Le­zers­vra­gen

Da­ge­lijks de­len le­zers hun er­va­rin­gen met on­ze re­dac­tie. Dit wa­ren af­ge­lo­pen maand de op­val­lend­ste in­zen­din­gen.

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

iCre­a­te-le­zers luch­ten hun hart en stel­len vra­gen over Ap­ple en ons blad.

An­no­ta­ties in fo­to’s

Een tijd ge­le­den heb ik ge­le­zen over de mo­ge­lijk­heid om op de Mac op fo­to’s di­gi­taal een pijl­tje te te­ke­nen of iets te om­cir­ke­len. Vol­gens mij was dat in een work­shop o.i.d. in iCre­a­te. Kunt u mij hel­pen om dit te­rug te vin­den? Bij voor­baat har­te­lijk dank, Dolf van der Sluijs Het is iets an­ders ge­wor­den in Mo­ja­ve, dus lich­ten we het op­nieuw even toe. Het is het ge­mak­ke­lijkst in Voor­ver­to­ning. Naast het zoek­veld zie je de punt van een vilt­stif­tje en daar­mee open je een heel pa­let aan be­wer­kings­op­ties. Via de knop met het cir­kel­tje en vier­kant­je bij­voor­beeld, vind je al­ler­lei vor­men die je kunt toe­voe­gen. Vier­kan­ten, cir­kels, maar ook pij­len. En rechts­on­der in dat­zelf­de me­nu staat ook het loep­je, waar­mee je ele­men­ten in een af­beel­ding kunt ver­gro­ten. Ook han­dig is het A’tje he­le­maal rechts, want daar­mee kun je zelf nog tekst toe­voe­gen. Maar kijk voor­al ook eens naar de an­de­re knop­pen, want er kan veel meer dan je denkt. Van het in­voe­gen van je hand­te­ke­ning tot het aan­pas­sen van kleu­ren.

Ove­ri­gens hoef je het do­cu­ment sinds de komst van macOS Mo­ja­ve niet eens meer te ope­nen. Se­lec­teer een af­beel­ding in de Fin­der en duw op de spa­tie­balk voor een snel­le weer­ga­ve van het do­cu­ment. Dan zie je weer het­zelf­de vilt­stif­tje als in Voor­ver­to­ning, en daar­ach­ter gaan dan weer gro­ten­deels de­zelf­de be­wer­kings­op­ties schuil.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.