Re­views

De nieu­we Ap­ple Watch is an­ders dan al­le an­de­re. De groot­ste up­da­te ooit – maar dan let­ter­lijk.

iCreate (Netherlands) - - Inhound - Lau­ra Groot­aarts

To e pro­duc­ten en pro­gram­ma’s – door ons on­der de loep ge­no­men.

V orig jaar was zon­der meer het jaar van de iPho­ne. Met de baan­bre­ken­de iPho­ne X vier­de Ap­ple uit­bun­dig het tien­ja­rig be­staan van de iPho­ne en werd het ou­de ver­trouw­de de­sign met de ken­mer­ken­de thuis­knop pats boem over­boord ge­zet. De iPho­ne XS (Max) en de XR die in sep­tem­ber zijn aan­ge­kon­digd, zijn hoe je het ook wendt of keert be­dui­dend min­der spec­ta­cu­lair: va­ri­a­ties op het­zelf­de the­ma; evo­lu­tie in plaats van re­vo­lu­tie. Nee, dan de Ap­ple Watch Se­ries 4, die ook zijn pri­meur be­leef­de tij­dens het­zelf­de Ap­ple- event. Dát is pas een gro­te up­da­te. En dat be­doe­len we in eer­ste in­stan­tie let­ter­lijk.

De Ap­ple Watch is een heel stuk ge­groeid: twee he­le mil­li­me­ters. Klinkt on­be­dui­dend, maar in het ge­val van de Watch scheelt dat een slok op een bor­rel. Zo­als al­tijd heeft Ap­ple een gro­te en een klei­ne Ap­ple Watch in het as­sor­ti­ment. Voor­heen kon je kie­zen uit een 38- en 42- mm kast, de op­vol­gers zijn 40 en 44 mm groot. Doe je de Watch om, dan zie je dat er niet di­rect aan af. De kast is zelfs een frac­tie dun­ner dan die van de Ap­ple Watch Se­ries 3: 10,7 in plaats van 11,4 mm dik – wat nog al­tijd dik­ker is dan de ori­gi­ne­le Ap­ple Watch. Bij het dra­gen merk je hoe­ge­naamd niks van het groei­stuip­je. Ster­ker nog: je kunt ge­woon je ou­de Ap­ple Watch- band­jes blij­ven ge­brui­ken, die pas­sen nog (38 mm op de nieu­we 40, 42 mm op de nieu­we 44). Maar wan­neer het scherm op­licht, dan kan het ver­schil je on­mo­ge­lijk nog ont­gaan.

Ik draag de groot­ste Ap­ple Watch. De­ze heeft een beeldop­per­vlak dat ruim der­tig pro­cent gro­ter is dan dat van zijn voor­gan­ger. Dat zit hem niet al­leen in die paar ex­tra mil­li­me­ters, maar heeft al­les te ma­ken met de iPho­ne Xbe­han­de­ling die Ap­ple heeft los­ge­la­ten op de Ap­ple Watch. Dat wil zeg­gen, de voor­kant is één en al scherm. De ran­den er­om­heen zijn een stuk smal­ler dan voor­heen – vaak zie je ze niet eens, om­dat het zwart van de ran­den naad­loos over­gaat in het git­zwar­te oled-scherm. Daar­bij loopt het scherm he­le­maal door tot in de hoek­jes. Die zijn veel ron­der dan voor­heen. Mocht de Ap­ple Watch zo ver­der evo­lu­e­ren, dan is de Ap­ple Watch bin­nen een paar jaar mis­schien wel rond. Oké, dat is mis­schien wat over­dre­ven, maar als je naar de ou­de­re mo­del­len kijkt, lij­ken die plots­klaps stuk­ken hoe­ki­ger.

Meer scherm, meer Ap­ple Watch

Het gro­te­re scherm van de Ap­ple Watch zorgt voor een heel an­de­re ge­brui­ker­s­er­va­ring. De ho­ning­raat­ach­ti­ge struc­tuur waar­in de apps zijn op­ge­steld, komt nu bij­voor­beeld ein­de­lijk eens goed tot zijn recht. Niet ie­der­een was even ge­char­meerd van de­ze ras­ter­weer­ga­ve, maar daar zou nu wel­eens ver­an­de­ring in kun­nen ko­men. Daar blijft het niet bij: door het he­le sys­teem heen is het scherm be­ter af­lees­baar ge­wor­den. Kwam er voor­heen een e-mail­be­richt bin­nen bij­voor­beeld, dan greep je toch al snel naar je iPho­ne om die eens rus­tig door te ne­men. Nu zijn mails pri­ma lees­baar op je Watch. Nieuw in watchOS 5 is dat je van­uit de apps Mail en Be­rich­ten lin­kjes kunt ope­nen: de web­si­tes wor­den dan ge­o­pend in een soort mi­ni-brow­ser. Voor­al met de Ap­ple Watch 4 heb je hier pro­fijt van, want ook hier­bij geldt dat de in­houd veel be­ter te le­zen is, al

