Lo­gi­tech Cray­on

Is de­ze goed­ko­pe Ap­ple Pen­cil een se­ri­eus al­ter­na­tief, of blijkt goed­koop toch weer duur­koop?

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

Eer­der dit jaar pre­sen­teer­de Ap­ple tij­dens een edu­ca­tief eve­ne­ment de zes­de ge­ne­ra­tie iPad. De goed­koop­ste iPad óóit, en met een heel groot voor­deel dat tot dan toe was voor­be­hou­den aan de iPad Pro-mo­del­len: hij on­der­steunt de Ap­ple Pen­cil. Tij­dens dat­zelf­de eve­ne­ment werd er met­een een goed­ko­per Ap­ple Pen­cil-al­ter­na­tief ge­pre­sen­teerd, de Lo­gi­tech Cray­on. Een sty­lus met na­ge­noeg de­zelf­de func­ti­o­na­li­teit als de Pen­cil, maar dan een stuk goed­ko­per. Ie­der­een was di­rect ge­char­meerd van het pen­ne­tje, maar aan­van­ke­lijk was de Cray­on ex­clu­sief ver­krijg­baar voor het onderwijs. Daar is nu ge­luk­kig ver­an­de­ring in ge­ko­men: sinds dit na­jaar is de Lo­gi­tech Cray­on voor ie­der­een ver­krijg­baar.

Een van de gro­te voor­de­len van de Cray­on blijkt al bin­nen pak hem beet tien se­con­den na­dat je hem uit de ver­pak­king hebt ge­vist: je zet hem aan met het knop­je aan het uit­ein­de, en dan maakt het pen­ne­tje di­rect ver­bin­ding met de iPad. Kop­pe­len blijft vol­le­dig ach­ter­we­ge, in te­gen­stel­ling tot de Ap­ple Pen­cil of an­de­re blue­tooth-sty­lus. Met de Cray­on kun je met­een gaan schrij­ven, krab­be­len of schet­sen. Nog een voor­deel is dat el­ke Cray­on met­een op al­le iPad 2018-mo­del­len in een klas­lo­kaal werkt. Dit is al­le­maal mo­ge­lijk om­dat er wordt ge­bruik­ge­maakt van een spe­ci­a­le draad­lo­ze fre­quen­tie die al­leen be­schik­baar is op de nieu­we iPad. Met der­tig blue­tooth-sty­lus­sen in een klas­lo­kaal krijg je ove­ri­gens ook snel ver­bin­dings­pro­ble­men. Maar let dus wel: de Cray­on werkt op dit mo­ment uit­slui­tend op de­ze iPad 2018.

Kind- en cha­oot­be­sten­dig

De Cray­on is niet per se mooi­er dan het slan­ke wit­te pen­ne­tje van Ap­ple – en dan zeg­gen we het nog vrien­de­lijk. Het is een ro­buus­te sty­lus, kor­ter en lom­per dan de Pen­cil, ge­maakt van alu­mi­ni­um en oran­je rub­ber. Het plat­te, ste­vi­ge ont­werp is be­doeld voor kin­der­knuist­jes. Hoe­wel ik de school­gaan­de leef­tijd al lang ge­pas­seerd ben, ligt de kind­vrien­de­lij­ke Cray­on wat mij be­treft fij­ner

in de hand dan de Pen­cil. Ben je ie­mand die door­gaans zo­wat de inkt uit zijn pen knijpt, dan be­valt de Cray­on je waar­schijn­lijk be­ter dan de Pen­cil. Het de­sign heeft nog een voor­deel: door­dat de sty­lus plat is en niet rond, rolt hij niet zo­maar weg als je hem even op ta­fel legt. En mocht hij je op een of an­de­re ma­nier toch ont­glip­pen? Hij is val­be­sten­dig tot 1,22 me­ter.

