een ka­der

Zoek naar ob­jec­ten die als na­tuur­lijk ka­der kun­nen die­nen. Deu­ren en ra­men lig­gen voor de hand, maar ook boom­tak­ken en pi­la­ren zijn ge­schikt. Het voor­deel van zo’n ka­der is dat de aan­dacht au­to­ma­tisch naar het hoofd­on­der­werp wordt ge­trok­ken.

02 On­e­ven aan­tal

Een on­e­ven aan­tal ob­jec­ten op een fo­to geeft door­gaans een meer uit­ge­ba­lan­ceer­de com­po­si­tie dan een even aan­tal ob­jec­ten. Het maakt daar­bij niet uit of je een groeps­por­tret, een sport­eve­ne­ment of een land­schap fo­to­gra­feert.

03 Raw-be­stan­den

Voor de bes­te re­sul­ta­ten fo­to­gra­feer je in raw. Daar­voor moet je een spe­ci­a­le app down­lo­a­den in de App Sto­re, bij­voor­beeld Ob­scu­ra 2. Fo­to’s in dit for­maat kun je ach­ter­af veel uit­ge­brei­der be­wer­ken.

04 Kijk om je heen

Fo­to­gra­fie is voor de mens slechts één van ve­le ma­nie­ren om zich te ui­ten. Een blik op an­de­re vi­su­e­le kunst­wer­ken, zo­als schil­de­rij­en, kan je op nieu­we idee­ën bren­gen wat be­treft on­der­wer­pen, kleu­ren en com­po­si­ties.

05 Let op de ach­ter­grond

De­tails in de ach­ter­grond kun­nen de aan­dacht van het on­der­werp af­lei­den. Dat geldt zelfs voor de lijn van een on­scher­pe, sche­ve ho­ri­zon. Let er daar­om op dat je een ach­ter­grond ge­bruikt die het on­der­werp ver­sterkt. Is die ge­lijk­ma­tig, dan is een don­ke­re ach­ter­grond het bes­te.

06 Scherp­te­diep­te

Hoe dich­ter je bij een on­der­werp staat, hoe klei­ner de scherp­te­diep­te uit­valt. Wan­neer er te veel on­scherp­te wordt ver­oor­zaakt, kun je be­ter de af­stand wat gro­ter ma­ken en de fo­to ach­ter­af uit­snij­den.

07 Mee­trek­ken

Wan­neer je de ca­me­ra met een be­we­gend on­der­werp mee­be­weegt, blijft het on­der­werp op de­zelf­de plek en wordt het toch scherp af­ge­beeld.

08 Maak je­zelf vies

Fo­to­gra­feer niet al­leen staand. Een ho­ge­re of la­ge­re ca­me­ra­po­si­tie zorgt vaak voor span­nen­de­re per­spec­tie­ven, ook al moet je je­zelf daar vies voor ma­ken. Van on­de­ren ziet een on­der­werp er bij­voor­beeld im­po­san­ter uit. 09 Be­denk een the­ma

Be­denk voor­af iets meer dan ‘het zag er leuk uit’. Ver­zin lie­ver een the­ma, bij­voor­beeld ca­fé­por­tret­ten of sil­hou­et­ten. Je bent dan niet al­leen doel­ge­rich­ter be­zig, je kunt ook pre­cies uit­leg­gen wat je aan het doen bent wan­neer ie­mand je aan­spreekt.

10 Het juis­te mo­ment

Doel­ge­richt fo­to­gra­fe­ren is erg be­lang­rijk. Maak dus al­leen fo­to’s op bij­zon­de­re mo­men­ten. Daar­mee voor­kom je dat je ach­ter­af met een enor­me hoe­veel­heid fo­to’s zit op­ge­scheept, die je ver­vol­gens al­le­maal moet be­kij­ken en be­wer­ken. Je houdt zo au­to­ma­tisch een mooi­e­re col­lec­tie fo­to’s over.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.