De nieu­we Watch blinkt uit in func­ties waar­van je hoopt dat je ze nooit no­dig hebt.

he­le­maal als je via een For­ce Touch op het scherm de Re­a­der-weer­ga­ve opent.

De iPho­ne kan dus va­ker in je broek­zak blij­ven zit­ten. Niet al­leen om­dat tekst en beeld veel be­ter te zien zijn op het scherm, maar ook om­dat door de gro­te­re in­ter­fa­ce al­les veel ge­mak­ke­lij­ker te be­die­nen is. Knop­jes op het scherm zijn een flink stuk gro­ter en daar­door be­ter han­teer­baar. Wil­de je in Be­rich­ten nog wel­eens op nét het ver­keer­de stan­daard-ant­woord of een on­ge­pas­te emo­ji tik­ken, dan is dat is nu ver­le­den tijd. De apps van Ap­ple zijn uit­ste­kend ge­op­ti­ma­li­seerd voor dit nieu­we gro­te scherm, de apps van der­den zijn er op dit mo­ment nog lang niet al­le­maal klaar voor. Maar dat is een kwes­tie van tijd. Het scherm in al zijn glo­rie zie je voor­al met de nieu­we Ap­ple Watch-wij­zer­pla­ten, waar­van som­mi­ge ex­clu­sief voor de Se­ries 4 zijn. Voor een klei­ner scherm zijn ze een­vou­dig­weg niet ge­schikt. In de eer­ste plaats zijn er de wij­zer­pla­ten Fi­re and Wa­ter, Li­quid Me­tal en Vapor. De­ze wij­zer­pla­ten zijn er in prin­ci­pe ook voor de ou­de­re Ap­ple Watch-mo­del- len, maar met een be­lang­rijk ver­schil: daar zijn ze rond, op de Se­ries 4 zijn ze scherm­vul­lend. De ani­ma­ties lo­pen door tot in de ui­ter­ste hoek­jes en zien er schit­te­rend uit. Ani­ma­ties mag je het trou­wens niet eens noe­men, want dat zou in­si­nu­e­ren dat ze zo uit een com­pu­ter ko­men rol­len. Ap­ple heeft ech­ter al­les uit de kast ge­haald om ech­te ma­te­ri­a­len zo fraai mo­ge­lijk op beeld vast te leg­gen. Het re­sul­taat mag er we­zen en is bij­na hyp­no­ti­se­rend. Maar hoe mooi ook: de­ze wij­zer­pla­ten heb­ben een bij­zon­der groot na­deel. Er is in de­ze scherm­vul­len­de weer­ga­ve geen ruim­te meer voor com­pli­ca­ties, wat ze toch min­der func­ti­o­neel maakt. Je ziet hoe laat het is, en dat was het dan.

Maar dan komt de nieu­we Ap­ple Watch­wij­zer­plaat In­fo­graph om de hoek kij­ken. Ap­ple heeft ie­der van de 164.864 pixels in het scherm ge­bruikt om de­ze wij­zer­plaat zo op­ti­maal mo­ge­lijk te be­nut­ten, en heeft het voor el­kaar ge­kre­gen om maar liefst acht com­pli­ca­ties bij el­kaar te prop­pen. Acht! Het is bij­na te veel van het goe­de en som­mi­gen zul­len de­ze wij­zer­plaat als te druk be­schou­wen. In eer­ste in­stan­tie zie je zó veel icoon­tjes, zó veel kleur­tjes, zó veel ge­kri­oel. Maar na twee we­ken Ap­ple Watch nieu­we stijl ben ik van de ini­ti­ë­le schrik be­ko­men, en moet ik toe­ge­ven dat dit mijn fa­vo­rie­te wij­zer­plaat is. Voor­na­me­lijk om­dat je je fa­vo­rie­te func­ties in een hand­om­draai ge­ac­ti­veerd heb. Er zijn twee va­ri­an­ten van de wij­zer­plaat: In­fo­graph, met een ‘ana­lo­ge’ wij­zer­plaat, en In­fo­graph Mo­du­lar, die meer di­gi­taal ge­o­ri­ën­teerd is. De­ze biedt ruim­te aan iets min­der com­pli­ca­ties, maar licht wel één com­pli­ca­tie in het groot uit. De weers­voor­spel­ling voor de ko­men­de da­gen, of – zo­als in de af­beel­ding op de vo­ri­ge pa­gi­na – je ac­ti­vi­teit ge­du­ren­de de dag. En dat tot in de­tail!

