Au­dioKit Synth One

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Op het eer­ste ge­zicht lijkt de iPad-app Synth One op een wil­le­keu­ri­ge gra­tis syn­the­si­zer uit de App Sto­re. Je cre­ëert er het ken­mer­ken­de ge­luid van de ja­ren tach­tig mee, met be­hulp van os­cil­la­to­ren, vier fil­ters en en­ve­lo­pes. Daar­naast is er een ei­gen ef­fect­bi­bli­o­theek, een step se­quen­cer met zes­tien stap­pen en twee x/ypads om het ge­luid met ve­gen op het scherm aan te pas­sen. Het zijn een he­le hoop func­ties, en als je nog nooit met een syn­the­si­zer hebt ge­werkt, kan het wel erg over­wel­di­gend over­ko­men. Bo­ven­dien komt het de­sign gro­ten­deels over­een met dat van ech­te syn­the­si­zers – en die staan ook niet be­paald be­kend om hun ge­bruiks­vrien­de­lijk­heid. Voor­deel van het ‘re­tro’ de­sign is wel dat als je ooit met zo’n in­stru­ment hebt ge­werkt, je met­een uit de voe­ten kunt met al­le func­ties.

Het bes­te van Synth One is de ge­luids­kwa­li­teit. Het maakt niet uit of je voor het klas­siek ana­lo­ge of het mo­dern di­gi­ta­le ge­luid kiest – de syn­the­si­zers klin­ken al­tijd erg zui­ver en krach­tig. Be­ter zelfs dan bij veel be­taal­de apps in de App Sto­re. Leuk is ook dat Synth One sa­men­werkt met Ap­ple’s pro­to­col om ge­luid naar an­de­re apps door te stu­ren. Je kunt de in­stru­men­ten uit Synth One dus in vrij­wel al­le mu­ziek-apps van iOS ge­brui­ken.

Nu denk je mis­schien: de­ze app klinkt te goed om gra­tis te zijn, er zijn vast nog er­gens in-app aan­ko­pen ver­stopt. Maar nee, al­les is he­le­maal gra­tis. Ge­mis­te kans van de ont­wik­ke­laar, had­den we bij­na ge­zegd. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.