Te­le­tekst

iCreate (Netherlands) - - Inhound -

We doen het toch al­le­maal. Als we een li­cha­me­lij­ke klacht heb­ben, al is de­ze nog zo klein en on­be­lang­rijk, dan vra­gen we dok­ter Goog­le. De zoek­ma­chi­ne komt heel snel met een re­sul­taat, maar zelfs met een on­schul­dig hoest­je krijg je al gauw een mid­del­zwa­re bron­chi­tis of iets er­gers als dia­gno­se.

Dat moet be­ter kun­nen, dach­ten de ont­wik­ke­laars van de app Ada. Ada is de naam van een vrien­de­lij­ke kunst­ma­ti­ge in­tel­li­gen­tie met veel me­di­sche ken­nis. De he­le app is op­ge­bouwd als een con­ver­sa­tie in een be­rich­ten-app. Je be­gint met het in­voe­ren van een symp­toom. Ver­vol­gens wil Ada tot in de­tail we­ten hoe dat symp­toom zich uit. Stel, je hebt een con­ti­nu een ro­de neus. Dan wil Ada ook nog we­ten of je vaak je neus snuit en of je neus vaak dicht­zit. Of dat het symp­toom zich al­leen on­der be­paal­de om­stan­dig­he­den voor­doet, bij­voor­beeld al­leen in het voor­jaar. Op ba­sis van je ant­woor­den laat Ada aan het ein­de meer­de­re mo­ge­lij­ke dia­gno­ses zien, ge­sor­teerd op waar­schijn­lijk­heid. Daar­naast krijg je ad­vies of het zin­nig is om hier­voor naar de ‘ech­te’ dok­ter te gaan, en kun je zien wat een be­han­de­ling in­houdt. Voor zo­ver wij het kun­nen be­oor­de­len, le­vert Ada be­te­re re­sul­ta­ten dan dok­ter Goog­le. Maar de app heeft ook nog een aan­tal na­de­len. Al­ler­eerst: hij is al­leen be­schik­baar in het En­gels. Dat maakt het las­tig om de symp­to­men goed te be­schrij­ven en de vra­gen he­le­maal cor­rect te be­ant­woor­den. Wat we ech­ter nog er­ger vin­den, is dat je per se een ac­count moet aan­ma­ken – ter­wijl het vra­gen stel­len ook pri­ma zon­der zou wer­ken. Al je ge­zond­heids­klach­ten wor­den ver­vol­gens op­ge­sla­gen in je ac­count. En dan moet je ver­trou­wen heb­ben in het pri­va­cy-be­leid van zo’n gra­tis ap­pje uit de Sto­re, hoe prak­tisch het ook is. (Sven La­mers)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.