Wat op dit mo­ment wel jam­mer is, is dat er nog wei­nig com­pli­ca­ties van der­de par­tij­en be­schik­baar zijn voor de In­fo­graph-wij­zer­plaat. Je bent aan­ge­we­zen op wat Ap­ple je te bie­den heeft. Lo­gisch ook, want ont­wik­ke­laars moe­ten daar echt nog even in­dui­ken. We ver­wach­ten wel dat dit goed gaat ko­men. Wat we op kor­te ter­mijn ech­ter nog steeds niet zien ge­beu­ren, is dat Ap­ple com­ple­te wij­zer­pla­ten van der­de par­tij­en toe­staat. Het heeft Fit­bit en An­droids Wear OS geen wind­ei­e­ren ge­legd, maar Ap­ple waagt er zich niet aan.

Het zou te veel in­vloed heb­ben op de look van de Ap­ple Watch, iets wat ze graag zelf in de hand hou­den.

Je zou mis­schien ver­wach­ten dat een gro­ter scherm ook consequenties heeft voor de bat­te­rijd­uur, even­als de nieu­we en snel­le­re pro­ces­sor. Bo­ven­dien is de bat­te­rij wat dun­ner van­we­ge de slan­ke­re be­hui­zing. Ap­ple claimt zelf dat de bat­te­rij even lang mee­gaat als die van de Watch Se­ries 3. Wat ons be­treft doen ze daar­mee zich­zelf te­kort, want we kun­nen toch een stuk lan­ger door op één la­ding. Twee da­gen is goed te doen. Een ac­cu die krach­ti­ger is dan we mo­gen ver­wach­ten, dus. Wat ook krach­tig is, is de spea­ker. De­ze is tot 50 pro­cent lui­der: Si­ri schalt har­der dan ooit te­vo­ren door de ruim­te. Te­le­foon­ge­sprek­ken zijn veel be­ter ver­staan­baar en an­ders­om ben jij ook veel be­ter ver­staan­baar voor jouw ge­spreks­part­ner. Dat heeft al­les te ma­ken met de nieu­we lo­ca­tie van de mi­cro­foon: te­gen­over de spea­ker. Eerst zat hij er­naast, want nog­al eens voor echo­vor­ming zorg­de.

Een heel mooie ver­be­te­ring is de hap­ti­sche feed­back die de di­gi­ta­le kroon voort­aan geeft. Scrol je door lijs­ten heen, of zoom je in op een fo­to dan voel je klei­ne tik­jes. Als­of je echt aan een tand­wiel­tje draait, het doet me­cha­nisch aan. Onmisbaar? Dat is te veel eer. Het is zo’n func­tie die mis­schien on­ge­merkt aan je voor­bij­gaat, tot­dat je hem de­ac­ti­veert of een ou­de Ap­ple Watch om­doet. Als­of je op een For­ce Touch-track­pad pro­beert te klik­ken ter­wijl dat is uit­ge­scha­keld. Dat voelt dan stuk, als­of er geen le­ven in zit.

Je per­soon­lij­ke be­scherm­en­gel

Het gro­te­re scherm is waar­schijn­lijk de re­den om voor de Ap­ple Watch Se­ries 4 te val­len. Maar daar- naast blinkt de Watch op­val­lend ge­noeg voor­al uit in func­ties waar­van je hoopt dat je ze nooit en te nim­mer no­dig hebt. Dat klinkt mis­schien als een raad­sel van de Sfinx an­no 2018, maar laat zich ge­mak­ke­lijk uit­leg­gen. Een van de op­val­lend­ste on­op­val­len­de nieu­we func­ties bij­voor­beeld, is val­de­tec­tie. De gy­ro­scoop van de Ap­ple Watch is dus­da­nig ver­be­terd dat hij plot­se­lin­ge be­we­gin­gen en schok­ken be­ter kan in­ter­pre­te­ren en het dus merkt als je valt. Als je valt en niet meer in be­we­ging komt, dan wor­den de hulp­dien­sten au­to­ma­tisch ge­waar­schuwd. Hoe je de nieu­we func­tie in­stelt, lees je in on­ze ti­p­ru­briek op pa­gi­na 18.