Over ont­glip­pen ge­spro­ken: de Ap­ple Pen­cil is be­rucht om on­der­de­len die zo­maar in het niets ver­dwij­nen. Zelfs sok­ken in de was ra­ken min­der snel kwijt. Voor­al bij het op­la­den gaat het mis, want daar­voor moet je ten eer­ste het dop­je ver­wij­de­ren. Je legt het neer, draait je om, en een na­no­se­con­de la­ter is het kwijt. De Ap­ple Pen­cil is bo­ven­dien een man­ne­tje met een Lightning­uit­gang, wat in­houdt dat je een adap­ter no­dig hebt om hem via de op­la­der van je iPad op te kun­nen la­den. Ook dat adap­ter­tje, twee cen­ti­me­ter schoon aan de haak, is – je raadt het al – al­tijd zoek. Nee, dan de Cray­on. Het is een vrouw­tje: on­der het oran­je kap­je aan de ach­ter­kant gaat een Lightning-in­gang schuil. Je hebt geen ver­loop­stuk­je meer no­dig bij het op­la­den, dus. En het kap­je blijft in te­gen­stel­ling tot het Ap­ple Pen­cil­dop­je al­tijd ver­bon­den aan de pen.

Een bat­te­rij­la­ding gaat ze­ven uur mee: ge­noeg voor een lan­ge (school)dag, maar be­dui­dend min­der lang dan de twaalf uur van de Pen­cil. De Pen­cil kun je tus­sen­tijds nog al­tijd even op­la­den door hem in de iPad te prik­ken, de Cray­on moet je echt even aan de stroom han­gen. Na twee mi­nu­ten op­la­den kun je weer een half­uur schrij­ven. Om stroom te spa­ren gaat de Cray­on na een half­uur in­ac­ti­vi­teit au­to­ma­tisch uit: het in­di­ca­tie­lamp­je dooft dan.

Zelf­de func­ties Ap­ple Pen­cil

De Cray­on is qua func­ties voor een groot deel ver­ge­lijk­baar met de Ap­ple Pen­cil. Hij is ge­schikt voor de­zelf­de apps. In Ap­ple’s ei­gen Pa­ges, Num­bers en Key­no­te kun je er­mee te­ke­nen en slim­me an­no­ta­ties ma­ken. Er staan mas­sa’s te­ken- en fo­to­gra­fie-apps in de App Sto­re die ge­op­ti­ma­li­seerd zijn voor de Ap­ple Pen­cil en er ko­men er nog da­ge­lijks nieu­we bij. Een an­der groot voor­deel is hand­palm­de­tec­tie. Tij­dens het schrij­ven en te­ke­nen kun je dus ge­rust je hand op het scherm neer­leg­gen. Je iPad snapt dan dat hij de­ze on­be­doel­de aan­ra­kin­gen niet hoeft te re­gi­stre­ren, zo­dat je niet on­ge­mak­ke­lijk met je hand bo­ven het scherm hoeft te zwe­ven. Kort­om: een bij­na com­ple­te Ap­ple Pen­cil- er­va­ring.

Is de Ap­ple Pen­cil dan een aan­ra­der voor ie­der­een? Nou, nee. Het is een ‘be­hoor­lijk com­pleet’ al­ter­na­tief. Ten op­zich­te van de Ap­ple Pen­cil is er wel de­ge­lijk een be­lang­rijk ver­schil. Wat de Cray­on mist, is druk­ge­voe­lig­heid. In plaats daar­van is de Lo­gi­tech Cray­on kan­tel­ge­voe­lig. Om dik­ke­re lij­nen te te­ke­nen druk je dus niet har­der op het scherm, maar houd je de pen wat sche­ver. Het werkt op zich goed, maar het voelt toch net wat min­der na­tuur­lijk. Waar­om de druk­ge­voe­lig­heid ont­breekt, is niet dui­de­lijk. Mis­schien om de prijs te druk­ken – de Cray­on is der­tig eu­ro goed­ko­per dan de Ap­ple Pen­cil. Maar het zou ook kun­nen dat Ap­ple de­ze tech­no­lo­gie niet aan der­den wil uit­le­nen, om het ex­clu­sief te hou­den. Te­ken je graag? Laat de Cray­on dan links lig­gen. Maar als je ge­ze­gend bent met enig te­ken­ta­lent, zou je ei­gen­lijk ook een iPad Pro moe­ten over­we­gen in plaats van de iPad 2018. Voor de rest: ga lek­ker krab­be­len met de Cray­on. (Lau­ra Groot­aarts)

Lo­gi­tech Cray­on | € 69,99 www.lo­gi­tech.com Con­clu­sie Plus: Kind­vrien­de­lijk de­sign (dat ook voor vol­was­se­nen fijn werkt), goed­koop maar be­hoor­lijk com­pleet Ap­ple Pen­cil-al­ter­na­tief. Min: Mist druk­ge­voe­lig­heid, werkt al­leen met iPad 2018 (iPad 6e ge­ne­ra­tie). 

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.