Aan­van­ke­lijk vrees­de ik dat de­ze func­tie voor mij een hot­line met 112 zou ver­oor­za­ken, want mijn voet- oog­co­ör­di­na­tie laat op zijn zachtst ge­zegd te wen­sen over. Maar dat ge­beur­de niet – wat op zich ook een pres­ta­tie van for­maat is. Blijk­baar snap­pen de al­go­rit­mes het ver­schil tus­sen chro­ni­sche on­han­dig­heid en een flin­ke smak. De Watch laat zich ook niet fop­pen. Je kunt je met wa­re doods­ver­ach­ting op bed, in de bank of in een sta­pel kus­sens wer­pen. Maar niets houdt de Watch voor de gek. Maar werkt het nu als je echt een keer on­der­uit­gaat? In het ka­der van on­der­zoeks­jour­na­lis­tiek zou ik de­ze nieu­we func­tie aan den lij­ve moe­ten on­der­vin­den (ik ver­wacht nog een slinks uit­ge­sto­ken voet en aan­slui­tend een fol­low-up van de­ze re­view). Voor nu moe­ten we maar even af­gaan op de on­li­ne re­views. Er wa­ren stunt­man­nen en -vrou­wen voor no­dig om de func­tie ac­tief te krij­gen en hun ‘Pro­beer het niet thuis’-vi­deo’s be­wij­zen dat de val­de­tec­tie in­der­daad werkt.

En er zijn nog meer ge­zond­heids­func­ties waar­van je na­tuur­lijk hoopt dat je ze nooit no­dig hebt, maar die toch wel fijn zijn voor het ge­val dát. De Ap­ple Watch is van meet af aan een ver­e­del­de hart­slag­me­ter ge­weest en loopt nu nog een stuk­je har­der dan de con­cur­ren­tie. Hij meet niet al­leen het aan­tal hart­sla­gen per mi­nuut; je kunt er in de toe­komst een elek­tro­car­di­o­gram mee ma­ken. Het is voor het eerst dat een ECG-pro­duct be­schik­baar komt voor de con­su­ment. Houd je vin­ger op de di­gi­ta­le kroon, en de elek­tro­den in de nieuw ont­wor­pen ach­ter­zij­de gaan aan de slag. Er wordt in der­tig se­con­den een hart­film­pje ge­maakt dat je ver­vol­gens kunt de­len met me­di­sche pro­fes­si­o­nals.

Hoe­wel de hard­wa­re er klaar voor is, is de ECG­func­tie op dit mo­ment nog ner­gens be­schik­baar. Het is al ze­ker dat Ame­ri­kaan­se Ap­ple Watch-

ge­brui­kers er­van ge­bruik kun­nen gaan ma­ken – daar­voor is al­leen nog even een soft­wa­re-up­da­te no­dig. In Eu­ro­pa moe­ten de toe­zicht­hou­ders nog toe­stem­ming ge­ven. Ap­ple is hier ac­tief mee be­zig, maar hoe­lang dit gaat du­ren is nog on­dui­de­lijk. In in­ter­views heb­ben art­sen ech­ter al aan­ge­ge­ven dat zo’n CE- cer­ti­fi­ca­tie waar­schijn­lijk niet lang op zich laat wach­ten. Met de ECG­func­tie kun­nen le­vens ge­red wor­den, maar als je enigs­zins hy­po­chon­drisch bent aan­ge­legd, moet je hier­mee ei­gen­lijk niet zelf gaan dok­te­ren – dat ver­oor­zaakt al­leen maar meer stress. Bo­ven­dien mis­schien ten on­rech­te, want de sen­sor is nu ook weer niet zo goed dat er dia­gno­ses mee ge­steld mo­gen wor­den. Daar­voor moet je toch echt naar de car­di­o­loog.

Dit mist er

Van de ECG ge­lo­ven we heus wel dat de­ze vroe­ger of la­ter in Ne­der­land en Bel­gië be­schik­baar komt. Er is één func­tie waar­van ie­der­een ver­wacht had dat de­ze naar de Ap­ple Watch zou ko­men, en die vreemd ge­noeg com­pleet ont­breekt: een in­ge­bouw­de slaap­trac­ker. Ap­ple zet zich de laat­ste tijd op al­ler­lei ma­nie­ren in om men­sen een be­te­re nacht­rust te ver­schaf­fen. Denk aan Night Shift waar­mee je de kleur­tem­pe­ra­tuur van je Mac of iPho­ne war­mer maakt zo­dat je min­der prik­kels krijgt die je wak­ker hou­den. Of aan de steeds uit­ge­brei­de­re Niet sto­ren-mo­dus op iPho­ne en iPad. Vo­rig jaar nam Ap­ple slaap­mo­ni­tor en -app Bed­dit over, die brengt je slaap­pa­troon in kaart en helpt je aan een be­te­re nacht­rust. Het kon haast niet an­ders of de tech­niek zou in de Watch wor­den ver­werkt – maar niet dus. Na­tuur­lijk kun je wel al­tijd een slaap­track-app van een ex­ter­ne par­tij down­lo­a­den uit de App Sto­re.

Als we dan toch in een klaag­mo­dus zit­ten, noe­men we met­een ook an­de­re za­ken die he­laas ont­bre­ken aan de Ap­ple Watch. Ten eer­ste is dat een al­ways- on dis­play. Je moet nog steeds je pols draai­en of een zwen­kje ge­ven aan de di­gi­ta­le kroon om te zien hoe laat het is. Ten twee­de is de Ap­ple Watch met mo­biel in­ter­net – ge­ïn­tro­du­ceerd tij­dens de vo­ri­ge ge­ne­ra­tie – nog al­tijd niet hier ver­krijg­baar. Ap­ple wordt het blijk­baar niet eens met de lo­ka­le pro­vi­ders. Dit be­te­kent ook dat de Ap­ple Watch hier al­leen in de alu­mi­ni­um-ver­sie in spa­ce­grijs, zil­ver en goud ver­krijg­baar is. De chi­que sta­len ver­sie gaat aan on­ze neu­zen voor­bij, want die is er ex­clu­sief voor de ver­sie met mo­biel in­ter­net. Ook jam­mer is dat de kleu­ren niet pas­sen bij het uit­bun­di­ge kleu­ren­pa­let van de iPho­ne XR.

Con­clu­sie

Ap­ple heeft voor de nieu­we Ap­ple Watch voor­al hard ge­werkt aan nieu­we func­ties die je in het da­ge­lijks le­ven wei­nig ge­bruikt. Toch ben je blij dat ze er zijn. Ver­ge­lijk het met een rook­mel­der, waar­van je ook hoopt dat hij nooit ge­luid hoeft te pro­du­ce­ren. Of met een air­bag, die als het goed is net­jes op­ge­vou­wen in het dash­board blijft. Ver­der kun je met de nieu­we Ap­ple Watch ei­gen­lijk al­les wat met de ou­de ook al kan. Apps ge­brui­ken op een ou­de­re Ap­ple Watch? Dat kan. Maar op de­ze nieu­we ver­sie kan het be­ter, dank­zij het rui­me­re scherm; dat is dui­de­lij­ker af­lees­baar en be­ter te be­die­nen. Te­le­foon­ge­sprek­ken voe­ren op een ou­de Watch? Kan ook, maar door de ruis ben je snel ge­neigd om over te scha­ke­len op de iPho­ne. Dat is met de­ze nieu­we ge­ne­ra­tie niet no­dig. De Watch is hier­mee stuk­ken toe­gan­ke­lij­ker ge­wor­den – ook me­de dank­zij de nieu­we In­fo­graphwij­zer­plaat, waar­mee je al­tijd vin­ger aan de pols houdt voor wat be­treft je fa­vo­rie­te func­ties. Het nieu­we gro­te­re en ron­de­re ont­werp in com­bi­na­tie met de nieu­we wij­zer­pla­ten staat de Watch bij­zon­der goed. Kort­om: on­danks dat er nog al­tijd ruim­te voor ver­be­te­ring is, is de Ap­ple Watch Se­ries 4 een hor­lo­ge om voor te val­len. (Lau­ra Groot­aarts)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.